Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Oceňování majetku firmy

Oceňování majetku firmy


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně seznamuje s oceňováním investičního a krátkodobého majetku firmy. Definuje metody oceňování zásob firmy, především metodu FIFO, vážený aritmetický průměr, i metodu LIFO, ke které je připojen také příklad výpočtu. Závěr vyjmenovává zásady oceňování.

Obsah

1.
Oceňování investičního majetku
1.1.
vstupní cena
1.2.
Kalkulační vzorec pro stanovení ceny
1.3.
Zůstková cena
2.
Oceňování krátkodobého majetku
2.1.
Při pořízení
2.2.
Při spotřebě
3.
Metody oceňování výdejů zásob ze skladu
3.1.
Vážený aritmetický průměr
3.2.
FIFO (first in first out)
3.3.
LIFO (last in first out)
4.
Oceňování - zásady

Úryvek

"Oceňování investičního majetku

Vstupní cena
Cena pořízení: „čistá“ cena pořízeného majetku, která nezahrnuje vedlejší náklady v této ceně se oceňují finanční investice
Pořizovací cena: je součtem ceny pořízení a vedlejších nákladů souvisejících s pořízením (např. přeprava, montáž, geologický průzkum)
Reprodukční pořizovací cena: cena, kterou neznáme a musíme tedy požádat odborného znalce o její odhad, abychom mohli cenu zaúčtovat v této ceně se oceňují přijaté dary
Vlastní náklady: oceňuje se tak majetek vytvořený vlastní činností podniku. Je to součet přímých nákladů a nepřímých nákladů vynaložených na výrobu, které se k sobě vztahují.

Kalkulační vzorec pro stanovení ceny
přímý materiál (přesný počet na jednotku) např. kolik látky je potřeba na jednu sukni
+ přímé mzdy
+ nepřímé režijní náklady
= úplné vlastní náklady
+ zisk
= prodejní cena bez DPH
+ obchodní přirážka
+ DPH obchodníka pokud je plátcem DPH
= cena pro konečného spotřebitele

Zůstatková cena: rozdíl mezi vstupní cenou majetku a oprávkami

Oceňování krátkodobého majetku
při pořízení
- zásoby pořízené nákupem oceňujeme v pořizovací ceně
- zásoby vlastní výroby oceňujeme ve vlastních nákladech
- darované zásoby oceňujeme reprodukční pořizovací cenou

- oceňování krátkodobého majetku:
o pokladna, ceniny, bankovní účet, bankovní úvěr – nominální hodnota
o krátkodobé cenné papíry – cena pořízení, pořizovací cena

při spotřebě
musíme spočítat cenu, protože mohou být u stejného druhu různé při pořízení (ceny se časem mění nebo máme různé dodavatele stejného zboží)"

Poznámka

Částečně čerpáno z: http://ireferaty.lidovky.cz/?tit=jednoduche-ucetnictvi&ss=1161&id_sekce=305&str=clanek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x493c4543764e9.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Ocenovani_majetku_firmy.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse