Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Personální činnost

Personální činnost

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce se zaměřuje na personální činnost. Poskytuje metody získávání pracovníků, odměny pracovníků nebo druhy pracovních smluv. Také poskytuje informace o pracovní smlouvě nebo změny pracovního poměru.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Získávání pracovníků
3.
Pracovní smlouva
4.
Odměňování pracovníků
5.
Sociální a zdravotní pojištění
6.
Daň z příjmů
7.
Slevy na dani
8.
Výpočet mezd

Úryvek

"Změny pracovního poměru:
1) převedení zaměstnance na jinou práci
Při převedení zaměstnance na jinou práci je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci. Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání.
2) pracovní cesta
Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním.
3) přeložení
Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba. Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky (útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen.
4) dočasné přidělení
Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být poskytována úplata. Dohoda musí být uzavřena písemně. V dohodě musí být uveden název zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, k níž se zaměstnanec dočasně přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. V dohodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad. Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen.Skončení pracovního poměru:
Jak lze nejčastěji ukončit pracovní poměr?

- uplynutím doby, na kterou byl sjednán
- dohodou
- výpovědí zaměstnance nebo zaměstnavatele
- okamžitým zrušením pracovního poměru zaměstnancem nebo zaměstnavatelem
- zrušením ve zkušební době
Dohoda
Dohoda znamená rozvázání pracovního vztahu po vzájemné dohodě zaměstnavatele a zaměstnance. Dokument musí být písemný, přičemž důvod výpovědi na něm nemusí být uveden (jedině v případě, že to vyžaduje zaměstnanec). Pracovní poměr končí smluveným datem.
Výpověď
Výpověď musí být písemně doručena druhému účastníkovi. Na rozdíl od dohody končí v tomto případě pracovní poměr uplynutím výpovědní lhůty. Ta začíná první den následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.
Zaměstnanec může dát výpověď bez udání důvodu, naopak zaměstnavatel udat důvod musí vždy, a ty legální Zákoník práce striktně stanoví.
Důvodů je celkem šest, přičemž k prvním třem náleží výpovědní lhůta dlouhá 3 měsíce, k ostatním pouze měsíce dva:
 Zaměstnavatel nebo jeho část se ruší.
 Zaměstnavatel nebo jeho část mění své sídlo.
 Pracovník se stal nadbytečným kvůli organizačním změnám. Patří sem změny pracovních úkolů, technického vybavení, nebo snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce.
 zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost k vykonávání dané práce. Například kvůli vážné nemoci z povolání.
 Zaměstnanec nesplňuje předpoklady pro řádný výkon své práce (bez zavinění zaměstnavatele), v posledních 12 měsících byl navíc písemně nadřízeným vyzván k odstranění těchto nedostatků a přesto nedošlo k pozitivní změně.
 Zaměstnanec soustavně porušuje pracovní kázeň a v posledních 6 měsících na to byl písemně upozorněn. Patří sem také, splňuje-li pracovník podmínky pro možnost okamžité výpovědi (viz níže).
Výpověď může být případně (se souhlasem obou stran) písemně odvolána.


Okamžité zrušení
Dalším možným způsobem rozvázání pracovního poměru je jeho okamžité zrušení. I v tomto případě ale musí být splněny zvláštní podmínky. Ty se navíc odlišují podle toho, která strana chce pracovní vztah ukončit:
Zaměstnavatel může dát okamžitou výpověď v těchto případech:
 Hrubé porušení pracovní kázně ze strany zaměstnance
 Pracovník byl odsouzen pro úmyslný trestný čin nepodmíněně k odnětí svobody na více než 1 rok.
 Zaměstnanec byl odsouzen k nepodmíněnému odnětí svobody minimálně na 6 měsíců. A to navíc pro úmyslný trestný čin spáchaný v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů.
Pracovník může dát okamžitou výpověď v těchto případech:
 Nedostal-li mzdu nebo její náhradu do 15 dní od data splatnosti.
 Ztratil-li zdravotní způsobilost k vykonávání dané práce (nutno doložit lékařským potvrzením) a zaměstnavatel nenašel do 15 dní od oznámení zaměstnanci jinou vhodnou pozici."

Poznámka

Práce obsahuje malou tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29029
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Holidays in the Czech Republic 180x
2. Education 178x
3. Účtování nákladů 1x
4. Trh 0x
5. Personální činnost 0x
6. Obchodní společnosti 0x
7. Hospodaření podniku 0x