Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Operační výzkum - výpisky ke zkoušce

Operační výzkum - výpisky ke zkoušce

Kategorie: Operační výzkum a analýza

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text velmi přehledně a podrobně seznamuje s vývojem, historií a využitím operačního výzkumu, včetně příkladů. První část pokrývá vývoj, teoretické základy a historické pozadí tohoto oboru. Druhá popisuje jednotlivé typy analýz, metody a modely k řešení různých typů problémů.

Obsah

1.
Úvod do operačního výzkumu
1.1
Historie
1.2
Operační výzkum (OV) jako kvantitativní přístup k rozhodování v řízení
1.3
Vztah specialistů a manažerů
1.4
Podstata OV (systémový přístup, týmová práce, využití spec. modelů a metod)
1.5
Metody pro analýzu struktury a chování systému a jeho okolí
1.6
Modely hlavních subsystémů
1.7
Klasifikace metod OV
1.8
Základní oblasti aplikace metod OV
1.9
Základní pojmy
2.
Ekonomicko-matimatické modely (EMM) a jejich význam pro ekonomické rozhodování
2.1
Význam EMM a modelů pro řízení
2.2
Modelování ekonomických systémů
2.3
Základní typy matematických modelů
2.4
Kroky modelového přístupu OV
2.5
Vztah rozhodovacího procesu a operačního výzkumu
2.6
Struktura rozhodovacího procesu
2.7
Systémové inženýrství (SI)
2.8
Základní systémové pojmy
3.
Operační výzkum jako systémová disciplína
3.1
Vztah OV, systémové analýzy a systémového inženýrství
3.2
Základní systémové pojmy
4.
Systémová analýza – její metody a techniky
4.1
Základní znaky řešení systémových úloh
4.2
Postup od celku k částem
4.3
Makrostrategie postupu řešení systémové úlohy
4.4
Mikrostrategie řešení systémové úlohy
5.
Strukturní analýza, strukturní modely
5.1
Charakteristika strukturní analýzy; typy úloh
5.2
Formy zobrazení systému, šachovnicová tabulka
5.3
Základní výpočty ve strukturním modelu, bilanční rovnice
5.4
Koeficienty strukturního modelu, jejich význam
6.
Síťová analýza – základní pojmy, metody
6.1
Charakteristika síťové analýzy
6.2
CPM – Metoda kritické cesty
6.3
Zadávací tabulka
6.4
Hrano-hranová matice
6.5
Síťový graf
6.6
Časová analýza rezerv (časová náročnost projektu)
6.7
Ruční výpočet v síťovém grafu
6.8
Rezervy
6.9
Histogram (analýza nároků na zdroje) a Lineární diagram
7.
Optimalizační metody
7.1
Základní alokační problémy a optimalizační metody používané pro jejich řešení
7.2
Metody matematického programování používané pro řešení alokačních problémů
7.3
Lineární programování
7.4
Principy konstrukce matematických modelů
7.5
Obecný model úlohy lineárního programování
7.6
Základní úlohy lineárního programování a Základní principy řešení úloh LP
7.7
Geometrická interpretace
7.8
Simplexová metoda, její princip
7.9
Ekonomická interpretace řešení
7.10
Význam duality při ekonomické interpretaci lineárního modelu
7.11
Dopravního problém
7.12
Metody nalezení výchozího řešení:
7.13
Optimální řešení metodou MODI; interpretace řešení
8.
Metody pro řešení problémů soutěže – teorie her
8.1
Soutěžní problémy, jejich charakteristika, typologie problémů v teorii her
8.2
Klasifikace rozhodovacích situací
8.3
Modely rozhodovacích situací v teorii her - hra v normálním tvaru
8.4
Konečný antagonistický konflikt dvou inteligentních rozhodovatelů (maticová hra) a jeho řešení v ryzich strategiích
8.5
Smíšené rozšíření maticových her
8.6
Vztah teorie her a lineárního programování.
9.
Modely hlavních subsystémů
9.1
Klasifikace modelů, aplikační oblasti, vzájemný vztah
9.2
Existují 3 hlavní typy subsystémů
10.
Teorie hromadné obsluhy
10.1
Základní charakteristika modelů hromadné obsluhy
10.2
Poissonovské modely
10.3
Poissonovské modely SHO
10.4
Soustava s omezením na dobu čekání ve frontě
11.
Modely teorie zásob
11.1
Formulace problému optimálních zásob
11.2
Základní typy modelů zásob
11.3
Deterministické modely zásob, jejich optimalizace
11.4
Stochastické modely zásob
12.
Modely teorie obnovy
12.1
Charakteristika problémů obnovy
12.2
Modely obnovy zařízení, které ztrácí své vlastnosti postupně
12.3
Modely obnovy s diskontováním
12.4
Obnova zařízení selhávajících v náhodných okamžicích
12.5
Typy simulačních modelů
13.
Simulační modely
13.1
Charakteristika a typy simulačních modelů
13.2
Možnosti aplikace
13.3
Základní úlohy na grafech (min. strom, max. tok, min. cesta)

Úryvek

“Kroky modelového přístupu OV
1. Formulace problému – analýza a definice problému
2. Sestavení modelu – vývoj modelu
3. Kvantifikace modelu – verifikace modelu
4. Řešení modelu – experimentování s modelem
5. Interpretace získaných výsledků
6. Realizace výsledků – uvedení modelu „v život“

Formulace problému spočívá v zavedení systému v daném objektu (podnik, organizace). Musíme vymezit všechny skutečnosti, které mají pro splnění zadaného cíle rozhodující význam. Správná formulace problému předpokládá znalost všech okolností a vlivů, které s daným problémem souvisí. Před vlastní formulací problému je účelné analyzovat situaci, ve které bude problém řešen (situační analýza). OV vyžaduje po managementu pouze sdělení druhu a příznaků svých potíží, diagnózu problému na základě vlastní analýzy provedou specialisté operačního výzkumu. Na základě diagnózy dochází k přesné formulaci problému. V této počáteční fázi je také nutné věnovat pozornost otázce řiditelných a neřiditelných proměnných a je nutné znát, které hlavní proměnné budou při řešení problému vystupovat. Závěrem formulace problému musí být návrh rozhodnutí, je-li účelné a možné problém vůbec řešit.

Sestavení modelu spočívá v nahrazení vytvořeného verbálního systému matematickým modelem. Je nutné dbát na to, abychom matematickým vyjádřením správně popsali všechny důležité vazby a vztahy v systému. Zkušenosti ukazují, že je výhodnější konstrukce modelů jednodušších, které jsou dostačující a značně efektivnější. Model je možno v dalších fázích postupně zpřesňovat.

Kvantifikace modelu představuje naplnění modelu konkrétními číselnými údaji. Údaje musí být hodnověrné a objektivní. Získávání a zpracování vstupních údajů pro model je obvykle časové nejnáročnější etapou. Podle nároků na výchozí data dělíme modely na:
- modely pracující s náročným mat. aparátem ale s malým počtem výchozích dat (dynamické programování)
- modely pracující s jednoduchým mat. aparátem, ale používající značné množství výchozích dat (bilanční modely)
- modely pracující s velkým množstvím výchozích dat, z nichž je část vytvářena uměle a využívající simulační techniky (modely teorie hromadné obsluhy)

Řešení modelu je zpravidla ryze matematickou záležitostí a předpokládá využití výpočetní techniky. Součástí řešení modelu je také testování modelu – vyzkoušení funkce modelu zda správně zobrazuje vztahy existující v reálném systému (provádí se na příkladu jehož výsledek známe).

Interpretace získaných výsledků představuje určitý „překlad“ výsledků z řeči použité metody do řeči srozumitelné zadavateli problému. Součástí interpretace získaných výsledků je určení podmínek jejich realizace; nemá smysl nabízet k řešení problému výsledky neproveditelné v praxi.

Realizace výsledků je završením modelové tvorby. Podklady a interpretaci výsledků zpracovávají specialisté OV, vlastní rozhodnutí o realizaci výsledků provádí management zadavatele. Využití výsledků modelového přístupu operačního výzkumu je dvojí:
- jednorázová realizace modelu při přípravě závažného rozhodnutí
- opakované, permanentní využívaní modelu jako pracovní metody"

Poznámka

Text obsahuje tabulky a grafy. Některé z grafik, ke kterým se text odkazuje nejsou v práci přítomny.
Čistý text dosahuje cca 54 stran.
V některých pasážích se práce odkazuje k http://www.seminarky.cz/Operacni-vyzkum-otazky-ke-zkousce-5287 a http://www.seminarky.cz/Operacni-vyzkum-jako-aplikovana-systemova-disciplina-6217.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16757
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse