Obecná chemie

Kategorie: Chemie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, Praha 2

Charakteristika: Kombinace výpisků z knih a zápisků z hodin přináší přehledný výklad o obecné chemii. Nejdříve je představena chemie jako věda a dále je pozornost věnována složení, třídění a soustavám látek. Druhý oddíl je zaměřen na atom, jeho stavbu a popsána je také periodická soustava prvků. Třetí oddíl pojednává o druzích chemických vazeb a následující objasňuje průběh různých typů reakcí. Pátá část se zabývá vyčíslováním chemických rovnic a obsahuje několik neřešených příkladů k této problematice. Šestý oddíl patří tématu směsí a výklad je zde doplněn velkým množstvím zadaných příkladů bez řešení. Materiál zahrnuje rovněž samostatné části zabývající se termochemií, reakční kinetikou, chemickou rovnováhou, acidobazickými reakcemi, hydrolýzou solí, elektrochemií a nakonec tvary molekul.

Obsah

1.
Chemie, látky a soustavy látek
1.1.
Chemie jako věda
1.2.
Složení látek
1.3.
Třídění látek
1.3.1.
Metody oddělování složek směsi
1.4.
Soustavy látek
2.
Atom a jeho stavba, chemické prvky a periodická soustava prvků
2.1.
Stavba jádra atomu
2.2.
Stavba elektronového obalu
2.2.1.
Kvantová čísla
2.2.2.
Tvary a prostorová orientace orbitalů
2.3.
Elektronová konfigurace atomu
2.3.1.
Zápis orbitalů
2.3.2.
Základní pravidla obsazování orbitalů
2.4.
Modely atomu
2.5.
Radioaktivita
2.5.1.
Radioaktivní záření
2.5.2.
Radioaktivní rozpady
2.6.
Periodická soustava prvků
3.
Chemická vazba
3.1.
Druhy chemických vazeb
3.1.1.
Obecné dělení vazby
3.1.2.
Dělení vazby podle násobnosti
3.1.3.
Dělení vazby podle polarity
3.1.4.
Vazebné interakce
4.
Chemické reakce
4.1.
Typy chemických reakcí
4.1.1.
Typy reakcí podle vnějších změn při reakci
4.1.2.
Typy reakcí podle skupenského stavu reaktantů
4.1.3.
Typy reakci podle přenášených částic
4.1.4.
Typy reakcí podle tepelného zabarvení
5.
Chemické rovnice
5.1.
Vyčíslování chemických rovnic
5.2.
Výpočty z chemických rovnic
6.
Homogenní, heterogenní a koloidní směsi
6.1.
Roztoky a jejich vlastnosti
6.1.1.
Dělení roztoků
6.1.2.
Složení roztoků
6.1.3.
Koncentrace roztoků
6.1.4.
Koncentrace roztoků a výpočty z chemických rovnic
7.
Termochemie
7.1.
Reakční teplo
7.2.
Exotermické a endotermické reakce
7.3.
Termochemické zákony
7.3.1.
První termochemický zákon
7.3.2.
Druhý termochemický zákon
7.4.
Teplo slučovací a spalné
7.4.1.
Standardní slučovací teplo
7.4.2.
Standardní spalné teplo
7.5.
Termodynamická soustava
8.
Reakční kinetika
8.1.
Teorie reakční kinetiky
8.1.1.
Teorie aktivních srážek
8.1.2.
Teorie aktivovaného komplexu
8.2.
Faktory ovlivňující reakční rychlost
8.2.1.
Vliv koncentrace
8.2.2.
Vliv teploty
8.2.3.
Vliv katalyzátoru
9.
Chemická rovnováha
9.1.
Rovnovážná konstanta
9.2.
Ovlivňování rovnovážného stavu soustavy
10.
Acidobazické reakce
10.1.
Teorie kyselin a zásad
10.1.1.
Arrheniova teorie
10.1.2.
Teorie Brönsted-Lowryho
10.1.3.
Lewisova teorie
10.2.
Síla kyselin a zásad
10.3.
Kyselost a zásaditost roztoků
11.
Hydrolýza solí
11.1.
Hydrolýza aniontů
11.2.
Hydrolýtza kationtů
12.
Elektrochemie
12.1.
Beketova řada kovů
12.2.
Elektrolýza
12.3.
Galvanické články
12.3.1.
Daniellův článek
12.4.
Elektrochemické zdroje napětí
12.4.1.
Primární galvanický článek
12.4.2.
Sekundární galvanický článek
12.4.3.
Palivový galvanický článek
13.
Tvary molekul
13.1.
Teorie hybridizace

Úryvek

"1. CHEMIE, LÁTKY A SOUSTAVY LÁTEK

1.1. CHEMIE JAKO VĚDA

CHEMIE je přírodní věda studující složení a strukturu látek ve vztahu k jejich chování

 Obecná chemie je věda o obecných zákonitostech společných všem chemickým disciplínám

 Anorganická chemie je věda o vzniku, složení, struktuře a chemických reakcích prvků a sloučenin s výjimkou převážné většiny sloučenin uhlíku

 Organická chemie je věda o vzniku, složení, struktuře a chemických reakcích sloučenin uhlíku (některé jednodušší sloučenin uhlíku se probírají v anorganické chemii)

• makromolekulární chemie je věda o vzniku, chování a struktuře přírodních a syntetických makromolekulárních sloučenin

• chemie koloidního stavu je věda o povaze a vlastnostech koloidních disperzních soustav a povrchových jevech

• chemie koordinačních sloučenin je věda o složení, struktuře a stabilitě koordinačních sloučenin


CHEMICKÉ DISCIPLÍNY HRANIČÍCÍ S JINÝMI VĚDNÍMI OBORY
• fyzikální chemie zkoumá chemické látky fyzikálními metodami

• biochemie zkoumá chemické složení organismů a jejich metabolismus

• jaderná chemie studuje chemické jevy spojené s přeměnami a reakcemi atomových jader, možnosti chemického využití jaderných reakcí a aplikace radionuklidů

• geochemie studuje složení Země, reakce v zemské kůře a na ní a v souvislosti s geologickými procesy (vznik hornin, ložisek užitkových minerálů aj.) i historie prvků na Zemi, popř. v kosmu (kosmochemie)


APLIKOVANÉ CHEMICKÉ DISCIPLÍNY
• chemie analytická zkoumá složení látek
- základním postupem je chemická analýza - rozbor zkoumaných látek
kvalitativní analýza – zjišťuje, které atomy, ionty nebo molekuly látka obsahuje
kvantitativní analýza – zjišťuje zastoupení těchto složek v dané látce

• agrochemie řeší chemické problémy zemědělské výroby

• biotechnologie jsou progresivní způsoby výroby, využívající biologické a biochemické postupy při efektivní výrobě řady produktů i při zneškodňování odpadů

• chemické inženýrství je nauka o technice operací, které jsou společně mnoha různým výrobám chemických sloučenin"

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky, schémata, nákresy, grafy a tabulky o rozsahu cca 16 stran. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26790
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse