Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Policie České republiky

Policie České republikyKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z občanské nauky seznamuje s činností, organizací, strukturou, zákony či hodnostmi Policie České republiky. Informuje rovněž o historii četnictva a policie na našem území.

Obsah

1.
Policie České republiky
1.1.
Policie ČR
1.2.
Úkoly Policie ČR
1.3.
Organizace Policie ČR
1.4.
Řízení policie ČR
2.
Historie policie a četnictva
2.1.
Zrod četnictva od 19. století
2.2.
Pravomoci, funkce a hodnosti
2.3.
Doba si žádala změny
2.4.
Vznik úřadů
2.5.
Více odborných oddělení
2.6.
Činnost četnictva od roku 1939
3.
Zákony Policie ČR
3.1.
Zákony
3.2.
Zákon o Policii ČR 283/1991 Sb.
3.2.1.
Povinnosti policie
3.2.2.
Donucovací prostředky
3.2.3.
Použití zbraně
4.
Současnost Policie ČR
4.1.
Dělení Policie ČR
4.2.
Městská policie Opava
4.2.1.
Pravomoci městské policie
4.2.2.
Působnost a povinnosti
4.2.3.
Základní činnost a oprávnění MP
4.2.4.
Kontaktní údaje
4.3.
Hodnostní označení příslušníků Policie České republiky
4.3.1.
Praporčické hodnosti
4.3.2.
Důstojnické hodnosti
4.3.3.
Generální hodnosti
5.
Závěr

Úryvek

"1.2 Úkoly Policie ČR

Úkolem policie ČR je: „Pomáhat a chránit.“

• chrání bezpečnost osob a majetku
• spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení
• vede boj proti terorismu
• odhaluje trestné činy, zjišťuje jejich pachatele a realizuje opatření při předcházení trestné činnosti, koná vyšetřování o trestných činech - v trestním řízení vystupuje jako policejní orgán
• ve vymezeném rozsahu zajišťuje ochranu státních hranic
• zajišťuje ochranu ústavních činitelů a bezpečnost chráněných osob, kterým je při jejich pobytu na území České republiky poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod
• zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu, prezidenta republiky, Ústavního soudu, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost určených vládou
• dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení
• kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
• odhaluje přestupky
• projednává některé přestupky (např. na úseku provozu na pozemních komunikacích)
• vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů
• vyhlašuje celostátní pátrání
• na základě vyrozumění orgány Vězeňské služby České republiky provádí úkony související s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody
• zadržuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, kteří jsou na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání,
• zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení určených vládou a podílí se na fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě
• ve spolupráci s obcemi se podílí na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
• plní úkoly státní správy6

1.3 Organizace Policie ČR

Aby policie mohla kvalitně pracovat, musí být kvalitně řízena. K tomu slouží její rozdělení do jednotlivých útvarů, které se zabývají tou konkrétní činností. K tomu je důležitá její důkladná organizace práce.

Policie je podřízena Ministerstvu vnitra. Policii tvoří Policejní prezidium, útvary s působností na celém území republiky a útvary s územně vymezenou působností. Činnost policie řídí Policejní prezidium, v jeho čele stojí policejní prezident, který je představeným všech policistů. Policejního prezidenta jmenuje a odvolává ministr vnitra se souhlasem vlády. V policii působí tyto útvary s působností na celém území ČR:
• Kriminalistický ústav Praha
• Letecká služba
• Národní protidrogová centrála SKPV
• Služba cizinecké policie
• Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV
• Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV
• Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV
• Útvar pro ochranu prezidenta ČR
• Útvar pro ochranu ústavních činitelů
• Útvar rychlého nasazení
• Útvar speciálních činností SKPV
• Útvar zvláštních činností SKPV
V čele jednotlivých služeb stojí ředitelé, které jmenuje a odvolává policejní prezident. Ředitel je také v čele útvaru ochranné služby, který zajišťuje ochranu prezidenta České republiky a ochranu objektů, v nichž prezident pobývá. Tohoto ředitele policejní prezident jmenuje a odvolává se souhlasem prezidenta České republiky.7"

Poznámka

Součástí práce jsou fotografie a ilustrace o rozsahu cca 2,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5016811501b11.zip (2663 kB)
Nezabalený formát:
Policie_CR.doc (2808 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse