Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Oceňování na nedokonale konkurenčních trzích

Oceňování na nedokonale konkurenčních trzíchKategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Otázka ke státním závěrečným zkouškám se soustředí na téma oceňování na nedokonale konkurenčních trzích. Ve svém závěru se zajímá také o alternativní cíle firmy.

Obsah

1.
Monopolistická konkurence
1.1.
Znaky monopolistického trhu
1.2.
Maximalizace zisku monopolistické firmy v krátkém období
1.3.
Maximalizace zisku monopolistické firmy v dlouhém období
1.4.
Chamberlinův model monopolistické konkurence
1.5.
Efektivnost monopolistické konkurence
2.
Oligopol
2.1.
Předpoklady
2.2.
Základní východiska modelů oligopolu
2.3.
Kartel
2.4.
Cournotův model
2.5.
Stackelbergův model
2.6.
Oligopol s cenovým vůdcem
2.7.
Model se zalomenou poptávkovou křivkou
2.8.
Modely oligopolu založené na teorii her
3.
Alternativní cíle firmy

Úryvek

"OCEŇOVÁNÍ NA NEDOKONALE KONKURENČNÍCH TRZÍCH

Monopolistická konkurence
1. Znaky monopolistického trhu
 velký počet výrobců, jejichž výrobky jsou velmi blízkými substituty. Velký počet firem způsobuje, že každá z firem předpokládá, že její vlastní rozhodování o výstupu a ceně neberou ostatní firmy v úvahu, takže její činnost je na chování ostatních firem nezávislá,
 diferenciace produktu (ve výši ceny, umístění firmy, kvalitě produktu) – z ní vyplývá monopolní síla výrobce, monopolistická firma tak v určitém velmi omezeném smyslu může být cenovým tvůrcem, značný počet firem způsobuje, že diferenciace mezi produkty jednotlivých firem je malá – proto i cenová diferenciace je malá (křížová i cenová elasticita jsou vysoké),
 vstup do odvětví připomíná dokonalou konkurenci, neexistují žádné bariéry bránící firmám do odvětví vstoupit, ale určité překážky díky diferenciaci vznikají – nová fa se musí etablovat na trhu a získat zákazníky.

2. Maximalizace zisku monopolistické firmy v krátkém období
Diferenciace produktu je příčinou klesající individuální poptávkové křivky po produkci firmy – sníží-li jedna z firem cenu, zvýší to objem jejích prodejů více než proporcionálně (odláká zákazníky firmám, které cenu nesnížily).

Individuální poptávková křivka je velmi elastická, cenová elasticita je ovlivněna diferenciací výrobků a počtem firem v odvětví (čím více má daný prvek substitutů a čím více je firem na trhu, tím je více elastická).

Při volbě optimálního výstupu a ceny vychází firma ze “zlatého pravidla maximalizace”: MR = MC, tj. bod Q*, kdy dosahuje největšího rozdílu mezi TR a TC, celkový ekonomický zisk by tak dán plochou (AR-AC) x Q*. v Q1 nebo Q2 by došlo k TR=TC (nebo AR=AC) a firma zde realizuje nulový ekonomický zisk. Monopolní síla nad produktem firmě umožní stanovit cenu nad úrovní MC (PMC).

a) Minimalizace ztráty pokračování ve výrobě
Pokud krátkodobě převažují TC nad TR, je pro rozhodování firmy o tom, zda pokračovat ve výrobě, nebo výrobu ukončit, určující vztah mezi TR a VC (resp. mezi P a AVC). Na obr. 2a TR převyšují VC mezi Q1 a Q2 (tzn. že částka TR převyšujících VC může být použita k hrazení FC), ztráta je nejmenší při Q*, přestože fa realizuje ztrátu pokračuje ve výrobě.

b) Minimalizace ztráty uzavřením výroby.
Uzavření firmy – Pokud je TRVC (resp. P AVC), firma bude minimalizovat ztrátu ukončením výroby."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy a tabulky o rozsahu cca 4 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515460e04f907.zip (107 kB)
Nezabalený formát:
Ocenovani_na_nedokonale_konkurencnich_trzich_SZZk.doc (391 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse