Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pohledávky - právní, účetní a daňové hledisko

Pohledávky - právní, účetní a daňové hledisko


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou opravných položek k pohledávkám. Seznamuje s možnostmi zajištění nedobytných pohledávek. Informuje o doložkách v obchodní smlouvě, i opravných položkách. Uvádí nejen možnosti zajištění pohledávek po splatnosti, ale také zjištění reálné hodnoty. Důraz je kladen na postoupení pohledávek, je rozebíráno právní, účetní a daňové hledisko. V souvislosti s touto problematikou jsou definovány směnky i soudní řízení.

Obsah

1.
Pohledávky
1.1.
Možnosti zajištění nedobytných pohledávek
1.2.
Doložky v obchodní smlouvě
1.3.
Možnosti zajištění pohledávek po splatnosti
1.4.
Zjištění reálné hodnoty
1.4.1.
Definice hodnoty podle Mezinárodních účetních standardů IAS
1.4.2.
Základní kriteria pro stanovení reálné hodnoty - určení bonitní skupiny
1.4.3.
Pohledávky po lhůtě splatnosti
1.4.4.
Faktory ovlivňující zařazení do bonitní skupiny
1.4.5.
Smluvní pokuta
1.5.
Zápočet pohledávek
1.5.1.
Daňové hledisko zápočtu
1.5.2.
Notářský zápis
1.5.3.
Promlčení pohledávky
1.6.
Postoupení pohledávek
1.6.1.
Hodnota pohledávky
1.6.2.
Pořizovací cena u pohledávek
1.6.3.
Ocenění souboru pohledávek
1.6.4.
Reálná hodnota pohledávek
1.6.5.
Postoupení pohledávky - právní hledisko
1.6.6.
Postoupení pohledávky - daňové hledisko
1.6.7.
Postoupení pohledávky daňové hledisko – účetnictví
1.7.
Opravné položky
1.7.1.
Opravné položky zákonné
1.8.
Účetní a daňové hledisko pohledávek v konkurzním řízení z pohledu věřitele
1.9.
Uplatnění zákonných opravných položek v konkurzním řízení
1.10.
Uplatnění zákonných opravných položek v konkurzním řízení v návaznosti na včasnost přihlášek
2.
Směnky
2.1.
Právní úprava
2.2.
Směnky – jako prostředek k zajištění pohledávek
2.3.
Směnka – základní náležitosti
2.4.
Směnka – eskont směnky
2.5.
Směnky – účetní hledisko
3.
Soudní řízení
3.1.
Rozhodčí řízení
3.2.
Exekuční řízení
3.3.
Právní hledisko
3.3.1.
Problémové oblasti
3.3.2.
Doporučení

Úryvek

"Promlčení pohledávky
o ObchZ § 387 –právo se promlčí uplynutím promlčecí doby stanovené zákonem (podle ObchZ je promlčecí doba 4 letá)
o Promlčením právo naplnění povinnosti druhé strany nezaniká, nemůže však být přiznáno nebo uznáno soudem
o I po uplynutí promlčecí doby může oprávněná strana uplatnit své právo při započtení
o Změna v osobě dlužníka nebo věřitele nemá vliv na běh promlčecí doby
o Strana, vůči níž se právo promlčuje, může druhé straně písemně prodloužit promlčecí dobu, a to i opakovaně
o Celková promlčecí doba nesmí být delší než 10 let od doby, kdy počala poprvé běžet
o Podle § 100 a násl. ObčZ se promlčují práva majetková s výjimkou práva vlastnického.
o Promlčecí doba podle § 101 občZ je tříletá
o V občanském zákoníku má promlčecí doba částečně jinou konstrukci. Délka promlčecí doby je tři roky a běží ode dne, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé.
o Mimo obecné tříleté promlčecí doby se v občanském zákoníku uplatňuje ještě desetiletá promlčecí doba, a to, bylo-li právo již přiznáno pravomocným rozhodnutím.
o Desetiletá doba se uplatňuje také v případě, kdy bylo právo dlužníkem písemně uznáno, co do důvodu a výše. Speciálně je promlčecí doba upravena v občanském zákoníku u náhrady škody a u práva na vydání bezdůvodného obohacení.


Postoupení pohledávek:
 Právní hledisko - ObčZ § 524
 Daňové hledisko § 24/2/s
 Nepostupitelné pohledávky
 Daňové hledisko v jednoduchém účetnictví
 Účetní hledisko postoupení pohledávek

Hodnota pohledávky:
o ZDP § 5 odst. 9 pro poplatníky uvedené v § 2 tj. pro fyzické osoby stanoví, že hodnotou pohledávky se rozumí:
o Jmenovitá (dříve nominální) hodnota
o Pořizovací cena u pohledávky nabyté postoupením
o Cena zjištěná pro účely daně dědické a nebo darovací u pohledávky nabyté děděním nebo darem
Pořizovací cena u pohledávek:
o Zákon o účetnictví v § 25 zavádí oceňování pohledávek nabytých za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou.
o Vedlejší pořizovací náklady jsou součástí ceny pohledávky, což může být významná položka při nákupu velkého souboru pohledávek (odměny právníkům, náklady na znalecké ocenění pohledávek apod.)

Ocenění souboru pohledávek:
o V návaznosti na § 24/dost. 3 ZÚ lze odvodit, že pohledávky „starého bloku“ se splatností do 31.12.1994 bylo možno použít souhrnné ocenění jednou cenou pořízení, od 1.1. 2002 jednou pořizovací cenou
o Ze ust. §§ ZÚ, však nepřímo vyplývá, že nelze nakoupené pohledávky, které mají splatnost po 1.1.1995, evidovat jako jednu pohledávku na jednom analytickém účtu, s jednou pořizovací cenou
Reálná hodnota pohledávek:
o Nově se oceňují reálnou hodnotou pohledávky, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování § 27/1/f ZU
o Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek se účtují jako finanční náklad nebo finanční výnos § 53a vyhl. 472/2003 Sb."

Poznámka

Práce je částečných výpisem Zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. ve znění č. 29/2007 Sb. - Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, Zákona České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů č. 593/1992 Sb. a Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
Práce kompilačního charakteru. Částečně čerpáno z: http://www.aspi.cz/ucetnisvet/odborna-sekce/clanky/detail-clanku/&link_back=580&archiv=1&back-offset=500&clanek=3980, http://books.google.cz/books?id=MyPt78qfeSgC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=%22dlu%C5%BEn%C3%ADk+svou+povinnost+obsa%C5%BEenou+v+exekutorsk%C3%A9m+z%C3%A1pisu+dobrovoln%C4%9B%22&source=web&ots=R0Na33o_05&sig=gW7NxjNfP4Rh8IkVVt8Gfu1boTY&hl=cs&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPA46,M1.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14725
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse