Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Personalní management II.

Personalní management II.Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá personální prací v podniku. Po úvodu o historii vývoje personální práce následuje představení personálních strategií, úkolů a přehledu o personální činnosti. Obecné informace jsou aplikovány v druhé části na firmu JKR se sídlem v Příbrami. Autor popisuje stav personální činnosti ve firmě a předkládá vlastní návrhy na zlepšení situace.

Obsah

1.
Personální práce v podniku
1.1.
Historický vývoj personální práce
1.2.
Personální strategie a personální politika
1.3.
Strategické řízení lidských zdrojů
1.4.
Úkoly personální práce
1.5.
Personální činnosti
1.5.1.
Vytváření a analýza pracovních míst
1.5.2.
Získávání a výběr pracovníků
1.5.3
Přijímání pracovníků
1.5.4.
Adaptace pracovníků
1.5.5.
Hodnocení pracovníků
1.5.6.
Odměňování pracovníků
1.5.7.
Motivace
1.5.8.
Vzdělávání a rozvoj pracovníků
1.5.9.
Péče o pracovníky
2.
Profil společnosti J.K.R, s.r.o.
2.1.
Pracovníci
2.2.
Výkon personální práce
2.3.
Personální činnosti
2.3.1.
Vytváření a analýza pracovních míst
2.3.2.
Získávání a výběr pracovníků
2.3.3.
Přijímání pracovníků
2.3.4.
Adaptace pracovníků
2.3.5.
Hodnocení pracovníků
2.3.6.
Odměňování pracovníků
2.3.7.
Vzdělávání a rozvoj pracovníků
2.3.8.
Péče o pracovníky

Úryvek

"1.2. Personální strategie a politika

Strategie lidských zdrojů vyjadřují, co organizace zamýšlejí udělat, pokud jde o různé stránky politiky a praxe řízení lidských zdrojů. Jsou jednak propojeny s podnikovou strategií, jednak navzájem mezi sebou. Strategie lidských zdrojů charakterizovali Dyer a Reeves 1995 jako „vnitřně sladěné soubory personálních postupů“.5
Personální strategie je východiskem strategického personálního řízení, tedy již konkrétní činnosti směřující k naplnění strategických cílů firmy. 6
3 Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. 4. vydání. Praha: Management Press, 2009, s. 15
4 Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. 4. vydání. Praha: Management Press, 2009, s. 15
5 Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 10. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009, s. 123
6 Koubek, J.: Personální práce v malých a středních firmách. 3. vydání. Praha: Grada Publishing, s. 28
Politika lidských zdrojů čili personální politika jsou stabilní pravidla přístupu k řízení
lidí, která hodlá organizace uplatňovat. Tato politika definuje filozofii a hodnoty organizace
týkající se způsobu jednání s lidmi a z nich odvozené principy očekávaného jednání manažerů
při řešení personálních záležitostí. Politika lidských zdrojů tak slouží jako doporučení při vytváření praktických postupů při zaměstnávání lidí a při rozhodování o lidech. Pomáhá definovat „obecný způsob jednání“. 7
Personální politika vytváří jakýsi rámec v němž jsou uskutečňována odpovídající rozhodnutí a napomáhá spravedlnosti v jednání mezi lidmi. Je také návodem k tomu, jak by měli vedoucí v jednotlivých společnostech jednat se spolupracovníky. Usnadňuje také přenášení a delegování pravomocí v organizaci.

1.3. Strategie řízení lidských zdrojů

Strategické řízení lidských zdrojů je přístup postupující v souladu se záměry organizace o budoucím směřování, které si přeje nastoupit. Z tohoto procesu se během času vynořuje proud rozhodnutí, která formují modely, vzory přijaté organizací v oblasti řízení lidských zdrojů, a která definují oblasti, v nichž je třeba vytvořit konkrétní strategie lidských zdrojů. Ty pak orientují rozhodování organizace na to, co je třeba udělat a co je třeba změnit v konkrétních oblastech řízení lidí. 8
Stejně jako v případě personální strategie je i strategické řízení lidských zdrojů provázáno se strategickým řízením organizace, pramení v něm, ale je zároveň jeho ústředním proudem. Nástrojem strategického řízení lidských zdrojů je strategické (dlouhodobé) personální plánování. 9
Cílem strategie řízení lidských zdrojů je především zabezpečit, aby pracovníci byli motivovaní, oddaní a kvalifikovaní, jedině pak společnost získává konkurenční výhodu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50e12b149bcd5.zip (46 kB)
Nezabalený formát:
Personalni_management_II.doc (196 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse