Platební bilance


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje platební bilanci, kterou autor charakterizuje a v rámci které vyděluje čtyři sektory - reálný, fiskální, finanční a zahraniční. Dále sleduje tuto problematiku pomocí horizontální a vertikální struktury. V rámci horizontální struktury sleduje platební bilanci jako rozdíl příjmů a výdajů zboží, služeb, transferů, důchodů, dlouhodobého a krátkodobého kapitál atd. Vertikální struktura pak zachycuje transakce v platební bilanci na principu podvojného účetnictví nebo-li z hlediska kreditu a debetu.

Obsah

1.Pojem platební bilance
2.Sektory
3.Horizontální struktura
3.1.Charakteristika jednotlivých položek
4.Vertikální struktura
4.1.Charakteristika
4.2.Obchodní bilance
4.3.Účty platební bilance

Úryvek

"Horizontální struktura
- platební bilanci chápeme jako rozdíl příjmů a výdajů v následujících souhrnných položek→ zboží, služby, transfery, důchody, dl. a kr. kapitál, změna devizových rezerv

charakteristika jednotlivých položek:
zboží – sleduje se dovoz a vývoz podle jednotlivých komodit
služby – nejvýznamnější položkou je cestovní ruch
- mezinárodní doprava, pojištění, příjmy a výdaje spojené s diplomatickým zastoupením, finanční služby, reklama, atd.
- aktivní cestovní ruch – příchod cizinců
- pasivní -------“----- - odchod Čechů
transfery – jednostranné převody, které nevedou ke vzniku devizové pohledávky nebo
závazku; peněžité i nepeněžité dary do zahraničí, příspěvky mezinárodním
institucím
důchody – dividendy, operace s devizami a se zlatem, úroky z vkladů
dl. kapitál – přímé zahraniční investice – více než 30% ZK
- portfoliové investice – podíl na ZK do 30%
- ostatní dl. kapitál – dl. úvěry
kr. kapitál – také „horké peníze – hot money“ ; obchod s devizami, kr. úvěry, trh s kr. CP
devizové rezervy – devizová aktiva zejména centrální banky;

- oficiální – zlato a devizní prostředky
- neoficiální – spravuje pouze centrální banka a využívá je k vyrovnání platební bilance
- nekondicionální – ČNB je používá k dorovnání plat. Bilance
- kondicionální – ČNB je může použít při splnění určitých podmínek

- pohyb devizových rezerv ovlivňuje poptávka a nabídky devizových prostředků; což má vliv na kurs koruny"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x468e5eefe191e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Platebni_bilance.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse