Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Největší světová náboženství

Největší světová náboženství


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá jen opravdu základní fakta o pěti nejrozšířenějších náboženstvích. Věnuje se symbolů, knihám a základním principům.

Obsah

1.
Judaismus
2.
Křesťanství
3.
Islám
4.
Hinduismus
5.
Buddismus

Úryvek

“ Největší světová náboženství

Starověké kultury byly typické mnohobožstvím tzv. POLYTEISMEM, avšak dnešní nejrozšířenější náboženské systémy jsou postaveny na víře v jednoho boha, tzv. MONOTEISMEM. Avšak i dnes se můžeme setkat s polyteistickými náboženstvími.
V současné době je 5 nejrozšířenějších náboženství:
Judaismus
Jako své symboly používá Davidovu hvězdu a sedmiramenný svícen. Silně ovlivnil 2 největší světová náboženství a to Křesťanství a Islám. Základem je Starý Zákon, židé nazývají prvních pět knih Mojžíšových PENTATEUCH (neboli pětidílku), celý SZ nazývají Tóra. Talmud - původní výklad Tóry, dříve měl nepsanou formu, dnes je obsažen v 36 knihách. Ortodoxní židé dodnes drží 365 záporných přikázání (NESMÍŠ) a 248 kladných (MUSÍŠ). Židé měli jediný ústřední chrám v Jeruzalémě, ten však byl roku 587před Kristem vyvrácen Babylóňany, 70 pak Římany, dodnes z něj zbyla jen Zeď nářků. K tomuto chrámu se váže pověst, že až bude chrám potřetí postaven a zbořen nastane konec světa. Po zboření chrámu začali židé vykonávat své bohoslužby v synagógách. V synagóze se četlo Písmo, ale zároveň se zde i učilo, soudilo a trestalo. Dnes slouží pouze k bohoslužbám.
V Judaismus dnes věří asi 20 mil. lidí na celém světě, což je nejméně ze všech pěti hlavních náboženství.

Křesťanství
Název tohoto náboženství odvozen od jména Ježíše Krista /christus = pomazaný/. Křesťanství jako své symboly užívá Kříž, a rybu (ICHTYS). Toto náboženství také čerpá z Bible, ovšem narozdíl od Židů Křesťané uznávají nejen Starý, ale i Nový zákon. NZ se skládá ze 4 základních částí tzv. evangelií. Křesťané se řídí podle desatera.
Ježíš Kristus se narodil v Betlémě v Judeiském království zbožnému páru Josefu a Marii zhruba někdy kolem roku 4-6. Vyrůstal v Nazaretu v Galileji ve 30 letech byl pokřtěn v řece Jordánu Janem Křtitelem, poté kolem sebe shromáždil 12 učedníků a začal kázat. Kolem roku 30 byl ukřižován a po 3 dnech vstal z mrtvých. Na počátku byli Křesťané pronásledováni, roku 313 byl vydán Edikt Milánský, kde bylo Křesťanství vyhlášeno národním náboženstvím. 1054- křes. církev rozdělena na řecko-katolickou a římsko-katolickou. Křesťanství má 1600 mil. členů, což je nejvíce."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x474c49f9ead85.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Nejvetsi_svetova_nabozenstvi.DOC (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse