Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z účetnictví

Maturitní otázky z účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor maturitních otázek z účetnictví. V jednotlivých okruzích jsou definovány základní pojmy vztahující se k dané problematice. Součástí jsou i názorné příklady účtování.

Obsah

1.
Rozvaha - bilance
a) Základní pojmy
b) Základní schéma rozvahy
c) Základní změny rozvahových stavů
d) Rozpis rozvahy do účtů
e) Výsledkové účty
2.
Účet
a) Účet
b) Účetní knihy
c) Dělení účtů
d) Základní právní normy a účetní standardy
3.Podstata a význam účetnictví
a) Účetní soustavy
b) Obory manažerského účetnictví
c) Právní úprava
d) Účetní doklady
e) Opravy účetních dokladů
4.
Vnitropodnikové účetnictví, kalkulace
a) Druhy kalkulací
b) Kalkulační vzorec
c) Sestavení výsledné kalkulace
d) Předběžná kalkulace – stanovení nákladů
e) Kalkulace dělením s poměrovými čísly
f) Kalkulace přirážková
g) Kalkulace postupná a průběžná
5.
Účtování na kapitálových účtech
a) Základní kapitál - účtová skupina 411
b) Fondy tvořené ze zisku – účtová skupina 42
c) Rezervy – účtová skupina 45
d) Bankovní úvěry – dlouhodobé - účtová skupina 461
e) Dlouhodobé závazky – účtová skupina 47
f) Individuální podnikatel
6.
Účtování o DM
a) Druhy DM
b) Odpisy DM
c) Vyřazení DM – fyzická likvidace
7.
Účtování o zásobách
a) Rozdělení
b) Oceňování zásob
c) Evidence zásob
d) Účtování nákupu materiálu
e) Výdej materiálu ze skladu do spotřeby
f) Škody na zásobách materiálu
g) Předepsané náhrady škod
h) Inventarizační rozdíly u zásob
i) Oceňování materiálu při inventarizaci
j) Účtování zásob způsob B
8.
Účtování o zásobách výrobky, polotovary, nedokončená výroba
9.
Účtování o zásobách zboží
a) Rozdělení
b) Zboží
10.
Zákon o účetnictví
a) Základní právní normy
b) Směrná účtová osnova pro podnikatele obsahuje:
c) Účtový rozvrh
d) Vyhlášky ministerstva financí
e) Vnitřní předpisy účetní jednotky
f) Rozsah vedení účetnictví
g) Přezkušování správnosti účetnictví
h) Druhy inventarizací
i) Druhy dle rozsahu
11.
Účotvání výnosů a nákladů
a) Účtová třída 5 - náklady
b) Účtová třída 6 – výnosy
c) Časové rozlišení v užším pojetí – účtování
- 381 Náklady v příštích období
- 383 Výdaje příštích odbodí
- 384 Výnosy příštích období
- 385 Příjmy příštích období
12.
Daně
a) 341 Daň z příjmů
b) 342 Ostatní přímé daně
c) 343 DPH
d) 345 Ostatní daně a poplatky
13.
Účtování zúčtovacích vztahů
a) Zúčtovací vztahy
b) Pohledávky
c) Závazky
d) Směnky
e) Provozní zálohy
f) Přijaté zálohy
g) Účtování poskytnutých záloh na výdaje
h) Ostatní závazky vůči zaměstnancům
14.
Daně - Schéma výpočtu mzdy
a) Základní mzda
b) Příplatky
c) Odměny - prémie
d) Náhrady mezd
e) Zdravotvní a sociální pojištění
f) Záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti
g) Dávky nemocenského pojištění
h) Zákonné srážky
i) Srážky na žádost zaměstnance
15.
Platební styk
a) Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje - účtová třída 2
- Oceňování KFM
- 211 Pokladna
- 261 Peníze na cestě
- 213 Ceniny
b) Valutová pokladna
c) Bankovní účty (221)
d) Bankovní úvěry
e) Krátkodobé cenné papíry

Úryvek

"ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 – VÝNOSY
Představují peněžní vyjádření výkonu (výrobky, práce, služby), které v případě prodeje znamenají dosažení tržeb. Účetní jednotka by je měla získat v takové výši, aby jimi minimálně uhradila vynaložené náklady.
Pro účetnictví se výnosy člení shodně jako N. Uspořádání jednotlivých účtů (i čísla účtů) logicky souvisí s uspořádáním účtů v účtové třídě 5.

Členění:
1) Výnosy z běžné činnosti
a) provozní výnosy
- 60 Tržby za vlastní výkony a zboží – nejdůležitější složka výnosů přímo spojena s podnikatelskou činností, používají se při prodeji výrobků, služeb a zboží
- 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti – jde o změny stavu nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat, přírůstky zásob (zvýšení výnosů) se účtují na stranu D úbytky (snížení výnosů) na stranu MD
- 62 Aktivace – účtuje se přírůstek složek, majetku a služeb provedených ve vlastní režii. Doprava nebo výroba majetku vlastními silami
MD 62 Aktivace D MD 111, 042 D


64) Jiné provozní výnosy – tržby z prodeje DM a materiálu (641, 642), smluvní pokuty a úroky, 648 Ostatní provozní výnosy – nároky na náhradu škody, pozn.: účtují se zde inventarizační přebytky
b) finanční výnosy
- vyplývají z finančních operací účetní jednotky
- 66 Finanční výnosy – přijaté úroky z vkladů, kurzové zisky, tržby z prodeje cenných papírů, přijaté úroky z půjček poskytnutých jiným subjektům

2) Mimořádné výnosy a převodové účty
Nepatří do běžné činnosti, zcela mimořádné operace a události.
Změny ve způsobu ocenění majetku.
Pro vnitropodnikové zúčtování převodů jednotlivých středisek.
Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl mezi výnosy a náklady účetní jednotky na účtu zisků a ztrát (710)
MD 5... Náklady D MD 710 ÚZZ D MD 6.. Výnosy D
Náklady převod při uzavírání účtů převod při uzavírání účtů Výnosy
↓ ↓
N V
zisk ztráta

POLOŽKY UPRAVUJÍCÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
Při zjišťování hospodářského výsledku je nutno dodržet zásadu, že do něho mohou být zahrnuty pouze ty náklady a výnosy, které sem časově i věcně patří. Je tedy nutno zahrnout do HV i náklady a výnosy, které do něho patří, ale ještě nemohly být zaúčtovány. Naopak je nutno vyloučit náklady a výnosy, které již byly zaúčtovány, ale do sledovaného účetního období nepatří.
K zajištění provedení těchto úprav se používají účty časového rozlišení nákladů a výnosů.

Dělí se na:
1) Časové rozlišení v užším pojetí, které se účtuje na účty přechodných aktiv a pasiv v účtové skupině 38
381 NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
382 KOMPLEXNÍ NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
383 VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
384 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
385 PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
Účtované případy vznikají proto, že dochází k časovému nesouladu mezi vznikem výdaje a nákladu nebo příjmu a výnosu.
Pro účtování časového rozlišení v užším pojetí musí být u každého účetního případu přesně známé:
a) přesný účel, kterého se časové rozlišení týká (nájemné, předplatné...)
b) přesná částka
c) období, kterých se časové rozlišení týká
Pozn.: Časové rozlišení se nemusí účtovat v případech – případy se pravidelně opakují, pokud jde o nevýznamné částky (upraveno vnitřní směrnicí).

2) Časové rozlišení v širším pojetí
Týká se účetních případu přecházejících z účetního období do období následujících, u kterých není přesně potvrzena – výše částky, účetní období konečné realizace nebo přesný účel.
patří sem účtování:
a) Opravných položek – účtují se při inventarizaci, v případě, že inventarizační komise zjistí, že reálná cena zásob majetku je výrazně nižší než evidenční cena, toto snížení ceny se účtuje jako přechodné na D příslušného účtu opravných položek a souvztažně jako náklad na MD účtu 558, 559, 579, 589. V následujících účetních obdobích se posoudí správnost tohoto dočasného snížení evidenční ceny a v případě, že pozbyde platnosti nebo se stane trvalým opravné položky se zruší na MD OPRAVNÉ POLOŽKY a souvztažně se zaúčtuje výnos na D účtu TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK )558, 559, 579, 589).
- lze tvořit ke všem druhům majetku a pohledávek

b) Tvorba rezerv – účtová skupina 45
- dlouhodobé cizí zdroje majetku účetní jednotky, tvoří se na vrub nákladů
Účelem jejich tvorby je krýt výdaje a rizika, která vyplývají z nepřetržité existence účetní jednotky.
Tvorba rezerv se účtuje ve prospěch (D) příslušného účtu rezerv a souvztažně na vrub účtu (MD) 552 Tvorba a zúčtování zákonných rezerv, 584 Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv, 554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv, 574 Tvorba a zúčtování rezerv (finančních), 584 Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv jako náklad – snížení hospodářského výsledku.
Čerpání rezerv v dalších letech se účtuje na vrub účtu rezerv (MD) a souvztažně jako výnos ve prospěch (d) příslušného účtu Tvorba a zúčtování rezerv."

Poznámka

Soubor podrobně zpracovaných maturitních otázek doplněných i o náhledy způsobu pčtování v klasické "šibenici"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6598
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse