Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podniková kultura

Podniková kultura


Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce na základě odborné literatury seznamuje s podnikovou kulturou. Při psaní práce autor vycházel zejména z publikace Psychologie a sociologie řízení autorů E. Bedrnové a I. Nového. Úvodní kapitola obsahuje stručnou definici termínu podniková kultura, s vymezením tohoto pojmu od několika autorů. Druhá kapitola se věnuje popisu typických znaků, které jsou samozřejmou součástí každé podnikové kultury. Další část popisuje různé typy podnikových kultur, které definovali autoři zabývající se touto tématikou, a poslední kapitola popisuje hlavní prostředky podnikové kultury.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice podnikové kultury
3.
Typické charakteristiky podnikové kultury
4.
Typologie podnikové kultury
5.
Prostředky podnikové kultury
6.
Seznam použité literatury

Úryvek

„2 Definice podnikové kultury
Definovat pojem podniková kultura je samo o sobě obtížné. Celá řada autorů, kteří se podnikovou kulturou zabývají, definuje tento termín odlišně. Podle Tomka například lze podnikovou kulturu chápat jako základ nebo naopak nadstavbu podnikového dění, které se projevuje v myšlenkových procesech a určuje chování lidí v podniku. Každý podnik si tak vytváří svou specifickou kulturu. (Tomek, G. 2007, s.60)
Jinou definici předkládá Schein: „Podniková kultura je vzorec základních a rozhodujících představ, které určitá skupina nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, v rámci nichž se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné. Noví členové organizace je mají pokud možno zvládat, ztotožnit se s nimi a jednat podle nich.“ (Schein, E. 1989, s.3)
Oba zmínění autoři se, byť s malými odlišnostmi, shodují na tom, že podniková kultura je určitý vzorec chování a hodnot, který je vlastní určité organizaci a odlišuje se od organizací jiných. Bedrnová (1998, s.467) k tomu dodává, že podniková kultura působí zcela samozřejmě, nevědomě, automaticky, obvykle bez přemýšlení a zvažování případných důsledků pro sebe sama i podnik.
Podniková kultura podle Bedrnové zahrnuje zejména vztah k okolnímu světu a k podnikovému okolí, podnikové představy o povaze člověka a příčinách jeho jednání, představy o povaze mezilidských vztahů, tedy představy o uspořádání sociálních vztahů v organizaci nebo představy o tom, co je z hlediska organizace správné a co chybné.

3 Typické charakteristiky podnikové kultury
Každá kultura má své typické znaky, kterými se podobá nebo naopak odlišuje od jiných kultur. Své typické znaky má i kultura podniková. Bedrnová uvádí základní charakteristiky podnikové kultury. Jde vesměs o následující znaky, na kterých se shoduje většina autorů zabývajících se touto problematikou:
- podniková kultura označuje společné hodnoty a normy
- podniková kultura vzniká, rozvíjí se nebo zaniká v určitém čase a místě
- podniková kultura je výsledkem procesu učení, jehož základ spočívá ve vzájemném působení vnějšího okolí a vnitřní koordinace, tzn. podniková kultura se stále mění, její obsah je upravován podle aktuálních podnikových cílů
- podniková kultura je dále zprostředkována v adaptačním procesu, tzn. organizace rozvíjí mechanismy, kterými nově příchozím členům osvětluje, jak jednat v souladu s kulturními tradicemi organizace

Podniková kultura se vyznačuje celou řadou dalších znaků typických výhradně pro tento typ kultury, které mohou být člověku pocházejícímu z jiné skupiny nesrozumitelné. Jinými slovy určitá podniková kultura je vlastní jen členu dané organizace, který dané normy a hodnoty uznávané organizací uznává. Určitá specifika podnikové kultury jednotlivých organizací se ovšem vzájemně velmi podobají v mnoha oblastech.“

Poznámka

Seminární práce z předmětu Psychologie práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bf507dca0dcc.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Podnikova_kultura.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse