Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Podnikový management - skripta 2/2

Podnikový management - skripta 2/2Kategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Skripta k podnikovému managementu se ve své první části věnují kontrole, jejím standardům, opatřením nebo druhům. Druhý oddíl popisuje aspekty a kroky rozhodovacího procesu a třetí se zabývá budováním a řízením týmu. Jednotlivé kapitoly jsou provázeny příklady, úkoly, kontrolními otázkami a shrnutím látky. Předchozí část skript naleznete zde Podnikový management - skripta 1/2.

Obsah

1.
Kontrola
1.1.
Kontrolní proces
1.2.
Kontrolní standardy
1.3.
Kontrolní opatření – korekce odchylek
1.4.
Druhy kontroly
1.5.
Tvorba efektivního kontrolního systému
2.
Rozhodovací proces
2.1.
Základní vymezení rozhodovacího procesu
2.1.1.
Podmínky rozhodování
2.1.2.
Přístup k rozhodování
2.1.3.
Styl rozhodování
2.2.
Vymezení problému a stanovení cíle
2.3.
Získávání informací
2.4.
Vymezení, hodnocení a výběr variant
2.4.1.
Využití váhového hodnocení kritérií
2.4.2.
Výběr mezi optimistickou a pesimistickou variantou
2.4.3.
Využití pravděpodobnosti
2.5.
Posouzení důsledků rozhodnutí
2.6.
Formulace a implementace rozhodnutí
2.7.
Kontrola
2.8.
Skupinové rozhodování
3.
Řízení týmu
3.1.
Tým a skupina
3.1.1.
Klima týmu
3.1.2.
Role manažera týmu
3.1.3.
Role člena týmu
3.2.
Etapy v budování týmu
3.2.1.
Etapa přípravy
3.2.2.
Etapa formování
3.2.3.
Etapa krystalizace
3.2.4.
Etapa normování
3.2.5.
Etapa výkonu
3.2.6.
Etapa obnovy
4.
Případové studie
4.1.
Případová studie 1: „Micro Mobility System“

Úryvek

"1. Kontrola
Cíl kapitoly:
• Jasně definovat kontrolu a kontrolní proces
• Vymezit jednotlivé druhy kontrolních standardů a jejich použití
• Popsat obecný postup při korekci odchylek
• Rozlišit jednotlivé druhy kontroly podle souvztažnosti ke kontrolované činnosti
• Charakterizovat znaky efektivního kontrolního systému a vymezit kritéria pro jeho tvorbu
Kontrolováním se zabývá každý manažer. Někteří manažeři, zejména na nižší řídící úrovni, zapomínají, že je jejich prvořadou povinností kontrolovat, zda jsou plány naplněny. Přestože je rozsah kontrolní činnosti u manažerů značně rozdílný, v zásadě všichni odpovídají za realizování plánů. Bez kontroly lze řídit jen těžko. Bez ní se vedení firmy dostává do pozice vyčkávajícího, který pouze čeká na nějaký výsledek. A dokonce ani pak si nemůže být jisto, zda je dobrý či špatný, a není schopnost jej kvalifikovaně vysvětlit.

1.1 Kontrolní proces
Prvek managementu kontrola je zaměřen na měření a kontrolování vykonané práce, aby bylo jisté, že plány budou plněny a cílů dosaženo. Plánování a kontrolování spolu těsně souvisí. Bez cílů a plánů nemůže existovat kontrola, protože vykonaná práce musí být měřena s ohledem na určená kritéria. Základní kontrolní proces zahrnuje tři kroky:
1) Stanovení standardů
2) Měření vykonané práce vzhledem ke stanoveným standardům
3) Korekce odchylek od standardů a plánů

Jeden z nejvýznamnějších kontrolních principů říká:
Efektivní kontrola vyžaduje věnovat pozornost těm faktorům, které jsou kritické z hlediska hodnocení vykonané práce vzhledem k plánu. Kritické faktory jsou limitující z hlediska celkové práce nebo umožňují zjistit lépe než jiné faktory, zda je plán plněn.
Mezi umění managementu patří i volba kritických bodů, protože na nich závisí spolehlivost kontroly. Manažeři si musí klást otázky:
• Co nejlépe charakterizuje cíle mého oddělení?
• Co mi nejlépe ukáže, zda jsou nebo nejsou tyto cíle dosahovány?
• Jak nejlépe měřit kritické odchylky?
• Jak nejlépe zjistím, kdo je za selhání odpovědný?
• Jaké standardy jsou nejméně nákladné?
• Pro které standardy budou informace ekonomicky disponibilní?

Má-li být kontrola funkční, musí být přizpůsobena:
a) Plánům
b) Individuálním manažerům
c) Požadavkům efektivnosti a účinnosti.
Kontrola je neobyčejně významná z hlediska pracovní kázně a odpovědnosti. Současně umožňuje manažerovi poznat důsledky jeho rozhodnutí a vytváří tak zpětnou vazbu zakládající předpoklad zkvalitnění chování.
Kontrolní otázky
1. Jaký je účel kontroly?
2. Jaké jsou základní kroky kontrolního procesu?"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou tabulky a schémata o rozsahu cca 1,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50dd99b3f1f10.zip (6046 kB)
Nezabalený formát:
Podnikovy_management_skripta.doc (6398 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse