Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Mikroekonomie, makroekonomie, nauka o podniku, management - otázky ke SZZk 1/3

Mikroekonomie, makroekonomie, nauka o podniku, management - otázky ke SZZk 1/3Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje soubor 15 otázek z mikroekonomie a 4 otázky z makroekonomie ke státní závěrečné zkoušce. Okruhy zaměřené na mikroekonomii objasňují základní pojmy a principy disciplíny od potřeb a tržního mechanismu po teorii kapitálu a úroku. Otázky z makroekonomie se týkají výkonu ekonomiky, agregátní nabídky, ekonomické rovnováhy a určení produktu celkovými výdaji. Následující část otázek naleznete zde Mikroekonomie, makroekonomie, nauka o podniku, management - otázky ke SZZk 2/3.

Obsah

1.
Mikroekonomie
1.1.
Potřeby a zdroje
1.2.
Trh a tržní mechanismus
1.3.
Analýza chování spotřebitele
1.4.
Tržní poptávka
1.5.
Náklady firmy
1.6.
Chování firmy
1.7.
Nabídka firmy v podmínkách dokonalé konkurence
1.8.
Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu
1.9.
Nedokonalá konkurence
1.10.
Rovnováha monopolu
1.11.
Rovnováha oligopolního trhu
1.12.
Rovnováha v podmínkách monopolistické konkurence
1.13.
Utváření cen na trzích výrobních faktorů
1.14.
Trh práce a nezaměstnanost
1.15.
Teorie kapitálu a úroku
2.
Makroekonomie
2.1.
Výkon ekonomiky
2.2.
Agregátní nabídka
2.3.
Ekonomická rovnováha
2.4.
Určení produktu celkovými výdaji

Úryvek

"1. Potřeby a zdroje. Vzácnost zdrojů. Hranice výrobních možností ekonomiky a její souvislosti?

potřeba pocit, že se něčeho nedostává, je vyjádřena nedostatkem něčeho, chtěním něčeho…
statek slouží k uspokojování potřeb, jsou dosahovány hospodářskou činností, dělíme na ekonomické a mimoekonomické
výrobní faktor zdroj; hospodářská činnost předpokládá využití zdrojů – výrobních faktorů, ekonomické statky jsou vytvářeny pomocí výr. faktorů: půda, práce a kapitál
dělba práce rozdělení výrobního procesu na několik menších více se specializujících na daný typ práce, např. v min. oddělení pastevectví od zeměděl. poté se vydělilo i řemeslo… dělbou práce se zvyšuje produktivita
produktivita práce účinnost vynakládané práce, kolik se udělá výrobků za dané kvantum práce, produktivita roste když výrobce stejným množstvím práce vyrobí více produktů
intenzita práce množství práce za časovou jednotku
předmět ekonomie ekonomie zkoumá, jak lidé a společnost rozhodují o využití vzácných zdrojů, které mají alternativní užití, za účelem výroby různých statků a služeb, a jak jsou tyto komodity rozdělovány pro současnou a budoucí spotřebu mezi jednotlivé osoby a skupiny ve společnosti
mikroekonomie se soustřeďuje na analýzu chování jednotlivých subjektů (jednotlivců, firem, domácností), otázky jako: čím je motivován spotřebitel na trhu výrobků…
makroekonomie zkoumá chování ekonomiky jako celku, otázky jako: měření hrub. nár. produktu, zaměstnanost, inflace…
vzácnost v ekonomii vzácná je ta věc, která je užitečná a přitom existuje v omezeném množství v poměru k potřebám
nutnost a význam směny v našich podmínkách je nutností vzhledem k dělbě práce a soukromému vlastnictví, barter byl v minulosti shledán příliš složitým, slouží jako univerzální směnný prostředek, jako míra hodnot (prostředek oceňování), a jako uchovatel hodnot, my obdržíme peněžní důchod za který ve směně získáme (nakoupíme) statky, směnné neboli tržní hospodářství
funkce peněz 1. slouží jako univerzální směnný prostředek, 2. jako míra hodnot (prostředek oceňování), a 3. jako uchovatel hodnot
hranice výrobních možností je situace kdy je dáno množství výr. faktorů se kterými spol. disponuje a jejich kvalita a technologie, pak existuje hranice (mez), kterou ve výrobě není možno překonat
zákon kles. výnosů zvyšujeme li používané množství některého z výr. faktorů, zatímco množství ostatních se nemění, pak se zpomaluje tempo růstu produktu, tedy růst TP je doprovázen poklesem MP příslušného výr. faktoru, tento zákon se prosazuje v krátkém období
rostoucí výnosy z rozsahu výstup roste rychleji než dodatečné vstupy (při zvyšování množství všech v. faktorů, zvyšování jejich rozsahu)
klesající výnosy z roz. růst výstupu zaostává za tempem zapojování dodat. výr. faktorů na vstupu
konstantní výnosy z r. výstup roste stejným tempem jako dodatečné vstupy
kapitálový statek neslouží konečné spotřebě, ale vstupuje do výrobní spotřeby a stává se výrobním faktorem, např. výrobní zařízení, stroje prostě vše co bylo vyrobeno a je použito ve výrobě"

Poznámka

Součástí práce jsou grafy, tabulky a schéma o rozsahu cca 4 stran. Důležité informace jsou tučně značeny. Otázky jsou zpracované v rozsahu cca 1 až 3 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50dd98d6e0668.zip (91 kB)
Nezabalený formát:
Mikroekonomie_makroekonomie_podnik_management_SZZk_1.doc (299 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse