Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mezinárodní marketing - přednášky

Mezinárodní marketing - přednášky

Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přednášky z mezinárodního marketingu ze Západočeské univerzity. Text se věnuje zahraničnímu obchodu, prostředí mezinárodního marketingu, výzkumu na mezinárodních trzích a jejich segmentaci, strategickému rozhodování a komunikaci v mezinárodním marketingu. Dále se zde dočteme o cenové politice a distribuci výrobků.

Obsah

1.
Zahraniční obchod, proexportní politika ČR
1.1
Funkce zahraničního obchodu
1.2
Teritoriální struktura
1.3
Komoditní struktura
1.4
Struktura platební bilance – horizontální
1.5
Ukazatele zahraničního obchodu
1.6
Ukazatele zahraničního obchodu – kvalitativní ukazatele
1.7
Kdo a jak omezuje světový obchod
1.8
Proexportní politika
1.9
Exportní strategie ČR pro období 2006 – 2010
1.10
EGAP – Exportní garanční a pojišťovací společnost
1.11
Česká exportní banka
1.12
Seznam hlavních produktů podpořeného financování ČEB
1.13
CzechTrade
1.14
CzechInvest
1.15
Proexportní politika v EU
1.16
Důsledky pro Českou republiku
2.
Pojetí mezinárodního a nadnárodního marketingu, základní pojmy a obsah
2.1
Hranice mezinárodního marketingu
2.2
Důvody zapojení do mezinárodních aktivit
2.3
Definice mezinárodního marketingu
2.4
Faktory marketingové strategie
2.5
Koncepce marketingového řízení
2.6
Strategie v mezinárodním prostředí
2.7
Hlavní teoretické přístupy k problematice internacionalizace
2.7.1
Model EPRG
2.8
Orientace managementu v nadnárodní firmě
2.9
Model mezinárodního cyklu životnosti výrobku
2.10
Model internacionalizace Uppsalské školy
2.11
Základní koncepce mezinárodního marketingu
2.11.1
Vývozní marketing
2.11.2
Globální marketing
2.12.3
Interkulturální marketing
2.13
Aktuální trendy trhu EU
2.14
Slabé stránky EU jako celku
3.
Mezinárodní marketingové prostředí, PEST analýza
3.1
Analýza mezinárodního prostředí
3.2
Politické a právní prostředí
3.3
Ekonomické prostředí
3.4
Hodinové pracovní náklady v EUR
3.5
Sociální a kulturní prostředí
3.6
Projevy kulturních odlišností
3.7
Dimenze kultury – Gert Hofstede
3.7.1
Vzdálenost mocenských pozic – vztah k autoritám
3.7.2
Vztah k nejistotám
3.7.3
Individualismus a kolektivismus
3.7.4
Maskulinní a feminní hodnoty (mužské a ženské)
3.7.5
Krátkodobá a dlouhodobá orientace
3.8
Kultura dle Edwarda T. Halla
3.8.1
Komparace kultur s nízkým a vysokým komunikačním kontextem
3.9
Technologické prostředí
3.10
Kulturní aspekty Asie (Východní Asie)
3.11
Rizika mezinárodních trhů
4.
Výzkum na mezinárodních trzích
4.1
Mezinárodní marketingový výzkum – 4 oblasti
4.2
Výběr zahraničních trhů
4.3
Metody mezinárodního marketingového výzkumu
4.4
Volba druhu mezinárodního marketingového výzkumu
4.5
Plánování, řízení a kontrola
4.6.1
Výběrový proces
4.6.2
Strategické plánování
4.6.3
Stanovení poslání a cílů
4.7
Výběr nosných aktivit
4.8
Strategické plánování na úrovni jednotlivých podnikatelských jednotek
4.9
Růstové strategie v mezinárodním podnikání
5.
Výběr zahraničních trhů
5.1
Expanze na zahraniční trhy
5.2
Factors affecting the foreign market entry mode decision
5.3
„Nenákladné“ formy vstupů
5.4
Přímé zahraniční investice
5.5
Zahraniční manažer a pracovník – předpoklady a podmínky
5.6
Založení společnosti v zahraničí
5.7
Vstupy českých firem na zahraniční trhy
6.
Segmentace mezinárodních trhů
6.1
Segmentační kritéria
6.2
Typologie českých zákazníků podle AISA
6.3
Trh průmyslových výrobků – charakteristika
6.4
Targeting – faktory
6.5
Segmentační strategie
6.6
Positioning v mezinárodním prostředí
6.7
Positioning – globální a tuzemský
6.8
Segmentace evropského trhu
6.9
Vliv kultury na spotřební chování
6.10
Segmentace zemí střední a východní Evropy
6.11
Segmentace trhu Latinské Ameriky
6.12
Tržní segmenty Latinské Ameriky
7.
Strategické rozhodování v mezinárodním marketingu
7.1
Cílový trh výrobků
7.2
Adaptace a diferenciace výrobku
7.3
Mezinárodní distribuční politika
7.4
Průběh paralelních dovozů
7.5
Vývojové trendy v mezinárodní distribuci
7.6
Formy spolupráce v distribuci
7.7
Důvody internacionalizace
7.8
Koncentrace
7.9
Důvody pro koncentrační procesy
7.10
Faktory ovlivňující volbu mezinárodní distribuční politiky
7.11
Koncentrace u potravinářských prodejen
7.12
6 C pro volbu vhodné distribuční strategie
7.13
Dodací podmínky
7.14
Incoterms
7.15
Distribuční systém v Japonsku
7.16
Distribuční systém ve Spojených státech
7.17
Distribuční systém ve vybraných zemích
7.18
Úkoly k vypracování
8.
Výrobková politika, značka výrobku
8.1
Balení výrobků určených pro mezinárodní trhy
8.2
Adaptace výrobků na technické požadavky
8.3
Mezinárodní značková politika
8.4
Přínosy a vyjádření značek
8.5
Koncepce a ochrana značky
8.6
Strategie značkové politiky
8.7
Globální a tuzemské značky
9.
Životní cyklus výrobku
9.1
Cena, smluvní podmínky a doprovodné služby
9.2
Pojem mezinárodní cenová politika
9.3
Faktory ovlivňující volbu mezinárodní cenové strategie
9.4
Cena v mezinárodním prostředí
9.5
Diferenciace nebo standardizace cenové politiky?
9.6
Mezinárodní cenové strategie
9.7
Cenová politika v rámci životního cyklu výrobku
9.8
Proces tvorby ceny
9.9
Ceny výrobního sortimentu
9.10
Platební podmínky
10.
Komunikace v mezinárodním marketingu
10.1
Mezinárodní komunikační politika
10.2
Základní faktory ovlivňující mezinárodní komunikaci
10.3
Diferenciace a standardizace mezinárodní komunikace
10.4
Mezinárodní komunikační strategie
10.5
Reklama v mezinárodním marketingu
10.6
Plánování reklamy
10.7
Zásady reklamní kampaně
10.8
Reklamní apely
10.9
Media Brief
10.10
Podpora prodeje
10.11
Public Relations (PR)
10.12
Osobní prodej
10.13
Přímý marketing
10.14
Co – promotion

Úryvek

"Definice mezinárodního marketingu

„Mezinárodní marketing je podnikatelská filozofie,
jejímž cílem je uspokojování potřeb a přání zákazníků na mezinárodních trzích.“

„Úkolem mezinárodní marketingové strategie je
zajištění optimalizace firemních zdrojů a
vyhledávání takových podnikatelských příležitostí na světovém trhu,
které podnikům umožňují využívat konkurenčních výhod.“

Faktory marketingové strategie

- sociálně-kulturní odlišnosti
- existence globálních marketingových sítí
- obchodně-politické podmínky
- legislativa
- relativní vypovídací schopnost informací
- problémy při výzkumu zahraničních trhů
- upřednostňování tuzemských výrobků a výrobců
- různý stupeň organizovanosti zahraničních trhů
- problémy se vstupem do distribučních cest
- nutnost adaptace marketingového mixu
- práce v cizím prostředí a odlišný životní styl
- jazykové bariéry

Koncepce marketingového řízení

- výrobní koncepce
o cílem nízké výrobní náklady a efektivní distribuce
- výrobková koncepce
o spotřebitelé, kteří dávají přednost kvalitě
- prodejní koncepce
o agresivní prodejní techniky
- tradiční marketingová koncepce
o uspokojování potřeb a přání zákazníků
- koncepce sociálního marketingu
o nejen zájmy spotřebitelů, ale i zájmy firemní a hlavně zájmy společnosti

Strategie v mezinárodním prostředí

- strategie širokého pronikání na trh ( = penetrační strategie)
o konkurenční výhoda spočívá v nízkých nákladech (a nízkých cenách)
o globální firmy

- strategie diferenciace
o odlišnost od konkurenčních nabídek
o nabídnout vyšší užitnou hodnotu než konkurence
o např. u PC nebo u služeb

- strategie úzké specializace
o díky úzké specializaci a omezenému počtu kupujících může firma realizovat poměrně vysoké marže
o typické pro luxusní výrobky nebo průmyslové výrobky"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a schémata. Čistý text dosahuje cca 50 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17243
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse