Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nezaměstnanost jako sociální problém

Nezaměstnanost jako sociální problém


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd, Praha 1

Charakteristika: Práce se zabývá nezaměstnaností jako sociálním problémem. Nezaměstnanost je zde tudíž pojímána především z hlediska sociologického a sociálního (nikoli z hlediska politického či ekonomického). Sestává z teoretické a praktické části (příkladu).

Obsah

1.
Úvod 3
Teoretická část: 4
2.
Nezaměstnanost obecně 4
2.1
Definice nezaměstnanosti 4
2.2
Druhy nezaměstnanosti 4
3.
Nezaměstnanost jako sociální problém 6
Analytická část: 9
4.
Charakteristika typického nezaměstnaného člověka 9
4.1
Charakteristika krátkodobě nezaměstnaného 9
4.2
Charakteristika dlouhodobě nezaměstnaného 10
5.
Prognózy do budoucna 12
6.
Závěr 13

Úryvek

"Tématem mojí seminární práce pro předmět sociologie je „nezaměstnanost jako sociální problém.“ Toto téma jsem si zvolil zejména proto, že sám pracuji v personální agentuře, tudíž je mi problematika nezaměstnanosti, hledání zaměstnání a zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání velmi blízká a domnívám se, že vzhledem ke své praxi v tomto oboru můžu v této seminární práci poskytnout nejen teoretické odborné znalosti, ale mohu také přispět vlastními poznatky z praxe.
Tato seminární práce bude rozdělena na dvě části, kterými budou část teoretická a část praktická. V první kapitole této seminární práce se zaměřím na nezaměstnanost obecně, na druhy nezaměstnanosti a důvody nezaměstnanosti. Ve druhé kapitole se pak budu věnovat přímo nezaměstnanosti jako sociálnímu problému a negativním jevům, které jsou s nezaměstnaností velmi často spojeny a dále také dopadům na společnost, které nezaměstnanost bezesporu má. První a druhá kapitola budou tvořit teoretickou část této seminární práce a budou vycházet především z odborné literatury, místy budou informace doplněny mojí vlastní praktickou zkušeností z oboru.
V analytické části se pak zaměřím zejména na charakteristiku typického nezaměstnaného člověka. V této souvislosti dám několika nezaměstnaným vyplnit krátký anonymní dotazník. Z těchto dotazníků pak budu především vycházet při zpracování analytické části této seminární práce. Do analytické části této seminární práce také zařadím krátkou kapitolu, ve které se pokusím zamyslet nad prognózami do budoucna v oblasti nezaměstnanosti.
Cílem této seminární práce je zejména charakterizovat typického nezaměstnaného a v této souvislosti se zaměřit na problematiku nezaměstnanosti jako sociálního problému, neboť se domnívám, že souvislost mezi nezaměstnaností jako sociálním problémem a charakteristikou nezaměstnané osoby je možné dovodit.

Teoretická část:
2. Nezaměstnanost obecně
2.1 Definice nezaměstnanosti
Nezaměstnanost je nejvýraznějším projevem poruch na trhu práce. Rozsah nezaměstnanosti bývá vyjádřen prostřednictvím míry nezaměstnanosti. Za nezaměstnaného je v ekonomii považován ten, kdo je schopný a ochotný pracovat, avšak nemůže najít placené zaměstnání. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, která: je starší patnácti let, aktivně hledá práci a je připravena k nástupu do práce do 14 dnů.
Jinou definicí nezaměstnaného je definice, která uvádí, že za nezaměstnaného se považuje osoba, která se uchází o zaměstnání, přičemž uchazečem o zaměstnání je osoba, která není v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, ani se soustavně nepřipravuje na budoucí povolání. Taková osoba musí za účelem splnění kritéria nezaměstnanosti požádat o zprostředkování vhodného zaměstnání na příslušném úřadu práce v místě svého trvalého bydliště."

Poznámka

Práce obsahuje malý obrázek na úvodu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545918b2996f0.zip (31 kB)
Nezabalený formát:
Sociologie_nezamestnanost.doc (108 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse