Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Obchodní právo - otázky k SZZk

Obchodní právo - otázky k SZZk

Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované zkouškové otázky dle níže uvedených okruhů podle zadání pro rok 2007. Otázka č. 10 není vypracovaná a v závěru je chybné číslování otázek.

Obsah

1.
Pojem, předmět, prameny, systém obchodního práva
1.1
Práv. odvětví
1.2
Pojem obchodního práva
1.3
Předmět obchodního práva
1.4
Prameny
1.5
Systém obchodního práva
2.
Pojem podnikatele, podnikání, vznik oprávnění k podnikání
2.1
Podnikatel
2.2
Podnikatel
2.3
Jiné subjekty
2.4
Vznik oprávnění k podnikání a jeho druhy
3.
Jednání podnikatele, zastoupení
3.1
Jednání podnikatelů
3.2
Podnikání zahraničních osob
4.
Podnik a dispozice s ním
4.1
Podnik
4.2
Organizační složky podniku
5.
Obchodní firma, její přechod a převod
5.1
Pojem Obchodní rejstřík
5.2
Princip publicity
6.
Nedovolené omezování hospodářské soutěže
6.1
Pojem, podmínky a funkce hospodářské soutěže
6.2
Pojem a funkce soutěžního práva
6.3
Systém soutěžního práva i obou jeho částí a pojetí hospodářské soutěže v nich
6.4
Zásady soutěžního práva
6.5
Kartelové právo
6.6
Dohody narušující hospodářskou soutěž
6.7
Zneužití dominantního postavení
6.8
Spojování soutěžitelů
7.
Nekalá soutěž
7.1
Pojem, systém a prameny práva
7.2
Generální klauzule
7.3
Nekalá soutěž 2
8.
Obchodní společnosti obecně, pojem, založení a vznik
8.1
Vymezení pojmů, druhy společností, vklady, základní kapitál
8.2
Založení a vznik obchodní společnosti
9.
Vklady do obchodních společností, podíl, základní kapitál
9.1
Základní kapitál
9,2 Vklady do společností
9,3 Vklady
9,4 Obchodní podíl
9,5 Základní kapitál
9,6 Rezervní fond (RF)
9,7 Převody a nájem podniku nebo jeho části
10.
Podnikatelská seskupení, jednání ve shodě (není zpracováno)
11.
Zrušení a zánik společnosti , neplatnost společnosti, její přeměny
11.1
Zrušení obchodních společností s likvidací
12.
Konkurs
12.1
Celková charakteristika
12.2
Správce konkursní podstaty
12.3
Konkurzní podstata
13.
Veřejná Obchodní společnost
13.1
Základní charakteristika
13.2
Založení a vznik společnosti
13.3
Práva společníka
13.4
Povinnosti společníka
13.5
Orgány v. o. s.
13.6
Vznik a zánik účasti na společnosti
13.7
Zrušení a zánik společnosti
14.
Komanditní společnost
14.1
Základní charakteristika
14.2
Založení a vznik společnosti
14.3
Práva společníků
14.4
Orgány společnosti
14.5
Vznik a zánik účasti na společnosti
14.6
Zrušení a zánik k. s.
15.
Společnost s ručením omezeným
15.1
Založení s.r.o.
15.2
Vznik s.r.o.
15.3
Obchodní podíl v s.r.o.
15.4
Práva společníků s.r.o.
15.5
Povinnosti společníků s.r.o.
15.6
Vznik a zánik členství v s.r.o.
15.7
Valná hromada s.r.o.
15.8
Základní kapitál v s.r.o a jeho změny
15.9
Zrušení a zánik s.r.o.
16.
Akciová společnost, její založení a vznik
16.1
Založení a.s., zakladatelská smlouva, zakladatelská listina
16.2
Simultánní založení – založení a.s. bez veřejné nabídky akcií
16.3
Vznik a.s.
16.4
Stanovy akciové společnosti
17.
Akcie a ostatní cenné papíry vydávané akciovou společností
17.1
Akcie a jejich třídění
17.2
Práva spojená s akciemi
17.3
Zatímní list, dluhopisy a opční listy v akciovém právu
17.4
Dozorčí rada
18.
Uzavírání smlouvy, smlouva o budoucí smlouvě, veřejný návrh na uzavření smlouvy, obchodní veřejná soutěž
18.1
Obchodní smlouvy
18.2
Návrh a přijetí smlouvy
18.3
Zrušení, odvolání a zánik návrhu smlouvy
18.4
Forma smlouvy
18.5
Smlouvy o smlouvě budoucí
18.6
Veřejný návrh na uzavření smlouvy
18.7
Obchodní veřejná soutěž
19.
Změny závazků v obsahu a subjektech
19.1
Změny závazků v obsahu
19.2
Změny závazků v subjektech
20.
Zajištění obchodních závazkových vztahů
20.1
Charakteristika zajištění
20.2
Věcně právní zajišťovací prostředky
20.3
Ručení v obchodě
20.4
Bankovní záruka
20.5
Smluvní pokuta
21.
Zánik závazků, celkový přehled ve vazbě na občanskoprávní úpravu
21.1
Splnění
21.2
Odstupné
22.3
Odstoupení od smlouvy
22.4
Zmaření účelu smlouvy
22.5
Prodlení
23.
Promlčení a prekluze, odpovědnostní závazky
23.1
Odpovědnost za škodu
23.2
Odpovědnost za vady
23.3
Promlčení, prekluze
24.
Jednotlivé typy obchodních smluv, jejich základní charakteristika
24.1
Kupní smlouva
24.2
Smlouva o dílo
24.3
Smlouva o prodeji podniku
24.4
Smlouva o nájmu podniku
24.5
Leasing
24.6
Smlouva o koupi najaté věci

Úryvek

"Založení
- dochází k němu uzavřením společenské smlouvy: musí mít písemnou formu a musí být podepsána všemi společníky; pravost podpisů na smlouvě musí být úředně ověřena
- zakladatelské dokumenty kapitálových společností musí mít vždy formu notářského zápisu
- obchodní společnost (s výjimkou s. r. o. a a. s.) musí být založena alespoň 2 osobami
- zakladateli mohou být FO i PO, tuzemské i zahraniční
- v soukromoprávních vztazích má stát postavení PO (§ 21 OZ)
- FO nebo PO může být společníkem s neomezeným ručením pouze v jedné společnosti (u společníků zahraničních obchodních společností se posuzuje podle práva státu, kde byla společnost založena)
- zakladatel se zakládání nemusí účastnit osobně, může pověřit třetí osobu, které udělí plnou moc; plnou moc musí podepsat a podpis musí být úředně ověřen
Vznik
- zápisem do obchodního rejstříku
- zápis se provede ke dni uvedeném na návrhu, nejdříve však ke dni jeho provedení; jestliže soud rozhodl o zápisu usnesením, provede se zápis po právní moci usnesení
- návrh na zápis musí společnost podat do 90 dnů od založení společnosti nebo od získání příslušného podnikatelského oprávnění (jedná se o prekluzivní lhůtu)
- návrh na zápis podepisují:
o v. o. s., k. s. – všichni společníci
o s. r. o. – všichni jednatelé
o a. s. – všichni členové představenstva
Správa a splácení vkladů před vznikem společnosti
- u kapitálových společností musí být před zápisem výše základního vkladu prokázáno, že byly příslušné části vkladu splaceny, resp. nepeněžité vklady ve 100% a na každý peněžitý vklad alespoň 30%; za trvání společnosti má tuto povinnost statutární orgán
- správce vkladu: spravuje splacené vklady před vznikem společnosti; pověřen společenskou nebo zakladatelskou smlouvou; může jím být i banka
- peněžité vklady musí být splaceny u banky na zvláštní účet, který za tím účelem správce vkladu zřídí na firmu zakládané společnosti; banka neumožní dispozice se splacenými vklady dříve, než bude společnost zapsána do OR
- nepeněžité vklady: pokud jsou předmětem věci movité, považují se za splacené předáním věci správci vkladu (nebylo-li ve společenské smlouvě stanoveno jinak)
- ke splacení nepeněžitého vkladu před vznikem společnosti je třeba uzavření zvláštní smlouvy mezi vkladatelem a správcem vkladu, který jedná jménem společnosti – smlouva o vkladu; v zákonem stanovených případech se vyžaduje i faktické předání a převzetí předmětu správcem vkladu a sepsání zápisu o tomto předání
- vlastnické právo ke vkladům, které jsou splaceny před vznikem společnosti, popř. jiná práva k těmto vkladům, přechází na společnost dnem jejího vzniku
- po vzniku společnosti je povinen správce vkladu předat splacené vklady i s plody a užitky společnosti (nevztahuje se na peněžité vklady, jež jsou uloženy na zvláštním účtu u banky); pokud společnost nevznikne, správce vkladu vrací splacené vklady spolu s plody a užitky vkladateli
- správce vkladu ručí za závazky společnosti do výše rozdílu mezi částkou, o níž potvrzení vydal a částkou, která byla skutečně splacena; časově omezeno na 5 let od vzniku společnosti
Jednání jménem společnosti před zápisem do OR
- okruh osob oprávněných jednat není zákonem vymezen
- kdo jedná jménem společnosti před jejím vznikem, je z tohoto jednání zavázán sám; pokud takto jedná více osob, jsou zavázány solidárně
- zakladatelé jsou povinni pořídit seznam jednání takto učiněných a předložit jej ke schválení společníkům nebo orgánu oprávněnému schválit tak, aby byla dodržena zákonná lhůta 3 měsíců od vzniku

Obchodní společnosti obecně-2
Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. Společnostmi jsou v.o.s / k.s. / s.r.o. / a.s.. Poslední dvě mohou být založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní zákon nezakazuje.
Jak PO tak FO mohou být zakladateli společnosti a mohou se účastnit na jejím podnikání.
Společníkem s neomezeným ručením může být FO / PO jen v jedné společnosti.

Jakékoli zneužití většiny nebo menšiny hlasů ve společnosti je zakázáno. Jakékoli jednání, jehož cílem je některého ze společníků zneužívajícím způsobem znevýhodnit, je zakázáno.

V.o.s / k.s. se označují jako společnosti osobní. Do těchto společností jsou vklady možné, ale ne povinné. Jejich společníci ručí solidárně, a to celým svým majetkem. Osobní obchodní společnosti nezřizují jiné než statutární orgány.
S.r.o / a.s. se označují jako kapitálové společnosti. Společníci v nich nejsou povinni k osobní účasti, ale musí do nich vložit majetkový vklad. Souhrn vkladů pak tvoří základní kapitál společnosti. Kapitálové společnosti vytvářejí zpravidla i jiné než statutární orgány – valné hromady, dozorčí rady apod. Z kapitálových společností může společník vystoupit jednostranným právním úkonem.
• Založení a vznik společnosti
První etapou je založení, druhou pak vznik společnosti. K založení stačí uzavření společenské smlouvy, ke vzniku je nutný zápis do raystřiku.

K založení většinou dochází společenskou smlouvou, pokud může být společník jen jeden, pak zakladatelskou listinou vyhotovenou formou notářského zápisu. Tuto formu musí mít i společenská smlouva s.r.o / a.s.

Zapsáním do raystřiku může společnost nabývat práva a povinnosti. Návrh na zápis musí být podán do 90 dnů od založení společnosti. Obecně platí, že společnost je založena na dobu neurčitou.
Kdo jedná jménem společnosti před jejím vznikem, je z tohoto jednání zavázán. Pokud mu jednání společníci (resp. příslušný orgán) do tří měsíců od vzniku společnosti schválí, pak paltí, že je z tohoto jednání společnost zavázána od začátku.

Po vzniku společnosti nelze zrušit rozhodnutí, jímž se povoluje zápis společnosti do raystřiku a nelze se domáhat určení, že společnost nevznikla.
Soud může určit neplatnost společnosti, pokud:
a) nebyla uzavřena společenská smlouva nebo nebyla dodržena předepsaná smlouva
b) skutečný předmět podnikání je nedovolený
c) ve smlouvě chybí předepsané údaje (o firmě, vkladech, základním kapitálu apod.)
d) nebyla dodržena ustanovení o minimálním splacení vkladů
e) všichni zakládající společníci jsou nezpůsobilí k právním úkonům
f) v rozporu se zákonem je počet zakladatelů nižsí než dva

Ke dni právní moci o neplatnosti společnosti vstupuje společnost do likvidace.

Orgány obchodních společností
= osoby nebo skupiny osob, které plní úkoly společnosti ve vztahu ke třetím osobám nebo uvnitř společnosti
- obligatorní - existenci vyžaduje zákon
- fakultativní – vznikají z vůle společníků; nikdy nemohou přebírat působnost obligatorních
Statutární orgán
- PO jím jedná
- závisí na právní formě obchodní společnosti
- u osobních obchodních společností mají postavení statutárního orgánu všichni společníci
- u kapitálových mohou být statutárním orgánem jak společníci, tak třetí osoby
Shromáždění všech společníků
- nejvyšší orgán
- u kapitálových společností označován jako valná hromada
- společník se účastní na činnosti nejvyššího orgánu pouze po dobu, kdy je společníkem
- nemá nikdy právo jednat jménem společnosti
- nejvyšší orgán může statutární orgán pouze zavázat, jak má jednat
Dozorčí orgány
- sledují a kontrolují činnost stutárních orgánů, dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společníků a kontrolují hospodaření společnosti
- povinně zřizován (dozorčí rada) u a. s."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11453
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse