Orgány OSNKategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Brno

Charakteristika: Poznámky jmenují orgány Organizace spojených národů a u nejdůležitějších rozebírají jejich kompetence.

Obsah

1.
Valné shromáždění
2.
Rada bezpečnosti
3.
Ekonomická a sociální rada
4.
Další orgány

Úryvek

"OSN

Valné shromáždění
min 1x ročně
• zvažovat a činit doporučení v záležitostech týkajících se principů spolupráce při udržování světového míru a bezpečnosti, včetně otázek odzbrojení a regulace zbrojení;
• jednat o otázkách týkajících se mezinárodního míru a bezpečnosti s výjimkou případů, kdy je spor či situace projednávána Radou bezpečnosti, a vyslovovat v těchto otázkách doporučení;
• projednávat a s toutéž výjimkou činit doporučení v jakýchkoli otázkách, které spadají do rámce Charty nebo mají vliv na pravomoci a funkce kteréhokoli jiného orgánu OSN;
• iniciovat vypracovávání studií a zpráv v oblasti mezinárodní politické spolupráce, rozvoje a kodifikace mezinárodního práva, dodržování lidských práv a základních svobod a mezinárodní spolupráce v oblasti ekonomické, sociální, kulturní, vzdělávací a zdravotní a činit příslušná doporučení;
• prosazovat mírové řešení jakékoli situace, která by mohla narušit přátelské vztahy mezi národy, bez ohledu na důvody jejího vzniku;
• zabývat se zprávami Rady bezpečnosti a dalších orgánů OSN;
• určovat a schvalovat rozpočet OSN a určovat výši příspěvků jednotlivých členů;
• volit nestálé členy Rady bezpečnosti, členy Ekonomické a sociální rady a volených členů Poručenské rady; společně s Radou bezpečnosti se podílet na volbě soudců Mezinárodního soudního dvora a na základě doporučení Rady bezpečnosti jmenovat generálního tajemníka OSN.
Rada bezpečnosti
• udržovat mezinárodní mír a bezpečnost v souladu se zásadami a cíli Organizace spojených národů;
• zabývat se konflikty a situacemi, jež by mohly vést k mezinárodnímu napětí;
• doporučovat způsoby řešení těchto sporů či podmínky pro uzavření dohody;
• formulovat plány na vytvoření systému omezení zbrojení;
• určovat, zda dochází k ohrožení míru či aktu agrese, a doporučovat opatření, jež by měla být učiněna;
• vyzývat členské státy k uplatňování ekonomických sankcí a dalších nenásilných opatření k zabránění či zastavení agrese;
• vojensky zakročovat proti agresorovi;
• doporučovat přijetí nových členů Spojených národů;
• vykonávat poručenské funkce OSN ve "strategických oblastech";
• doporučovat Valnému shromáždění kandidáty na post generálního tajemníka a společně s Valným shromážděním volit soudce Mezinárodního soudního dvora.
Ekonomická a sociální rada
1x ročně New York nebo Ženeva, jinak krátká zasedání
• slouží jako ústřední diskusní fórum k projednávání mezinárodních ekonomických a sociálních otázek a formulaci politických doporučení členským státům a celému systému OSN;
• vypracovává a iniciuje studie a zprávy a předkládá doporučení týkající se mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních, vzdělávacích, zdravotních a dalších otázek;
• podporuje respektování a dodržování lidských práv a základních svobod;
• svolává mezinárodní konference a připravuje návrhy úmluv určených k projednávání ve Valném shromáždění;
• koordinuje činnost specializovaných přidružených organizací OSN prostřednictvím konzultací a poradenské činnosti a prostřednictvím doporučení Valného shromáždení a členským státům.
Poručenská rada
Mezinárodní soudní dvůr
Sekretariát"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514f565f1b5b9.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Organy_OSN.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse