Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pohybové hry Zš

Pohybové hry Zš


Kategorie: Pedagogika, Tělesná výchova - teorie, Humanitní - ostatní, Tělesná výchova - sportovní činnosti, Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce popisuje pedagogické vedení dětí v hodině tělesné výchovy.

Obsah

1.Hodina tělesné výchovy s využitím overbalu
1.1.
Téma
1.2.
Cíl
1.3.
Očekávané výstupy
1.4.
Pomůcky
1.5.
Úvodní část
1.6.
Průpravná část
1.7.
Hlavní část
1.8.
Dynamická část
1.9.
Závěrečná část
1.10.
Zdroj

Úryvek

"Hodina tělesné výchovy s využitím overbalu

Téma: lovecká sezóna

Cíl: žák respektuje pravidla hry, reaguje na signál, orientuje se v prostoru, dbá na zásady bezpečnosti při cvičení, provede správně cviky s overballem podle pokynů učitele, orientuje se v prostoru tělocvičny, správně chytá a přihrává míč, umí přesně zamířit a zasáhnout cíl

Očekávané výstupy: žák vládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení, spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích, uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy, reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci, zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech, posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x568cdef2cd39c.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
micove_hry.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse