Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Dizertační práce > > Modely daňové soustavy na řízení krátkodobé likvidity na Slovensku - dizertační práce slovensky

Modely daňové soustavy na řízení krátkodobé likvidity na Slovensku - dizertační práce slovensky

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Dizertační práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této dizertační práce je vyřešit problematiku prognózování daňových příjmů na měsíčním modelovém základě daní, které spravuje Daňové ředitelství Slovenské republiky. Práce dále popisuje způsoby, jakým ředitelství odhaduje daňové výnosy z těchto typů daní: daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob. Jsou zde tři stěžejní kapitoly. První teoretická část představuje systém daňové soustavy. Druhá popisuje používaný matematický systém a jsou v ní vysvětleny i některé pojmy z ekonometrie. Třetí praktická část se zabývá jednotlivými typy daní daňové soustavy Slovenska. Je zde navržen soubor základních modelů s různými variantami. Pomocí výpočtů a s využitím kvality prognózy ex post, která byla sledována po 24 měsíců od ledna 2005 do prosince 2006, byla odvozena i prognóza ex ante.

Obsah

1.
Úvod
2.
Daňová soustava Slovenské republiky (SR)
2.1
Úvod do daňové soustavy SR
2.1.1
Daňová soustava před rokem 1993
2.1.2
Daňová soustava po roce 1993
2.2
Daň z přidané hodnoty – vlastní daňová povinnost – kvantitativní analýza
2.3
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – kvantitativní analýza
2.4
Daň z příjmu fyzických osob z podnikaní– kvantitatívní analýza
2.5
Daň z příjmu právnických osob – kvantitativní analýza
2.6
Další směřování daňové soustavy SR
3.
Ekonometrie časových řádů
3.1
Autoregresní modely
3.2
Stacionarita
3.3
Procesy nestabilních průměrů
3.3.1
Invertibilita
3.4
Prognózování
3.5
ARCH a GARCH modely
3.5.1
Použití ARCH modelů
3.5.2
GARCH modely
3.6
Modelování strukturálního zlomu v průběhu časového řádu
3.7
Prognostická aplikace modelů
3.7.1
Odůvodnění použití MSE
3.8
Použité modely, metodika výzkumu a zpracování výsledků
4.
Prognostická aplikace modelů a jednorovnicové ekonometrické modely daní daňové soustavy SR
4.1
Daň z přidané hodnoty – vlastní daňová povinnost (VDP)
4.1.1
Testování funkčních tvarů modelů
4.1.2
Prognóza ex post a prognóza ex ante DPH VDP na rok 2007
4.2
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (FOZČ)
4.2.1
Testované funkční tvary modelů
4.2.2
Obohacení vysvětlujících proměnné o další legislativní vlivy
4.2.3
Prognóza ex ante a ex post DPFOZČ na rok 2007
4.4
Daň z příjmu fyzických osob z podnikání (FO)
4.4.1
Testované funkční tvary modelů
4.4.2
Prognóza ex post a ex ante u DPFO z podnikání na rok 2007
4.4.3
Prognózování března a dubna u DPFO
4.4.4
Prognózování měsíce května u DPFO z podnikání
4.5
Daň z příjmu právnických osob (PO)
4.5.1
Testované funkční tvary modelů
4.5.2
Prognóza ex post a ex ante u DPPO na rok 2007
4.5.3
Prognózování března a dubna u DPPO
4.5.4
Prognózování měsíce května u DPPO
4.6
Nadměrné odpočty
5.
Závěr
6.
Shrnutí v anglickém jazyce
7.
Použitá literatura

Úryvek

"1. Daňová sústava SR

1.1 Úvod do daňovej sústavy SR

Daňová sústava SR v takej podobe, ako ju poznáme v súčasnosti je v platnosti od roku 1.1.1993. Za tento čas prešla mnohými zmenami, najpodstatnejšou v roku 2004, kedy došlo k daňovej reforme. Nosnými zákonmi, ktoré v roku 1993 vytvorili súčasnú daňovú sústavu bol zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach. Tieto zákony zaviedli tie druhy daní, ktoré poznáme v súčasnosti a zrušili dovtedy platné dane.

1.1.1 Daňová sústava pred rokom 1993.

Pred rokom 1993 v SR (ČSFR, ČSSR) bola v platnosti daňová sústava, ktorá neobsahovala dane súčasnej daňovej sústavy. Miesto týchto daní obsahovala dane, ktoré upravovali zákony : zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu, zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy, zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmu z literárnej a umeleckej činnosti, zákon č. 103/1974 a č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani, zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani a tiež zákon č. 389/1990 Zb. o dani z príjmu obyvateľstva.
Tieto zákony upravovali (okrem zákona č. 389/1990 Zb.) socialistickú daňovú sústavu, ktorá napríklad podľa zákona č. 73/1952 Zb. zdaňovala nie pridanú hodnotu, ale obrat, pričom pod obratom sa rozumela predajná cena tovaru. Jednotné roľnícke družstvá boli od tejto dane oslobodené. Správcom tejto dane boli okresné národné výbory. Daňové úrady vznikli až v roku 1990. Drobné podnikanie podľa Živnostenského zákona bolo umožnené až prijatím Živnostenského zákona, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.1992 (zákon č. 455/1991 Zb.), predtým (od. 1.5.1990) bolo možné súkromne podnikať podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Daň zo mzdy (zákon č. 76/1952 Zb.) bola predchodkyňou dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti. Pri zdaňovaní príjmu táto daň obsahovala daňové pásma podľa výšky príjmu a tieto boli progresívne zdaňované.
Daň z poľnohospodárskej produkcie bola daňou, ktorá zdaňovala poľnohospodársku produkciu, kde základom dane bola celková výmera pozemkov podliehajúcich dani. Sadzba
dane bola určená podľa “prírodných stanovíšť” a tvorila prílohu tohto zákona.
Daň z príjmu z literárnej a umeleckej činnosti bola daňou, ktorá zdaňovala tých umelcov, ktorí neboli zdaňovaní daňou zo mzdy.
Zákon o dani z príjmu obyvateľstva nadobudol účinnosť 1.1.1991 a bola to vlastne prvá verzia zákona o daniach z príjmov.

1.1.2 Daňová sústava po roku 1993

Od 1.1.1993 vstúpila do platnosti nová daňová sústava, ktorá je s určitými obmenami platná až do súčasnosti. V súčasnosti sú správcami nosných daní daňovej sústavy SR daňové úrady v pôsobnosti Daňového riaditeľstva a colné úrady v pôsobnosti Colného riaditeľstva. Daňové úrady spravujú hlavne dane z príjmov a daň z pridanej hodnoty. Medzi dane z príjmov patria : daň z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti, daň z príjmu fyzických osôb z podnikania, daň z príjmu právnických osôb, daň vyberanú zrážkou. Colné úrady spravujú spotrebné dane, daň z pridanej hodnoty a dane z medzinárodného obchodu a transakcií (dovozné clo a dovozná prirážka).
Dane z príjmov:
Dane z príjmov od roku 1993 upravovali zákony č. 286/1992 Zb., č. 366/1999 Z.z., č. 595/2003 Z.z.. Pod pojmom dane z príjmov sa rozumejú daň z príjmov fyzických osôb, daň z príjmu právnických osôb a daň vyberaná zrážkou. Daňovníkmi týchto daní sú fyzické alebo právnické osoby
Predmetom dane z príjmu fyzických osôb sú príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania (živnostníci), príjmy z kapitálového majetku (úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, dávky doplnkového dôchodkového poistenia) a ostatné príjmy (príjmy z predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí, prevodu cenných papierov a opcií). Sadzba tejto dane je v súčasnosti 19 %, pred daňovou reformou v roku 2004 bola táto sadzba progresívna.
Predmetom dane z príjmov právnických osôb sú príjmy právnických osôb, ktoré podrobne upravuje zákon. Sadzba dane z príjmov právnických osôb sa niekoľkokrát menila, v súčasnosti je 19 %.
Predmetom dane vyberanej zrážkou sú úroky alebo iné výnosy plynúce z úrokov na vkladných knižkách, výnosy z podielových listov, peňažné výhry v lotériách, príjem z prenájmu nebytových priestorov a iné príjmy, podrobne uvedené v zákone. Sadzba tejto dane je 19 %. "

Poznámka

Práce využívá k vytváření modelů programovací jazyk ekonometrického softwaru Eviews, proto jsou její součástí i zdrojové kódy v Eviews 6. Práce i její příloha jsou ve formátu Adobe Acrobat (*pdf). Obsahuje přílohu - resumé v anglickém jazyce. V textu je velké množství tabulek a grafů. Čistý text dosahuje cca 180 stran.
Pozor na aktuálnost uvedených informací. Práce zpracovává údaje za období 1996-2007.
Dizertační práce z Fakulty hospodářské informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě, předmět Ekonometrie a operační výzkum.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19850
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse