Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Podnikový management - skripta 1/2

Podnikový management - skripta 1/2Kategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Skripta z podnikového managementu poskytují úvod do studia managementu a zabývají se dále osobností manažera a plánováním. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny příklady, úkoly, kontrolními otázkami i shrnutím. Další část skript naleznete zde Podnikový management - skripta 2/2.

Obsah

1.
Úvod do studia managementu
1.1.
Management – jeho podstata a význam
1.1.1.
Definování managementu
1.2.
Strukturalizace managementu
1.2.1.
Stručná charakteristika jednotlivých funkcí managementu
1.2.2.
Stručná charakteristika jednotlivých prvků managementu
2.
Osobnost manažera
2.1.
Role manažera
2.1.1.
Role manažera podle Henryho Mintzberga
2.2.
Odbornost manažera
2.2.1.
Manažerské dovednosti
2.2.2.
Vlastnosti manažera a podnikatele
2.2.3.
Praktická doporučení pro rozvoj odbornosti manažera
3.
Plánování
3.1.
Druhy plánů
3.2.
Postup plánování
3.2.1.
Uvědomění si příležitosti
3.2.2.
Stanovení cílů
3.2.3.
Zhodnocení podmínek realizace plánu
3.2.4.
Určení možných postupů a jejich případné alternativy
3.2.5.
Zhodnocení jednotlivých postupů
3.2.6.
Výběr nejlepšího postupu
3.2.7.
Formulace odvozených plánů
3.2.8.
Vyčíslení plánů
3.3.
Vybrané principy a doporučení pro efektivní plánování

Úryvek

"1. Úvod do studia managementu
Cíle kapitoly:
- Vymezit management z teoretického i praktického hlediska
- Definovat management pro potřebu své praxe
- Vysvětlit, jakým způsobem je možné management členit
- Vymezit a správně ohodnotit vlivy působící na práci managementu
- Rozpoznat, co je náplní práce managementu

Management je to, co dělají manažeři. A pak se nabízí otázka, kdo jsou manažeři. Je jisté, že se historicky vzato vyčlenili v procesu dělby práce. Když se vzhledem k narůstajícímu rozsahu, složitosti a také důležitosti prováděné práce oddělila práce výkonná od práce řídící. Zjednodušeně můžeme stanovit, že manažer je ten, kdo pracuje s lidmi, koordinuje jejich aktivity tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů. Může koordinovat jednotlivce, skupiny i pracovníky v celé firmě. Podle jednotlivých pozic a velikosti firmy může mít i jiné pracovní povinnosti a vykonávat mnohé činnosti, jako ostatní pracovníci.

Manažeři na nejnižší úrovni managementu řídí práci pracovníků, kteří vytvářejí vlastní produkci (výrobky, služby) firmy. Jsou také jejich přímými nadřízenými. Současně však jsou obvykle podřízeni manažerům na střední úrovni, kteří je řídí. Na vrcholu firmy jsou potom vrcholoví manažeři, kteří jsou nadřízeni manažerům na střední úrovni, řídí celou firmu, mají široké pravomoci a jsou odpovědni za rozhodování, formulování cílů a plánů v rámci celé firmy.

Management je tedy proces koordinace pracovních aktivit lidí se snahou zajistit, aby tyto aktivity byly provedeny účinně, efektivně a v očekávaném čase v souladu se stanovenými cíli. Účinnost je vázána na užití zdrojů, je třeba dosahovat větších výstupů, než jsou vstupy. Obvykle jsou téměř vždy omezeny vstupy – lidi, finance, materiál, zařízení. Pro snazší zapamatování i jako praktický návod je možno účinnost vymezit jako „dělat věci správně“. Efektivitu lze spojovat s dosahovanými cíli. Cílem může být dosahovat požadovaného zisku. Jinak možno napsat, že je třeba „dělat správné věci.“

1.1 Management – jeho podstata a význam
Není lehké vysvětlit, proč některé firmy expandují a vytváří zisk a jiné v nejlepším případě přežívají. Proč jsou některé nápady a podnikatelské záměry tak úspěšné, zatímco jiné upadají v zapomnění ještě dříve, než přinesou jejich původci úspěch? Co stojí mezi počátečním nápadem a jeho úspěšnou realizací? Jistě by vás napadla řada odpovědí, o kterých bychom si jen těžko mohli troufnout tvrdit, že jsou nesprávné. Nás bude ovšem zajímat především jeden faktor úspěchu. A sice schopnost zajistit, koncentrovat a využít veškeré dostupné zdroje a schopnosti dovést nápad k jeho realizaci a firmu k úspěchu. To vše pochopitelně nejde samo od sebe. Současné podmínky tržního hospodářství jsou příliš komplikované, než abychom mohli pojímat cestu k úspěchu jen intuitivně a očekávat, že to nějak půjde. Je to důvod, proč se do popředí zájmu dostal management? A je to důvod, proč je management považován za sice velmi náročný obor, ve kterém ovšem můžete prokázat svoje schopnosti? Jsou z tohoto důvodu schopní manažeři patřičně ceněni a hodnoceni? Nepochybně ano!"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou tabulky, schémata a grafy o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50dd9b8b57b99.zip (6527 kB)
Nezabalený formát:
Podnikovy_management_skripta_1.doc (6828 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse