Muž tisíce jmen


Kategorie: Charakteristika

Typ práce: Slohové práce

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Charakteristika, která vznikla díky dobře zvolenému tématu na Tvůrčím psaní. Jedná se především o charakteristiku, ale některé prvky by se daly zařadit pod slohový postup líčení. Práce byla hodnocena za výbornou.

Obsah

Slohová práce je členěna do přibližně sedmi odstavců. Jejich kompozice odpovídá následnému rozvržení:

1.
Úvod
a) Bytost vytvářející svůj svět
b) Zbavení se pout
2.
Stať
a) Jméno
b) Vyvolený
c) Šílenství
d) Přímá charakteristika
3.
Závěr
a) Úplný konec

Úryvek

"Ţít ţivot bez světla a bez cíle, za který by se dalo bojovat, je kruté. Proto je důleţité potkat po cestě Bytost, která mezi bezcitnými lidskými zrůdami vytváří svůj vlastní svět. Nezapadá mezi ně, je někým naprosto Jedinečným, je onou Jiskrou naděje, která z posledních sil vyzývá k tomu, aby ji někdo popadl za pačesy a nedovolil, aby pohasla. Mít nablízku takovou bytost je naprosto nezbytné. Totiţ, zakopnout s pocitem, ţe Vám Někdo pomůţe vstát a opět kráčet, je rozhodně lepší, neţ zůstat trčet po kolena v odporném smrdutém bahně a vzdát se svému okolí… Člověk mající takovou Osobu je dítětem Štěstěny. Našel totiţ něco, pro co stojí za to ţít. Ţivot se díky ní projasní a temnota zmizí ve stínech zla, kam patří. Pak uţ si nemusí připadat jako vězeň, nemusí přepečlivě klást krok za krokem tak, aby chřestot jeho okovů neupoutal pozornost některé z těch krvelačných bestií. A dokonce i já – někdo, kdo nenalézal pochopení a utápěl se ve vlastních slzách zoufalství – jsem našla svůj Cíl. Jméno nikdy nebylo důleţité. Jedná se jen o pouhou nálepku, kterou Vám darovali rodiče. Pouze Váš odznak, který křičí do světa: „Ano, to jsem doopravdy já.“ Ale Jeho jméno, to je –. To je jako mávnutí křídel anděla, lehký vánek, co Vás pohladí po tváři a vykouzlí Vám na rtech úsměv. Něco, co říká: „Jsem tu pro Tebe.“ On je ten Vyvolený, ta bytost, kterou jsem po celý svůj ţivot hledala. A teď, kdyţ je mé hledání u konce, se od Něj nemohu ani na minutu odtrhnout. Je mým Průvodcem, mou Horou, o kterou se mohu bezstarostně opřít, mým nejhlubším Oceánem, který skýtá tu nejtajemnější skrýš, mým Životem. Není to nikdo, koho by pochopil obyčejný smrtelník. To je naprosto nemoţné. Má nesmrtelnou duši, od které mám nyní klíč já. Je jen můj, a já se ho nikdy nevzdám. Svůj Poklad budu střeţit jako oko v hlavě uţ navěky. Copak by šlo odpoutat se od někoho tak dokonalého, jako je můj Muž?! Od někoho, kdo byl mým nejtajnějším Snem? Vzdát se někoho tak Výjimečného by bylo naprosté šílenství. A Jak dny plynou, dozvídám se o něm stále víc a víc. A vskutku – nepřestává mě překvapovat. Je Tajemný, Milý, Oddaný a nestranný. Je vstřícný, sebejistý a nedůvěřivý k lidem. Má pramálo času a vţdy slůvko, kterým mne dokáţe ukonejšit. Ustojí i sebevětší zemětřesení. Je vţdy ve střehu a velice Inteligentní. Zkrátka, naprosto Bezchybný."

Poznámka

Práce obsahuje malý obrázek pandy.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54c3ff695f010.zip (161 kB)
Nezabalený formát:
Muz_tisice_jmen.pdf (166 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse