Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Marketingový mix

Marketingový mix


Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Tato maturitní otázka popisuje marketingový mix a jak se člení. Rozebírá výrobek, cenu, distribuci i propagaci. Práce je doplněna o tabulky a obrázky o rozsahu cca 2 stran.

Obsah

1.
Marketingový mix
2.
Výrobek
3.
Cena
4.
Distribuce
5.
Propagace

Úryvek

"MARKETINGOVÝ MIX
Marketingový mix představuje základní marketingové prvky, pomocí kterých se firma snaží dosáhnout vytyčených cílů.

Tyto prvky jsou vzájemně propojené a firma může zaměřit max. pozornost na kterýkoliv z nich.
Marketingový mix slouží účelnému i účelovému ovlivňování poptávky.

Podle začátečních písmen anglických ekvivalentů jsou tyto základní prvky marketingu označovány jako 4P (pozn. v marketingové praxi jsou však ještě využívány další P, jako např. People, Planning, Pack, apod.)

Definice marketingového mixu
Je to soubor marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu, kterým může být zboží nebo služba
Mezi 4 základní prvky marketingového mixu patří:
• PRODUCT-výrobek
• PRICE-cena
• PLACE-místo (distribuce)
• PROMOTION-propagace
Stejně jako marketing se vyvíjí i marketingový mix, kdy původní 4P se někdy rozšiřují o obal-PACK, lidi-PEOPLE, zaměstnance-PERSONNEL, procesí-PROCESS, materiální vybavení-PSYCHICAL EVIDENCE.

Stručná charakteristika 4P
1. Product (výrobek)
- je to hmotná (hmatatelná) nebo nehmotná (abstraktní) věc nebo služba, uspokojující lidské potřeby
- hmotný produkt: auto, kolo…
- nehmotný produkt: know-how, myšlenka, nápad…
- můžeme říci, že výrobek je cokoliv, co firma nabízí zákazníkovi k uspokojení jeho potřeb

2. Price (cena)
- vyjadřuje hodnotu výrobků
- krátkodobý cíl při stanovení ceny:
vysoká cena-firma se snaží v co nejkratší době dosáhnout maximálního zisku vyšší cenou (např. módní výstřelky…)
- dlouhodobý cíl při stanovení ceny:
nízká cena-firma se snaží proniknout na trh s nižší cenou a zisk maximalizuje v delším časovém úseku"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56d474f95ad75.zip (62 kB)
Nezabalený formát:
Marketingovy_mix_9.3..doc (165 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse