Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ochrana osobnosti - maturitní otázka

Ochrana osobnosti - maturitní otázka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku zabývající se ochranou osobnosti. Věnuje se listině základních práv a svobod, tiskovému zákonu, zákoníku práce, trestnímu zákonu a občanskému zákoníku. Definuje ochranu osobnosti, uvádí okolnosti z ochrany vyloučené včetně tří výjimek, porušení ochrany osobnosti a také postmortální ochranu osobnosti.

Obsah

1.
Prameny práva
2.
Listina základních práv a svobod
3.
Tiskový zákon
4.
Zákoník práce
5.
Trestní zákon
6.
Občanský zákoník
7.
Ochrana osobnosti
8.
Okolnosti z ochrany vyloučené
9.
Porušení ochrany osobnosti
10.
Postmortální ochrana osobnosti

Úryvek

"ochrana osobnosti:souhrn právních norem, které upravují práva a fyz.osob souvisejících s jejich os.svobodou, soukromím, rodinným životem, ctí, důstojností a postavením e společnosti, je zakotvena v LZPS
okolnosti z ochrany vyloučené: písemnosti os.povahy, podobizny, obrazové a zvukové záznamy týkající se F.O. nebo jejich projevů os. povahy se smějí vyhotovit a použít jen s jejím svolením, jsou však vypuštěny tyto 3 výjimky:
1)zákonná úřední licence: údaj lze použít pro úřední potřeby na základě zákona
2)zákonná licence vědecká a umělecká:lze přiměřeně pro vědecké a umělecké účely, nesmí se použít písemnosti os. povahy, použít se v přiměřeném způsobu podobizny, zvukové a obrazové záznamy
3)zákonná licence zpravodajská:přiměřeným způsobem lze použít pro rozhlasové a tv, neměly by být rozbory os.povahy
porušení ochrany osobnosti: odpovědnost objektivní, postačí zjištění neoprávněnosti zásahu, nemusí být tudíž prokazováno zavinění původce
škůdce je povinen:
-zásah je-li to možné odstranit a nepokračovat v něm
-poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění (satisfakci)
forma satisfakce:
1)os. případně veřejná omluva
2)přiměřené peněžní satisfakce
předmět ochrany:
-ochrana života a zdraví
-ochrana jm.příjm.pseudonymu
-občanské cti a důstojnosti
-os. soukromí
-písemnosti os. povahy
-podobizny, zvukové snímky týkající se projevu os. povahy
postmortální ochrana osobnosti:ochrana osoby, která již zemřela, přísluší manželovi, manželce, dětem, či rodičům zemřelého"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c4411c905abd.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ochrana_osobnosti_mat_ot.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse