Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Národní hospodářství - maturitní otázka 13/19

Národní hospodářství - maturitní otázka 13/19


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí formou výpisků stručné definice národního hospodářství, faktorů, které ho ovlivňují a jeho sektorů. Dále dělí organizace podle vztahu ke státnímu rozpočtu a podle vlastnictví. Závěr patří definicím státního rozpočtu, HDP a HNP. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Náklady, výnosy a hospodářský majetek - maturitní otázka 12/19, následující Obchodní kapitálové společnosti - maturitní otázka 14/19.

Obsah

1.
Úroveň národního hospodářství
2.
Sektory národního hospodářství
2.1
Primární
2.2
Sekundární
2.3
Terciální
3.
Organizace podle vztahu ke státnímu rozpočtu
3.1
Hospodářské
3.2
Rozpočtové
3.3
Příspěvkové
4.
Subjekty národního hospodářství podle vlastnictví
4.1
Soukromé organizace
4.2
Družstevní organizace
4.3
Státní organizace
4.4
Církevní organizace
4.5
Politické strany a zájmové sdružení
4.6
Obce
4.7
Nadace
5.
Státní rozpočet
6.
Hrubý národní produkt
7.
Hrubý domácí produkt

Úryvek

“Národním hospodářstvím rozumíme veškerou hospodářskou činnost na určitém státním území, jíž se účastní všechny výrobní faktory. Úroveň národního hospodářství je závislá na:
1) přírodním bohatství
2) uhlí
3) na rozsahu a kvalitě kapitálu
4) na pracovních schopnostech lidí
5) na způsobu jakým je organizováno využití všech výrobních faktorů
Hospodářství je systém, na který působí i některé vnější vlivy:
1) zahraniční obchod
2) politická i hospodářská stabilita státu
3) turistika a jiné

Národní hospodářství se dělí na 3 sektory:
a) primární – zahrnuje těžební průmysl, zemědělství, lesní hospodářství tzv. PRVOVÝROBA
b) sekundární – zpracovává produkty získané v primárním sektoru tzv. DRUHOVÝROBA
- jedná se o všechny typy zpracovatelského průmyslu a stavebnictví
c) terciální – zahrnuje všechny služby obyvatelstvu jako je např. doprava, spoje, obchod, školství, zdravotnictví, kultura
- patří sem i výzkum
Většina obyvatel ČR pracuje v terciálním sektoru.

Podle vztahu ke státnímu rozpočtu se používá rozdělení organizací na:
1) hospodářské – jsou to podniky, které byli založeny za účelem zisku, i když v dočasném období mohou mít ztrátu; část svého zisku jsou povinni dát do státního rozpočtu
2) rozpočtové – jsou to organizace. které byly založeny státem jako veřejně prospěšné; nemají příjmy proto veškeré výdaje hradí ze státního rozpočtu (školství, zdravotnictví)
3) příspěvkové – jsou také zakládány státem, ale mají určité příjmy; výše těchto příjmů nestačí na úhradu výdajů, a proto jim stát poskytuje příspěvky (kultura, sport)"

Poznámka

Obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x476a6de7c3480.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Narodni_hospodarstvi.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse