Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z češtiny - gramatika

Maturitní otázky z češtiny - gramatika

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Jazyky indoevropské - indické - sanskrt, dnes hindština, bengálština, urdština, cikánština,..
íránské - perština, afghánština,..
řečtina - starověkých památek i nová albánština a arménština v Rusku, Turecku, Íránu
italické - jazyky románské keltské (irština, bretonština,..)
germánské - němčina, holandština, angličtina, islandština dánština, norština, švédština
baltské - litevština, lotyština, vymřelá pruština
slovanské - čeština, slovenština, polština, ruština, bulharština,..
vyhynulá chetitština, tocharština
Typologie a typy jazykové stavby.
Slovanské Jazyky: Západoevropské, Východoevropské, Jihoslovanské.

Informační slohové postupy a útvary
Prostě sdělovací, Prakticky odborný, Publicistický
grafická úprava, použitý jazyk. Oznámení, zpráva, inzerát, dopis, dotazník, referát, diskuse, polemika.

Vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka
čeština nemá tolik rozdílů jako jiné jazyky a ty, co má, se učí již od prvních tříd
rozdíly: 1 foném má 2 grafémy: párové souhlásky - znělé /neznělé, velká písmena.

Jazyková norma a kodifikace. Jazyková kultura
Norma, jazyk, jazyková norma, kodifikace. Základní kodifikační příručky:pravidla českého pravopisu, pravopisný slovník, mluvnice: př. Česká mluvnice; Stručná mluvnice česká
jazykový, výkladový slovník: př.Slovník spisovné češtiny(1svazek, opravené a doplněné vydání). Jazyková kultura, požadavky na řeč.

Ustálená slovní spojení
Sousloví. Druhy sousloví: substantivní, slovesná, příslovečná, rčení, pořekadla, pranostiky, přísloví. Multiverbizace, Univerbizace.

Projev po stránce jazykové i obsahové
Třídění jazykových projevů - podle povahy užitých prostředků, podle podmínek komunikace a vázanosti na situaci, podle způsobu podání obsahu a záměru, podle plynulosti sledu obsahových složek a složenosti. Slohové vlastnosti.

Publicistický styl
Styl sdělovacích prostředků. Fce a požadavky. Článek, Komentář, Glosa, Sloupek, Causerie, Referát, Reportáž, Fejeton, Interview.

Jazykověda a její disciplíny
Jazykověda - diachronní, synchronní. Hláskosloví, fonetika, fonologie, gramatika, morfematika, morfologie, syntax, lexikologie, sémantika, slovotvorba, stylistika, dialektologie, nové obory jazykovědy.


Úvaha a úvahový slohový postup
Úvaha, esej. Úvahový slohový postup: Prakticky odborný, vědecký, publicistický, umělecký

Slohové rozvrstvení jazykových prostředků
Prostředky stylově bezpříznakové (neutrální), prostředky stylově příznakové (zabarvené), stylistické využití synonym - oživení, obohacení, zpestření.

Jazykové styly a slohotvorní činitelé
Stylistika, styl, jazykový styl. Fáze činnosti autora, fáze činnosti adresáta. Slohotvorní činitelé - subjektivní, objektivní.

Původ a vývoj českého jazyka
Praslovanština, staroslověnština. Vývoj češtiny, bohemika, glosy. Primitivní pravopis, pravopis spřežkový, pravopis diakritický - dnešní podoba. Hláskové změny v jazyce:
stahování samohlásek, denazalizace, ztráta jotace, diftongizace, monoftongizace. Změny v tvarosloví: zánik duálu, zánik minulých časů: aorist, imperfektum, plusquamperfektum.

Zvuková stránka jazyka
Hlásky, písmena. Samohlásky, dvojhlásky, souhlásky. Slabika. Dělení slov. Asimilace (spodoba) znělosti. Přízvuk. Melodie.

Větné vztahy a větné členy, nepravidelnosti větné stavby
Vztahy mezi větami souvětí: Podřazovací, přiřazovací. Druhy souvětí: Podřadné, souřadné. Souřadné souvětí - poměry: slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný, důsledkový. Souvětí podřadné - druhy vět vedlejších:podmětná , přísudková, přívlastková, předmětná, příslovečná, podmínková, přípustková, doplňková. Větné členy.

Slohové postupy a slohové útvary
Slohový postup - informační, vyprávěcí, popisný, charakterizační, výkladový, úvahový. Slohový útvar - informační, vyprávěcí, popisný, charakterizační, výkladový, úvahový, smíšené útvary.

Administrativní styl a jeho útvary
Znaky. Úřední dopis, žádost, objednávka, plná moc, paměti, biografie, deník, vzpomínky, posudek, životopis.

Umělecký styl
Fce poznávací, estetická, osobitost vyjádření, citové působení.

Výklad a výkladový postup
Typy výkladu:statistický, dynamický.

Dialog, diskuse, polemika, rozhovor
a jejich jazykové prostředky
Dialog:dvou i vícesměrná komunikace,replika, dialog v dramatu, dialog v epice
Diskuse: navazuje na referát, Polemika: názorový spor; často v písemné formě.

Slovní druhy a principy jejich třídění
Tvarosloví (morfologie)
Slovní druhy:Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce Principy třídění:
Pád, číslo, rod, vid, způsob

Slova přejatá a jejich pravopis
Zdomácnělá, cizí, mezinárodní, nespisovná. Příčiny přejímání.

Jazyk a získávání informací
Způsob výběru odborné literatury:z anotace, z obsahu, z předmluvy, doslovu, z resumé,z rejstříku. Metoda trojího čtení. Druhy záznamu z textu. Knihovny a informační střediska.
Katalogy, Slovníky.

Význam slov a jeho složky
Význam slov: slovní, mluvnický(lexikální, gramatická, lexikálně gramatická). Složky významu slova: rozsah, obsah. Slova jedno - a vícevýznamová. Změny ve významu slov (obohacování slovní zásoby).

Věta jednoduchá a souvětí
souřadné - 2 a více VH
podřadné - pouze 1VH

Tvoření slov v češtině
Slovotvorba (derivologie), Odvozování (derivace), Skládání (kompozice), Zkracování

Charakteristika
Vypravování

Poznámka

Maturitní otázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4018
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse