Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politické strany - politologické a právní vymezení pojmu

Politické strany - politologické a právní vymezení pojmu


Kategorie: Politologie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Právnická fakulta, Brno

Charakteristika: Krátká práce se zaměřuje na politologické a právní vymezení pojmu politická strana. Uvádí definice od Edmunda Burkeho, Maxe Webera a Thomase Hodgkina, všímá si jejich rozdílností a upozorňuje na jejich nedostatky. Stručně se zabývá typologií politických stran a v závěru zkoumá výskyt pojmu politická strana v českém právním řádu.

Obsah

1.
Politická strana
2.
Vymezení pojmu
2.1
Edmund Burke
2.2
Max Weber
2.3
Thomas Hodgkin
3.
Typologie politických stran
3.1
Maurice Duverger
3.2
Sigmund Neumann
4.
Vztah státu k politickým stranám
5.
Právní řád České republiky

Úryvek

"Nejednota politologického vymezení pojmu politické strany není pouze důsledkem různých přístupů rozdílných autorů, ale je dána i skutečností, že se úloha politických stran v místě a čase liší. Právnický slovník z roku 1978 zpracovaný pod vedením Zdeňka Madara tuto skutečnost například přijímá tím, že pojednává o politických stranách v socialistických a kapitalistických státech v zcela samostatných heslech jako o odlišných typech organizací.

Často je citována definice politické strany, kterou nabídl v roce 1770 Edmund Burke. Politické strana je podle něj „seskupením lidí spojených za účelem prosazováním národního zájmu, a to na základě partikulárního principu, na kterém se všichni shodují.“ Na tomto vymezení je však často kritizována teze, že politickým stranám jde vždy o prosazení národního zájmu. Jednak stranám může jít pouze o prosazení zájmů partikulární skupiny obyvatel, ale politické strany mohou sloužit k dalším cílům, např. mocenskému či hmotnému prospěchu svých jednotlivých členů.

Max Weber si daleko více všímá mocenského aspektu politických stran a charakterizuje je jako dobrovolné skupiny, které poskytují předákům moc uvnitř skupiny a aktivním členům ideové nebo materiální možnosti k prosazení věcných cílů nebo dosažení osobních výhod.

Velké množství vymezení politických stran vede k snahám o vytváření tzv. minimálních definic, které by nebyly dobově podmíněné a platily pro všechny politické strany. Jedním z takovýchto pokusů je Sartoriho charakteristika strany jako „politické skupiny, jež se účastní voleb a jež je jejich prostřednictvím schopna své kandidáty umístit do veřejných úřadů.“ I toto vymezení však není zcela přesné, jelikož existují i politické strany, které se voleb neúčastní.

Thomas Hodgkin na možnost definice rezignoval a za politické strany považuje „všechny politické organizace, které samy sebe pojímají jako politické strany, a které jsou i takto všeobecně přijímány“.

Existuje řada typologií politických stran. Některé z nich vycházejí z ideologií politických stran, jiné ze struktury a účelu těchto stran. Francouzský politolog Maurice Duverger rozlišuje strany masové a strany kádrů. Kritériem pro jejich odlišení není pouze počet členů, ale i stranická struktura a styl práce. Masové strany začaly vznikat později a jejich vznik je v Evropě spjatý s rozšiřování volebního práva na širší vrstvy obyvatelstva. V tomto období docházelo i k transformaci některých stran kádrů na strany masové.

Sigmund Neumann rozeznává strany individuální reprezentace a sociální integrace. Ty první jmenované mají jediný cíl, kterým je účast ve volbách. Oproti tomu strany sociální integrace usilují o vliv na všechny oblasti života svých členů. Toto jejich úsilí může mít demokratický i totalitní charakter.

Vztah státu k politickým stranám se v dějinách vyvíjel. Jistě lze nelézt různé zvraty a výjimky, ale obecně lze říct, že prvním bylo stádium potlačování, následované stádiem ignorování. Pak následuje období právního uznání a legalizace, které je završeno čtvrtým obdobím ústavní inkorporace."

Poznámka

Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Katedra ústavního práva a politologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d275c0ac66c9.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Politicke_strany_vymezeni.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse