Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z ekonomie pro obchodní akademii

Maturitní otázky z ekonomie pro obchodní akademii

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o podrobně zpracované maturitní otázky z ekonomie pro obchodní akademie.

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek
a) Struktura DM
b) Pořízení DM
c) Opotřebení
d) Odpisy
e) Vyřazení
f) Evidence
2.
Nížení dlouhodobého majetku
a) Výrobní kapacita a její využití
b) Zdroje krytí dlouhodobého majetku
c) Hodnocení efektivnosti investic
3.
Zásobovací činnost firmy
a) Členění zásob
b) Struktura zásobování: plánování zásob, právní zajištění dodávek, skladování, evidence materiálu
4.
Řízení oběžného majetku
a) Struktura OM
b) Metody řízení zásob, normování zásob
c) Řízení pohledávek a peněžních prostředků
d) Ukazatele hospodaření s OM
e) Zdroje krytí OM
f) Kapitálová potřeba peněz pro financování OM
5.
Personální činnost firmy
a) Cíle personální práce firmy
b) Plánování počtu pracovníků
c) Zdroje získávání pracovníků
d) Evidence pracovníků
f) Péče o pracovníky, bezpečnost a hygiena práce
6.
Mzdová soustava a odměňování
a) Charakteristika částí mzdové soustavy
b) Formy základní mezd s pobídkovými složkami
c) Evidence práce a mezd
d) Struktura mzdy
e) Produktivita práce a mzdy
7.
Nezaměstnanost, dávky státní sociální podpory
a) Trh práce
b) Vznik a příčiny nezaměstnanosti
c) Měření míry nezaměstnanosti
d) Charakteristika jednotlivých druhů sociálních dávek
8.
Bankovní soustava
a) Ústřední banka a její úkoly
b) Základní činnost obchodních bank
c) Devizové a směnárenské obchody
d) Obchodování bank s CP
9.
Aktivní bankovní obchody
a) Úvěrová způsobilost
b) Úvěrové zajištění
c) Druhy úvěrů
10.
Pasivní bankovní obchody
11.
Bankovní finančně–úvěrové operace
a) Factoring
b) Forfaiting
c) Finanční leasing
12.
Platební styk
a) Hotovostní platební styk
b) Bezhotovostní platební styk
c) Šeky
d) Kreditní karty
13.
Zahraniční platební styk
a) Dokumentární inkaso
b) Dokumentární akreditiv
c) Jiné způsoby úhrady do zahraničí
14.
Management firmy
a) Osobnost manažera
b) Vývoj managementu v jednotlivých školách
15.
Manažerské funkce I.
a) Plánování
b) SWOT analýza
c) Organizování
d) Rozhodování
16.
Manažerské funkce II.
17.
Náklady firmy
a) Příjem
b) Výdej
c) Členění nákladů
d) Mezní náklady a jejich vztah k objemu produkce
18.
Variabilní a fixní náklady
a) Charakteristika NF
b) Efekt z degrese NF
c) Relativní úspora NF
d) Využité a nevyužité NF
e) Charakteristika a typy nákladů variabilních
19.
Výnosy firmy
a) Pojmy výnosy, příjmy, tržby
b) Členění výnosů
c) Mezní výnosy
d) kritický objem výnosů
20.
Hospodářský výsledek
a) Formy HV
b) Zisk a jeho funkce
c) Faktory ovlivňující výši zisku
d) Tvorba a použití zisku
e) Bod zvratu
f) Ztráta a příčiny vzniku ztráty
21.
Výrobní program firmy a příprava výroby
a) Charakteristika výrobního programu
b) Jednotlivé typy výroby
c) Konstrukční a technologická příprava výroby
d) Tvorba norem
22.
Prodej výkonů firmy
a) Zkladní prodejní činnosti
b) Průzkum potřeb
c) Plánování prodeje
d) Právní zajištění prodeje
e) Skladování hotových výrobků
f) Expedice a fakturace
g) Kontrola jakosti výrobků
h) Reklamace
23.
Cenová politika firmy
a) Pojem cena
b) Cíle cenové politiky
c) Nákladová metoda stanovení ceny
d) Manažerská kalkulace a cena
24.
Metody stanovení ceny, cenové strategie
25.
Vnitřní obchod
a) Funkce obchodu v národním hospodářství
b) Členění obchodu
c) Velkoobchod a jeho charakteristika
d) Druhy velkoobchodů
26.
Charakteristika maloobchodu
a) Úkoly maloobchodu
b) Maloobchodní síť
c) Typy maloobchodních jednotek
d) Maloobchodní řetězce
27.
Zahraničně-obchodní činnosti
a) Obchodní politika státu
b) Formy zahraničního obchodu
c) Způsoby obchodování a podnikání se zahraničím
d) Průběh vývozní a dovozní operace
e) Používané doklady
f) Dodací parita
28.
Není zpracované
29.
Podstata Marketingu
a) Marketingová koncepce firmy
b) Trh a jeho segmentace
c) Marketingový výzkum
d) Tržní cílení a umístění
30.
Výrobek jako nástroj marketingového mixu
a) Koncepce totálního výrobku
b) Životní cyklus výrobku
c) BCG analýza
31.
Nástroje marketingového mixu
a) Distribuce
b) Stimulování prodeje: reklama, publicita, podpora prodeje
32.
Pojišťovnictví
a) Podnikání v pojišťovnictví
b) Význam pojištění
c) Právní subjekty pojištění
d) Formy pojištění
e) Základní druhy pojištění
f) Pojistná smlouva
33.
Celní politika
a) Význam a druhy cel
b) Základní celní pojmy
c) Výpočet cla
d) Celní režimy
e) Celní řízení a jeho dokumentace
34.
Daňová soustava
a) Pojem a význam daně
b) Principy daňového systému
c) Charakteristika jednotlivých druhů daní daňové soustavy ČR
35.
Podnikové finance
a)Charakteristika financí
b) Finanční řízení
c) Finanční cíle
d) Význam Cash-flow
36.
Finanční rozhodování
a) Dlouhodobé a krátkodobé finanční rozhodování
b) Faktory ovlivňující finanční rozhodování
37.
Majetková a finanční struktura firmy
a) Jednotlivé složky majetkové a finanční struktury
b) Faktory ovlivňující tyto složky
38.
Zakladatelský rozpočet a finanční analýza firmy
a) Postup při sestavení zakladatelského rozpočtu
b) Postup při zpracování finanční analýzy
c) Jednotlivé oblasti ukazatelů
39.
Vymezení pojmu práva hospodářské soutěže a pojmu práva proti omezení hospodářské soutěže
a) Pojem
b) Soutěžní vztah
c) Úloha práva
d) Systém kartelové dohody
e) Monopolní a dominantní postavení
f) Spojování podniků
g) Konsolidace
40.
Nekalá soutěž
a) Pojem
b) Typy - klamavá reklama, parazitování, zlehčování, podplácení, porušení obchodního tajemství, ohrožování zdraví a životního prostředí
41.
Není zpracované
42.
Pracovní poměr
a) Vznik PP
b) Účastníci PP
c) Pracovní smlouva
d) Pracovní poměr souběžný a vedlejší činnost
e) Zákon o zaměstnanosti
43.
Není zpracované
44.
Změny pracovního poměru a způsoby jeho ukončení
a) Změna subjektu a obsahu
b) Převedení na jinou práci
c) Pracovní cesta
d) Převedení na původní místo
e) Ukončení pracovního poměru
45.
Trh a tržní hospodářství
a) Charakteristika trhu
b) Druhy trhů
c) Tržní hospodářství a mechanismus
d) Poptávka a nabídka
e) Tržní rovnováha
f) Základní problémy chování trhu
g) Konkurence cenová a necenová, dokonalá a nedokonalá
46.
Hospodářský proces
a) Fáze hospodářského procesu – výroba, výrobní faktory, hranice produkčních možností, rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba
47.
Výkonnost ekonomiky a její měření
a) Agregátní poptávka
b) Agregátní nabídka
c) Hrubý domácí produkt
d) Základní metody zjišťování HDP
48.
Hospodářská politika státu
a) Nástroje hospodářské politiky – právní systém, měna, důchodová a cenová politika
b) Státní rozpočet, specifika SR, základní funkce SR
c) Rozpočtová pravidla
d) Hodnocení SR
49.
Peníze
a) Charakteristika peněz
b) Peněžní agregáty
c) Funkce peněz
d) Poptávka po penězích a nabídka peněz
e) Inflace
50.
Cenné papíry
a) Charakteristika vybraných druhů CP
b) Funkce CP
c) Investiční společnosti
d) Investiční fondy
e) Podílové fondy
f) Burza CP

Úryvek

"BANKOVNÍ SOUSTAVA
• Ústřední banka a její úkoly
• základní činnost obchodních bank
• devizové a směnárenské obchody
• obchodování bank s CP

Banka je právnická osoba, která je založena jako akciová společnost nebo jako státní peněžní ústav.
Bankovní soustava je souhrn všech bank v daném státě. Existuje dvoustupňová:
• ČNB (působí jako ústřední banka)
• všechny komerční banky (vykonávají obchodní činnost)

ČNB
= vznikla v roce 1993, nejvyšším orgánem je bankovní rada ČNB v čele s guvernérem
- není podnikatelský subjekt, tzn. hl. úkolem není dosažení zisku
- hl. úkolem je zabezpečit stabilitu měny (čistá inflace pod 6,5 %)
úkoly:
1. určuje měnovou politiku
2. vydává bankovky a mince (viz. otázka č. 12)
3. řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank
4. vede účty státního rozpočtu a státních fondů
5. ovlivňuje devizové hospodářství
6. vykonává dohled nad prováděním bankovních operací
7. provádí další činnosti

ad.1) měnová politika
- představuje soubor opatření, kterými stát ovlivňuje nabídku peněz  přímo souvisí s výši agregátní poptávky
- zvýšení nabídka peněz způsobuje vyšší agregátní poptávku, která stimuluje hospodářský růst, ale zároveň představuje riziko zvýšení inflace
- snížení nabídky peněz způsobuje pokles agregátní poptávky, ale snižuje i inflační nátlaky, což má za následek zvýšení míry nezaměstnanosti
nástroje měnové politiky:
a) povinné minimální rezervy (% z vkladů jako rezerva na účtě ČNB)
b) diskontní sazba (úroková míra, za kterou ČNB poskytuje úvěry ostatním bankám)
c) operace na volném trhu (nákup a prodej CP ústřední bankou)
d) ostatní nástroje (ČNB určuje bankám max. rozsah jimi poskytovaných úvěrů nebo min. úrokové sazby z vkladů a max. sazby z úvěrů)

ad.4) řízení pen. oběhu, platebního styku a zúčtování bank
- ústřední banka stanovuje zásady vedení účtů, provádění platebního styku a zúčtování  k tomu slouží tzv. clearingové centrum (každá banka má v zúčtovacím centru ČNB ote-vřen účet, na kterém má uložené prostředky; význam spočívá v kontrolování krytí plateb, které zabraňuje šíření problémů souvisejících s nesolventností banky)

ad.7) vykonávání bankovního dohledu
- všechny banky podléhají bankovnímu dohledu ČNB
- cílem je omezení rizik spojených s vykonáváním bank. činností v obchodních bankách

ad.8) další činnost
- vede příjmové a výdajové účty státního rozpočtu
- poskytuje státu úvěr
- spravuje státní dluhy

nástroje: diskont (zákl. úroková sazba v ekonomice)
repo sazba (úroková sazba pro reeskont směnek)
lombardní sazba (úroková sazba na úvěry obchodním bankám)
povinné minimální rezervy PMR (určité % z vkladů)
pravidlo likvidity (vztahy mezi aktivy a pasivy)
operace na volném trhu

OBCHODNÍ BANKY
= jsou podnikatelské subjekty, tzn. jejich hlavním cílem je dosažení zisku (je dán úrokovým rozpětím)
hlavní činnosti:
• pasivní bankovní operace (přijímání vkladů)
• aktivní úvěrové operace (poskytování úvěrů)
• další služby - zakládání a vedení účtů
- bezhotovostní platební styk domácí i zahraniční
- platební karty
- šeky
- home banking
- směnárenská činnost
- devizové operace
- zprostředkování obchodů s CP pro klienty
- bezpečnostní schránky a ukládání cenností
- poradenské služby
otevření a vedení účtu:
- banky zřizují účty právnickým a fyzickým osobám na základě písemně uzavřené smlouvy o zřízení a vedení účtu (podpisové vzory)
druhy účtů: - běžný účet
- sporožiro
- b-konto
- postžiro
účet: - příjmový
- výdajový
- oboustranný

základní funkce bank:
• depozitní – depozitum je peněžní částka na bank. účtě; zákazník si může vybrat své pení-ze bez předchozího oznámení bance (netermínované depozita) nebo si peníze vybírá až v dohodnutém termínu po předchozím oznámení bance (termínové depozita)
• úvěrová – úvěr je nevratná forma poskytnutí prostředků za úrok; poskytováním úvěrů banky vytvářejí bezhotovostní peníze a tím ovlivňují nabídku peněz v ekonomice
• zprostředkovatel plateb – bezhotovostní placení

zásady bankovních operací:
• bankovní likvidita – k placení je možné využít pouze likvidní prostředky, tj. peněžní ho-tovost (nutnost vytvářet pohotové platební prostředky)
• bankovní ziskovost – cílem banky je dosáhnout zisk (výnosy: přijaté úroky z poskytnutých úvěrů, úroky z vkladů u jiných pen. ústavů, z investic do CP, provize a poplatky za služby; náklady: vyplacené úroky z přijatých vkladů, prémie, výhry, odpisy, mzdy)
• bankovní jistota (nebezpečí rizika!!!)
rizika: - úvěrové (nesplacení poskytnutého úvěru)
- kurzové (výkyvy devizového kurzu)
- inflační
- politicko-ekonomické
kontrola: (vzhledem k rizikům se musí provádět vnitřní i vnější)
- ověřuje se totožnost zákazníka, správnost a úplnost dokladů, pravost bankovek
- dvojitá kontrola, tzv. komisionálnost (cílem je minimalizace selhání jednoho z nich)
- předčíslování účetních dokladů
- zajištění bezpečnosti dat
- pravidelné revize
- instalace kamer a poplašných zařízení
- bankovní tajemství"

Poznámka

Velmi přehledně zpracované. Možná by se hodilo i jako studijní materiál na VŠ. Jednotlivé okruhy jsou doplněny i o grafy a vzorce.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6909
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse