Náklady


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Práce obsahuje opravdu velmi podprobné členění nákladů, jsou zde do detailu rozebrány jednotlivé účty, na kterých se účtuje, o čem a jak. Nesmí chybět i zásady pro účtování nákladů, kde se náklady účtují, jaké účetní zásady se zde používají, na to navazuje otázka časové rozčlenění nákladů, kde musíme dbát na období, do kterého účtujeme daný náklad.

Obsah

1.
Charakteristika nákladů a jejich členění
2.
Zásady pro účtování nákladů
3.
Účtování nákladů, souvztažnosti
4.
Časové rozlišování nákladů

Úryvek

"1) Členění nákladů
- lze podle různých hledisek:
1. Podle účtových skupin (druhové členění) – podle účtových skupin ve směrné
účt.osnově v 5. účtové třídě, např. spotřebované nákupy úč.sk.50,
služby 51, osobní náklady 52, daně a poplatky 53,
ost.provoz.nákl. 54, odpisy, rezervy 55
2. Hledisko správného stanovení základu daně - je třeba odlišovat:
- daňové náklady - daňově uznatelné - snižují základ daně, uvedeny v §24 Zákona o
dani z příjmu, je třeba je odlišit od účetních, které jsou náklady
nedaňové, čím vyšší daňové náklady, tím nižší daňový základ a
nižší daňová povinnost
- daňově neuznatelné – náklady účetní - všechny náklady, které účetní jednotka účtuje
v průběhu roku, zahrnují se pouze do účetního HV, na základ daně
z příjmu vliv nemají jsou uvedeny v § 25 Zákona o dani z příjmů
(cestovné nad limit, náklady na reprezentaci)
3. Podle výkazu zisku a ztrát – člení se na:
a) provozní (50. – 55.) – zahrnují účetní případy související s podnikatelskou
činností pro kterou byla účetní jednotka zřízena
b) finanční (56. – 57.) – obsahují finanční operace ve vztahu k finančním
institucím např. kurzové rozdíly, úroky, náklady spojené s cennými papíry
c) mimořádné (58.) – to jsou nahodilé, neplánované, opravy u významných částek z minulých účetních období např. škody v důsledku živelných pohrom
4. Podle místa vzniku a odpovědnosti – podle hospodářských středisek (hl.výroba, zásobování, správa, odbyt) uplatňuje se zejména ve vnitropodnikovém účetnictví pro zjištění HV jednotlivých středisek
5. Účelové členění – podle vztahu k výnosům, na které byly vynaloženy ke kontrole
hospodárnosti: obchodní, výrobní, nevýrobní, vedlejší, přidružené
6. Kalkulační členění
• Přímé (jednicové náklady) – dají se zjistit přímo na konkrétní výrobek (přímý
materiál, přímé mzdy)
• Nepřímé (režijní náklady) – jsou společné, nelze je zjistit přímo na jednotky
(spotřeba energie v dílně, telefony, odpisy, nájemné)
7. Podle závislosti na objemu prováděných výkonů
• Pevné (fixní náklady) – relativně stálé i když se objem výkonu mění (odpisy,
nájemné)
• Proměnné (variabilní) – výše se mění s objemem prováděných výkonů
(spotřeba materiálu, mzdy)
8. Členění na prvotní – náklady, které v úč.jednotce vznikly poprvé, patří sem všechny
externí náklady FAV nebo dodavatelské fa za služby a některé
interní náklady např.mzdy zaměstnanců
na druhotné – jedná se o spotřebu vnitropodnikových výkonů např.středisko
údržba provedlo opravu strojů pro středisko hlavní výroba"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5681336c7f799.zip (81 kB)
Nezabalený formát:
Naklady.doc (291 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse