Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Počátky novověku

Počátky novověku


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682, Hradec Králové

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku Počátky novověku. Novověk přinesl mnoho změn nejen v politice, ale také v kultuře, ve způsobu života i životním stylu. Ke změnám životního stylu a způsobu myšlení však nedošlo ve všech zemích a ve všech oblastech života naráz – prosazovaly se postupně a rozdílnou rychlostí během 400 let, za života patnácti lidských pokolení. Práce rozebírá renesanci a humanismus, Evropskou reformaci, zámořské objevy, Mexiko, vznik špaňělského království, mocenský nástup Habsburků, Nizození.

Obsah

1.
Renesance a humanismus
2.
Evropská reformace
2.1.
Německá
2.2.
Švýcarská
2.3.
Protireformace
3.
Zámořské objevy
3.1.
Portugalské zámořské plavby
3.2.
Španělské zámořské plavby
4.
Mexiko
5.
Vznik španělského království
6.
Mocenský nástup Habsburků
7.
Nizozemí

Úryvek

"RENESANCE A HUMANISMUS
Renesance
 vznik ve 13. stol. v Itálii
 návrat k antice, hledání vzoru v minulosti
 kdy před tím návrat k antice?
Karel Veliký císařem → titul císaře opět na Z (korunovace z Říma)
Ota I. – vznik Svaté říše římské
 Itálie politicky a hospodářsky nejednotná (J – zemědělství, S – obchod), bohaté republiky: Janov, Benátky, Florencie
 otáčení se do minulosti, kdy byla Itálie, respektive starověký Řím, velmocí
 středověk byl ,,temným“ obdobím
 renesance je humanisty označována za počátek
 renesanční člověk = všestranně nadaní a zaměření jedinci
 inspirace antikou v architektuře, literatuře
 malířství: perspektiva, portréty, krajiny, akty, zobrazování lid. těla ve skutečných proporcích
 nejvíce se uchytila v Uhrách, Polsku, Německu a Francii
 1510 – Mikuláš Koperník – heliocentrická soustava → kacíř
Humanismus
 nový myšlenkový směr, nová mentalita
 člověk opět v centru zájmu
 důraz na vzdělání, přiklánějí se k životu na zemi (žijme teď)
 individualita člověka, svoboda, rozum, racionalita
 studování antických spisů
 smysl pro detail
 spoléhání na lidský rozum a city, důraz na jedince
 ve středověku byl nejdůležitější předmět teologie, v novověku je to matematika, přírodní vědy…
 středověk: zdroje Bible a spisy, novověk: pozorování (empirická zkušenost, smyslová racionalita) a svoboda bádání
 kvalitativní vlastnosti vyjádřeny číslem → matematizace vědy
 nový přístup k historii kritický pohled – ad fontes = zpět k pramenům
 důraz na jazyky → rozvoj jazykovědy (latina, řečtina, hebrejština, arabština)
 rozvoj vysokých ale hlavně středních škol."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55f73f2c710cd.zip (504 kB)
Nezabalený formát:
pocatky_novoveku.pdf (536 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse