Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pracovní poměr

Pracovní poměr


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá nejčastějším pracovněprávním vztahem - pracovním poměrem. Nejprve ho charakterizuje, popisuje vznik pracovního poměru a vypisuje náležitosti pracovní smlouvy. Poté analyzuje, v jakých případech jsou možné změny pracovního poměru a jak může pracovní poměr skončit. Nakonec se zabývá neplatným rozvázáním pracovního poměru, a to jak z pohledu zaměstnavatele, tak z pohledu zaměstnance. Všechny informace jsou aktualizovány podle nového občanského zákoníku účinného od 1.1.2014.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Vznik pracovního poměru
3.
Pracovní smlouva
4.
Změny pracovního poměru
5.
Skončení pracovního poměru
6.
Neplatné rozvázání pracovního poměru

Úryvek

"Druhy pracovních poměrů:
a) podle délky pracovní doby
1. pracovní poměr na plnou pracovní dobu
2. pracovní poměr na kratší pracovní dobu
b) podle doby ukončení
1. pracovní poměr na dobu neurčitou (= nebyla sjednána doba jeho trvání)
2. provozní poměr na dobu určitou (doba trvání nesmí přesáhnout 3 roky, může být opakována nejvýše 2krát)

Vznik pracovního poměru
1. pracovní smlouvou uzavřenou zaměstnavatelem a zaměstnancem dnem, který je ve smlouvě sjednán jako den nástupu do práce
2. jmenováním vedoucí zaměstnance dnem, který je při jmenování uveden jako den nástupu do funkce

Pracovní smlouva
Podstatné náležitosti:
1. druh práce (může být sjednáno i více činnosti např. prodavač a pokladní)
2. místo nebo místa výkonu práce (organizační jednotka nebo obec)
3. den nástupu do práce

forma: písemná

Další ujednání:
- zkušební doba (max. 3 měsíce, u vedoucích zaměstnanců až na 6 měsíců)
 nesmí být sjednána delší než je ½ sjednané doby trvání pracovního poměru
 musí být sjednána písemně
 nelze ji sjednat dodatečně
 nemůže být prodlužována
 nezapočítává se do ni doba nemoci (= zkušební doba se prodlužuje ze zákona)
- doba pracovního poměru (potom se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, uplynutím doby pracovní poměr končí)
- úprava pracovní doby
- mzda, její splatnost, termín výplaty
- délka dovolené
- výpovědní doby
- zvyšování kvalifikace


Změny pracovního poměru
1. písemnou dohodou lze změnit jakékoli ujednání z pracovní smlouvy
2. jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele o převedení zaměstnance na jinou práci (zaměstnanec nemůže jednostranně změnit nic!!!)
a) 7 případů, kdy zaměstnanec musí být převeden na jinou práci:
 zaměstnanec dlouhodobě ztratil způsobilost konat dosavadní práci (podle lékařského posudku)
 zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo onemocnění nemocí z povolání (podle lékařského posudku)
 jestliže je nutné v zájmu ochrany zdraví před infekčními onemocněními (podle lékařského posudku)
 vyžaduje to výkon rozhodnutí soudu (trest zákaz činnosti - zákaz řízení motorových vozidel
b) 5 případů, kdy zaměstnanec může být převeden na jinou práci
 zaměstnanec dostal výpověď proto, že nesplňuje předpoklady pro výkon sjednané práce nebo proto, že porušil pracovní povinnosti
 proti zaměstnanci bylo zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů
 zaměstnanec dočasně ztratil předpoklady konat dosavadní práci
 při odvrácení mimořádné události
 při prostojích

Skončení pracovního poměru
- pracovní poměr může být ukončen těmito právními skutečnostmi:
1. právní jednání:
a) dvoustranné - dohoda
b) jednostranné - výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době
2. právní události:
 uplynutím sjednané doby
 dnem, kterým má skončit pobyt cizince na našem území
 uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání
 smrtí zaměstnance

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
- forma: písemná
- pracovní poměr končí dohodnutým dnem
- musí v ní být důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53cd46b59a2ac.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Pracovni_pomer.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse