Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Měření hustoty válce

Měření hustoty válce


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Jedná se o protokol z laboratorního měření, který je formátován přesně podle požadavků. Najdete zde všechny nezbytné informace jako jsou podmínky v laboratoři, použitá měřidla i vzorce nutné pro výpočet dané úlohy. Je zde také názorně vysvětleno jakým způsobem počítat nejistoty při měření.

Obsah

1.
Zadání problému
2.
Úvod do problematiky
3.
Teoretický rozbor
4.
Návrh měření
5.
Použité bpřístroje
6.
Podmínky v laboratoři
7.
Seznam symbolů a označení
8.
Naměřené hodnoty
9.
Výpočet nejistoty
10.
Výpočet hustoty
11.
Závěr

Úryvek

"1) ZADÁNÍ PROBLÉMU

Změřte hustotu kovového válečku definiční metodou s relativní nejistotou menší než 3%.
2) ÚVOD DO PROBLEMATIKY MĚŘENÉ VELIČINY

Element hmotnosti tělesa dm se dá zapsat vztahem: , pak hmotnost tělesa m je: . Za předpokladu, že těleso je homogenní, tj. ρ = konst., je .
Hustotu homogenního tělesa pak definujeme vztahem: .
Jednotka hustoty je tedy:
3) TEORETICKÝ ROZBOR PROBLÉMU

K měření hustoty homogenních pevných těles pravidelných geometrických tvarů (v našem případě válce) lze využít definičního vztahu, ve kterém m je hmotnost tělesa a V je jeho objem. Pro válec o poloměru podstavy r a výšce h je . Délkovými měřidly jsme schopni přímo změřit d válce: . Z toho plyne, že objem válce zjistíme pomocí vzorce: . Hustotu válce poté zjistíme ze vzorce:
4) KONKRÉTNÍ NÁVRH MĚŘENÍ

Při vlastním měření musíme zjistit váhu válce, jeho délku a průměr. K tomu využijeme digitální váhu, mikrometr, posuvné měřidlo a metr. U každého měřidla provedeme 10 měření.
5) POUŽITÉ PŘÍSTROJE

Posuvné měřidlo STANDARD LS 6
Mikrometr značky PROMA
Metr EXTOL PREMIUM 2m 16mm
Váha HGS-300, i.č. 558/449"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a vzorce o rozsahu cca 2,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x559cdd8e3d8b9.zip (87 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_hustoty_valce.doc (458 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse