Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Náklady, výnosy a hospodářský majetek - maturitní otázka 12/19

Náklady, výnosy a hospodářský majetek - maturitní otázka 12/19


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou stručných výpisků seznamuje se náklady a výnosy, jejich definicemi a dělením dle různých hledisek. Závěr se věnuje výsledkům hospodaření a vymezením pojmů účetní jednotka, účetní období a způsoby využití zisku. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Mzda - maturitní otázka 11/19, následující Národní hospodářství - maturitní otázka 13/19.

Obsah

1.
Náklady
1.1
Podle druhu
1.1.1
Materiálové (spotřeba materiálu)
1.1.2
Mzdové (vyplacené mzdy)
1.1.3
Finanční (pokuty, pojistné)
1.1.4
Nemateriálové (cestovné)
1.2
Ve vztahu ke změnám velikosti výroby
1.2.1
Náklady stálé
1.2.2
Náklady proměnlivé
1.3
Podle účelu (členění kalkulační)
1.3.1
Náklady přímé (jednicové)
1.3.2
Náklady nepřímé (režijní)
1.4
Účetní
1.4.1
Náklady provozní
1.4.2
Finanční náklady
1.4.3
Náklady mimořádné
2.
Výnosy
2.1
Výrobní podnik
2.2
Obchodní podnik
2.3
Bankovní
2.4
Provozní výnosy
2.5
Finanční výnosy
2.6
Mimořádné výnosy
3.
Výsledek hospodaření
4.
Účetní jednotka
5.
Účetní období
6.
Způsoby využití zisku

Úryvek

“ Náklady
Náklady představují spotřebu a opotřebení majetku a práce, která je vyjádřena v penězích. Může to být např. spotřeba materiálu, platby za energie, topení, odpisy dlouhodobého majetku, náklady na reklamu, mzdy.

Náklady se člení:
1) Podle druhů: a) materiálové (spotřeba materiálu)
b) mzdové (vyplacené mzdy)
c) finanční (pokuty, pojistné)
d) nemateriálové (cestovné)
2) Ve vztahu ke změnám velikosti výroby:
a) náklady stálé – fixní, které se s objemem výroby nemění, jsou stále stejné
b) náklady proměnlivé – variabilní, s objemem výroby se mění, stoupají nebo klesají
Celkové nálady firmy jsou tvořeny souhrnem nákladů fixních a variabilních.
3) Podle účelu (členění kalkulační):
a) náklady přímé (jednicové) – stanovují se přímo na kalkulační jednici – tedy na jeden výrobek přímým výpočtem např. pár obuvi
b) náklady nepřímé (režijní) – musíme počítat jinými metodami např. propagace
4) Účetní:
a) náklady provozní – všechny běžné náklady
b) finanční náklady – souvisí s finančními operacemi
c) náklady mimořádnéVýnosy
Jedná se o peněžní částky, které podnik získal za všech svých činností za dané účetní období. Nemuselo dojít k jejich úhradě. Podle druhu podniku a zaměření podnikatelské činnosti rozlišujeme typy výnosů:
1)Výrobní podnik – tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
2) Obchodní podnik – rozdíl mezi kupní cenou a prodejní
3) Bankovní sektor – rozdíl mezi úroky, které banka zaplatí za vklady a úroky, které získá z úvěrů

Výnosy také dělíme na:
1) provozní výnosy
- jsou to výnosy za vlastní výkony a zboží, tržby za služby, výrobky a zboží
- změna stavu vnitropodnikových zásob
- zúčtování rezerv a opravných položek u provozních výnosů
- nakoupení materiálu, který podnik sám odveze a sám provede montáž atd. V takovém případě mluvíme o aktivaci.

2) Finanční výnosy
- úroky z vkladů
- finanční výnosy získáme z účtů
- tržby z prodej cenných papírů
- kursové zisky
- zúčtování rezerv a opravných položek

3) Mimořádné výnosy
- s těmito výnosy se běžně nepočítá
- jedná se o výnosy z neobvyklých operací vzhledem k běžné činnosti podniku
- patří sem i náhrady manka a škod, přebytky pokladní hotovosti a cenin
- prodej jíž odepsaných strojů atd."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x476a6dc3d4fec.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Naklady_vynosy_hosp_majetek.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse