Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Moderní problémy moderní společnosti

Moderní problémy moderní společnosti


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Eseje

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Esej k Sociologickému prosemináři je založena na četbě knihy Úvod do sociologie autora Jana Kellera. Pojednává problematiku moderního uspořádání společnosti v porovnání se společností tradiční a pokouší se, v souladu s Janem Kellerem, nastínit nezamýšlené důsledky procesu modernizace. Nakonec je zařazeno několik anotací knih se sociologickou tématikou.

Obsah

1.
Úvod
2.
Recenze
3.
Závěr
4.
Anotace

Úryvek

"Mezi základní charakteristické znaky, jež nesla společnost tradičního typu, patřila díky dominantní roli zemědělství nad průmyslovou výrobou minimální ekonomická náročnost, s ní související úloha domácnosti coby základní sociální jednotky a také mytologický či náboženský výklad světa . Tyto jednotlivé znaky byly jak spolu navzájem, tak s ostatními jevy ve společnosti provázány, a mohly dohromady vytvářet řád zajišťující stabilitu tradiční společnosti. Změny, které přinesla průmyslová revoluce a její doprovodné procesy, sice mohly primárně ovlivnit právě ony jednotlivé jevy, ale protože ty ve společnosti neexistují izolovaně a jsou naopak ve vztazích s druhými, znamenaly ve svém důsledku rozpad celého dosavadního řádu společnosti.
Podobně provázány byly i samotné procesy proměny společnosti, ke kterým bylo v této práci zatím odkazováno pouze obecně. Zásadními byly především postupná centralizace moci a generalizace trhu, rozšíření tržních vazeb do všech oblastí života.
Přeměna instituce trhu byla radikální a tvoří skutečně ostrou hranici mezi tradiční a moderní společností. Zatímco „ekonomiky tradičních společností byly jen vedlejším produktem činnosti jiných institucí“ (například rodinných, náboženských či kulturních), na počátku 19. století se trh přesunul z „periferie“ do centra ekonomiky a tržní závislosti překryly ostatní, „netržní“ vztahy. Veřejné a soukromé je odděleno, vznikají mzdy a renty, člověk je skryt pod označením „práce“ a příroda se stává „půdou“ , což následně ovlivňuje veškeré smýšlení o člověku ve světě a jeho vztah k prostředí, ve kterém žije. S tržní společností přichází ruku v ruce nové mocenské rozdělení společnosti a stavovská struktura je nahrazena třídním členěním.
Centralizace moci byla výrazně podpořena a do vysoké míry vůbec umožněna technickým pokrokem. Vznikl národní stát a dosah jeho moci se rozvíjel na úkor autonomie do té doby samostatnějších a soudržnějších institucí, jakými jsou například obce, města či světské i církevní asociace. Svůj dosavadní význam ztratily také domácnosti a jejich funkce, včetně produkce zboží, vzdělávání a péče o zdraví, postupně přešly na jednotlivé formální organizace. Platí tedy, že „společnost se vyvíjí směrem k rostoucí komplexitě, k diferencovanější struktuře a k funkční rozrůzněnosti svých subsystémů“ , jak autor shrnuje společný obsah sociologických koncepcí o proměně společnosti, ale zároveň dochází také ke slábnutí a mizení organizací nekontrolovaných státem a k „zániku dílčích pospolitostí“ . Vedle „rostoucí autonomie individuí“ tak lze pozorovat neorganizovanost, kvůli které stojí občané bez opory vůči všudypřítomné státní moci."

Poznámka

Katedra sociologie a andragogiky

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514e1c40befaa.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
Moderni_problemy_moderni_spolecnosti.doc (71 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse