Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Otázky ke státním zkouškám z Práva na ČZU

Otázky ke státním zkouškám z Práva na ČZU

Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Práce obsahuje okruhy Práva pro rok 2011 pro SSZ na ČZU. Jednotlivé otázky jsou obvykle podrobně a vypracovány a přehledně strukturovány, některé okruhy jsou zahrnuty vícekrát v různých zpracováních. Okruhy se věnují obecným souvislostem práva a problematice z práva občanského a obchodního. Pro podrobný přehled témat viz desetinný obsah.

Obsah

1.
Právo: Systémová klasifikace dle obecně přijímaných hledisek
1.1.
Vymezení a historie práva
1.2.
Kontinentální a angloamerické právo
1.3.
Dualismus práva
2.
Pojem, obsah, formy (prameny) práva
2.1.
Právo kontinentální a angloamerické
2.2.
Dualismus práva
2.3.
Právní řád a právní odvětví
2.4.
Prameny práva
3.
Právní vztah: předpoklady a prvky právního vztahu
3.1.
Předpoklady
3.2.
Prvky
3.2.1.
Subjekty
3.2.2.
Objekty, obsah
3.3.
Právo absolutní a relativní, původní a odvozené
3.4.
Soukromé a veřejné právo
4.
Právní norma: druhy a struktura právních norem
4.1.
Základní pojmy
4.2.
Rozlišení právních norem
4.3.
Struktura právní normy
4.4.
Druhy právních norem
5.
Právní úkony I
5.1.
Vymezení, vznik
5.2.
Individuální právní akt, události a protiprávní stavy
6.
Právní úkony II
6.1.
Vymezení, pojmy
6.2.
Dělení právních úkonů
6.3.
Vady právních úkonů
7.
Právní úkony III
7.1.
Vymezení, členění
7.2.
Individuální právní akt, události a protiprávní stavy
8.
Druhy právní odpovědnosti v soukromém právu, odpovědnost za škodu I
8.1.
Právní odpovědnost
8.2.
Druhy právní odpovědnosti
8.3.
Odpovědnost za škodu v právu soukromém
9.
Druhy právní odpovědnosti v soukromém právu, odpovědnost za škodu II
9.1.
Právní odpovědnost
9.2.
Porušení právní odpovědnosti a jeho následky
9.3.
Funkce právní odpovědnosti
9.4.
Druhy právní odpovědnosti
10.
Občanské právo v systému práva
10.1.
Význam a obsah občanského práva
10.2.
Občanskoprávní vztahy
11.
Účastníci občanskoprávních vztahů
12.
Občanskoprávní způsobilost a zastupování I
12.1.
Pojmy
13.
Občanskoprávní způsobilost a zastupování II
13.1.
Subjekty právních vztahů
13.2.
Zastoupení
14.
Věcná práva a věcná břemena
14.1.
Věcná práva, jejich subjekty a předmět
14.2.
Věcná břemena
15.
Vlastnictví I
15.1.
Vymezení
15.2.
Vznik a zánik
15.3.
Omezení vlastnického práva
15.4.
Spoluvlastnictví
16.
Vlastnictví II
16.1.
Vymezení
16.2.
Vznik a zánik vlastnického práva
16.3.
Omezení vlastnického práva
16.4.
Spoluvlastnictví
17.
Rozsah působnosti a aplikace občanského a obchodního zákoníku
18.
Absolutní a relativní obchody
19.
Obchodní závazkové vztahy I
19.1.
Vznik smluv
19.2.
Změny v předmětu a obsahu závazků
19.3.
Společné závazky a společná práva
20.
Obchodní závazkové vztahy II
20.1.
Vznik
20.2.
Zajištění závazků podle ObčZ a ObchZ
20.3.
Zánik závazkových vztahů
20.4.
Zánik nesplněného závazku
21.
Obchodní společnosti
21.1.
Vymezení
21.2.
Typy
22.
Obchodní smlouvy, náležitosti, typy a obsah I
22.1.
Právní úprava
22.2.
Podstatné náležitosti smlouvy
22.3.
Povinnosti prodávajícího
22.4.
Povinnosti kupujícího
22.5.
Nebezpečí škody na zboží
22.6.
Zvláštní ujednání
23.
Obchodní smlouvy, náležitosti, typy a obsah II
23.1.
Postup při uzavírání smluv, zvláštní způsoby vzniku smluv
23.2.
Smluvní typy, na jejichž základě dochází k převodu či nabytí vlastnického práva
23.2.1.
Kupní smlouva
23.2.2.
Smlouva o prodeji podniku
23.2.3.
Smlouva o koupi najaté věci
23.2.4.
Smlouva o dílo
23.2.5.
Směnná smlouva
23.2.6.
Darovací smlouva
23.3.
Smluvní typy, na jejichž základě dochází k převodu práva věc užívat
23.3.1.
Smlouva o nájmu podniku
23.3.2.
Smlouva o úvěru
23.3.3.
Další typy smluv
23.3.4.
Rozdělení smluv podle jejich úpravy
23.4.
Smluvní typy, na jejichž základě dochází k převodu práva obstarání záležitostí jiné osoby
23.4.1.
Smlouva mandátní
23.4.2.
Smlouva komisionářská
23.4.3.
Další typy
24.
Hospodářská soutěž I
25.
Hospodářská soutěž II
25.1.
Hospodářská soutěž a její regulace
25.2.
Dohody narušující soutěž
25.3.
Dominantní postavení a jeho zneužívání
25.4.
Spojování soutěžitelů
25.5.
Nekalá soutěž
26.
Podnikatelé podle obchodního zákoníku
26.1.
Vymezení
26.2.
Jednání podnikatele
26.3.
Smluvní zastoupení podnikatele
26.4.
Zákonné zastoupení podnikatele
27.
Živnostenské podnikání I
27.1.
Živnost
27.2.
Podmínky a náležitosti
27.3.
Živnostenské podnikání
27.4.
Základní prameny živnostenského práva
27.5.
Živnostenský zákon
27.6.
Podmínky živnostenského podnikání
27.7.
Provozování živnosti pomocí odpovědného zástupce
27.8.
Živnostenské oprávnění, jeho vznik a zánik
27.9.
Klasifikace živnosti
27.10.
Další informace
28.
Živnostenské podnikání II
28.1.
Živnost, neživnostenské podnikání, oprávnění živnostenského úřadu
28.2.
Právní podmínky živnostenského podnikání a živnostenské oprávnění
28.3.
Dělení živností
29.
Počítání časů (lhůty) v občanském a obchodním právu

Úryvek

"1. PRÁVO: SYSTÉMOVÁ KLASIFIKACE DLE OBECNĚ PŘIJÍMANÝCH HLEDISEK

Právo je chápáno jako minimum morálky.
Souhrn všech právních norem platných v určitém státě bývá označován jako právní řád tohoto státu. Právní řád je tvořen normami upravujícími nejrozmanitější oblasti společenských vztahů. Jako celek potom vytvářejí systém práva.

Lidské vztahy ve společnosti musí být podřízeny určitým pravidlům (normám), morální pravidla, většina je dodržuje dobrovolně, z vlastního přesvědčení.
Normy, které se musí dodržovat – právní normy, dnes psané.

Nejstarší právní památka: Chamurappiho zákoník (1800 – 1700př.n.l.)
 Klínovým písmem v čedičové skále
 1. dochovaná psaná památka

Zákon 12 tabulí (1/2 5. stol. Př.n.l.)
 římské právo bylo formálně velice dokonalé a je zdrojem dodnes..
 nejstarší římská památka
 období Říše římské

Justiniánovy zákoníky
 po pádu Říše římské nechal císař Justinián sepsat římské právo do třech svazků zákonů

Opětovné přijímání římského práva, zjistilo se, že je nejlepší. Nepřestalo platit např. v Itálii. Rozmach římskoprávní vzdělanosti je spojen s 11. století s Boloňskou universitou.
Glosáři – poznámky mezi řádky a na okraj rukopisů do glos.
Komentátoři – komentovali, dovršitelé.
Ve střední Evropě a v Německu bylo všude tam, kde selhávalo domácí právo možné sáhnout k právu římskému = recepce římského práva, trvala do 18. stol.
Neuplatnilo se v Anglii. Vytvořilo se zde domácí právo.
Na základě vývoje národních práv a vlivu římského práva se vytvořily dva velké právní systémy:

1. Právo kontinentální (evropské)
Základem je převzetí (recepce) římského práva a představa zákonnosti (legality).
Právo je všem vrstvám společnosti společné, všichni jsou jím vázáni. Státem vynutitelné právní normy jsou zakotveny jen v obecně závazných právních předpisech – zákonech. Soudy jsou zákony vázány a toto právo aplikují.

2. Právo angloamerické (ostrovní)
Základem je nalézání práva soudem na základě rozsudků s obecným naučením, tzv. soudních precedentů. Soudy právo neustále dotvářejí.
Amerika, VB + kolonie

Souhrn právních norem – právo objektivní
Právo subjektivní – oprávnění jednotlivce vyplývající z právní normy

Dualismus práva
- na právo lze nahlížet z dvojího pohledu

 Právo přirozené a pozitivní (platné)
Při zkoumání práva se neustále hodnotí co je spravedlivé, ideální, dobré právo.
Ve všech moderních státech spočívá jeho těžiště na statutu základních lidských práv.
Jde o soubor principů, které jako by byly nadřazeny platnému právu. Tento soubor principů, které jsou přirozenými právy člověka se označuje jako právo přirozené.
Máme ho v podvědomí.

Ten soubor norem, který ve společnosti vydává stát a jehož dodržování také vynucuje, se označuje jako právo platné, pozitivní.

 Právo hmotné a procesní
Rozděluje se z hlediska obsahu jednotlivých norem. Normy hmotného práva upravují společenské vztahy po stránce věcné, zatímco procesněprávní normy upravují otázky řízení před státními orgány.

 Právo soukromé a veřejné
Podle metody právní úpravy lze pak normy rozdělovat na normy soukromého a veřejného práva.
Právní normy soukromého práva upravují právní vztahy mezi subjekty (osobami fyzickými a právnickými) na principu rovnosti a nezávislosti. Ke vzniku těchto vztahů dochází zásadně na základě projevu vůle účastníků, je pro ně typický smluvní princip. Občan může činit to, co mu zákon nezakazuje a není povinen činit to, co mu zákon neukládá.
Normy veřejného práva upravují vztahy, kde na jedné straně vystupuje subjekt veřejného práva (zejména státní orgán), který druhému účastníku vnucuje svou vůli na základě svrchovanosti veřejné moci. Okruh veřejných zájmů, které reprezentuje stát, je demokratické společnosti přesně vymezen. Státní orgány jsou vázány zákonem a mohou jednat v jeho mezích."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny nebo podtrženy. Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 0,5 až 13 stran

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25744
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse