Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Právo Evropské unie - otázky k SZZk

Právo Evropské unie - otázky k SZZk

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce nabízí 24 otázek určených ke státní závěrečné zkoušce z práva Evropské unie. Otázky vysvětlují složení, organizaci a fungování základních orgánů EU a objasňují vztahy mezi nimi. Nechybí ani popis komunitárních orgánů a jsou zde představeny orgány založenými na základě smluv. Dále seznamuje s některými smlouvami Evropského společenství a Evropské unie, institucionální základnou, soudnictvím, volným pohybem osob, zboží a služeb a ochrany spotřebitele. Závěr se soustřeďuje na charakteristiku evropského občanství.

Obsah

1.
Povaha Evropského společenství (ES) a Evropské unie (EU) v kontextu pojetí mezinárodní organizace
1.1
Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po II. světové válce
1.2
Nová metoda integrace - nadstátnost
1.3
Vznik a vývoj Evropských společenství
1.4
Celková charakteristika Maastrichtské smlouvy o EU
1.5
Modifikace zřizovacích smluv na základě Amsterodamské smlouvy
1.6
Pojem Evropské unie jako nové kvality evropské integrace
2.
Přímý účinek práva ES v členských státech
2.1
Vymezení pojmu
2.2
Druhy přímého účinku
2.3
Srovnání mezinárodními smlouvami
2.4
Podmínky přímého účinku
2.5
Prameny komunitárního práva z hlediska jeho účinku
2.6
Nepřímý účinek směrnic
2.7
Odpovědnost členského státu za neprovedení směrnice
3.
Prameny komunitárního práva a unijního práva
3.1
Obecné vymezení komunitárního a unijního práva
3.2
Přehled pramenů komunitárního práva
3.3
Primární právo
3.4
Sekundární právo
3.5
Prameny komunitárního práva sui generis
3.6
Přehled pramenů unijního práva
3.7
Mezinárodní právo, vnitrostátní právo a právo ES
3.8
Poměr mezinárodního práva, vnitrostátního práva a práva ES
4.
Vztah práva komunitárního a národního v členských státech
4.1
Obecně
4.2
Zásada přímého účinku
4.3
Odpovědnost členského státu za neprovedení směrnice
4.4
Zásada přednosti práva Společenství
5.
Nařízení jako viditelná unifikace, směrnice jako nástroj skryté unifikace
5.1
Nařízení
5.2
Směrnice
6.
Legislativní proces v ES a EU
6.1
Legislativní pravomoci společenství
6.2
Evropský parlament
6.3
Komise
6.4
Rada
6.5
Evropská centrální banka
6.6
Schéma legislativního procesu
7.
Komunitární soudnictví, orgány, druhy řízení
7.1
Obecně
7.2
Právní úprava
7.3
Úkoly a charakter evropského soudnictví
7.4
Řízení
8.
Způsoby prosazování jednotného uplatňování komunitárního práva
8.1
Aplikace práva Společenství
8.2
Porušení práva ze strany členského státu
8.3
Porušení práva Společenství ze strany orgány Společenství
8.4
Porušení práva Společenství ze strany jednotlivce
8.5
Žaloba na porušení povinnosti
8.6
Žaloba na neplatnost aktu Společenství
8.7
Žaloba na nečinnost
8.8
Žaloba na náhradu škody
8.9
Nepřímá žaloba na neaplikovatelnost aktu
8.10
Pravomoc soudního dvora založená dohodou stran
8.11
Řízení o pracovněprávních a obdobných nárocích
8.12
Řízení o podporách proti členským státům
8.13
Řízení o prejudiciálních otázkách
8.14
Řízení podle směrnic Evropské unie (SEU)
9.
Organizační struktura ES a EU z hlediska koncepčního
9.1
Orgány ES
9.2
Komise
9.3
Evropský parlament
9.4
Rada Evropské unie
9.5
Evropská rada
9.6
Evropský účetní dvůr
9.7
Evropská centrální banka
9.8
Hospodářský a sociální výbor
9.9
Výbor regionů
9.10
Výbor pro zaměstnance
9.11
Evropská investiční banka
10.
Věcná působnost a kompetence ES a EU, vymezení vztahu k členským státům
10.1
Vymezení pravomocí
10.2
Okruh pravomocí přenesených na Společenství
10.3
Princip subsidiarity a proporcionality
10.4
Princip flexibility
11.
Společný trh a jednotný vnitřní trh, základní zásady
11.1
Hospodářská integrace
11.2
Společenství
11.3
Vztah pojmů
12.
Volný pohyb zboží, srovnání režimu ES se zónami volného obchodu
12.1
Volný pohyb zboží
12.2
Definice zboží
12.3
Překážky volného pohybu zboží
12.4
Cla
12.5
Opatření s rovnocenným účinkem clům
12.6
Kvantitativní omezení
12.7
Opatření s rovnocenným účinkem
12.8
Zákaz daňové diskriminace
12.9
Zákaz státních monopolů komerční povahy
12.10
Regulace státních podpor
13.
Volný pohyb zboží, nutné výjimky v oblasti tarifní i netarifní
13.1
Druhy povolených omezení volného pohybu zboží
13.2
Výjimky ze zákazů
13.3
Veřejná morálka a bezpečnost, veřejný pořádek
13.4
Ochrana zdraví a života lidí, zvířat a ochrana rostlin
13.5
Ochrana národního bohatství
13.6
Duševní vlastnictví a jednotný vnitřní trh
14.
Podmínky volného pohybu osob
14.1
Volný pohyb pracovníků
14.2
Svoboda usazování
15.
Harmonizační opatření v oblasti pohybu osob, obchodní společnosti
15.1
Pracovněprávní aspekty volného pohybu osob
15.2
Sociální zabezpečení
15.3
Právo obchodních společností
16.
Volný pohyb služeb
16.1
Obecně
16.2
Právní úprava
16.3
Vymezení pojmu služeb
16.4
Obsah svobody pohybu služeb
16.5
Rozlišení práva na usazování a práva na poskytování služeb
16.6
Volný pohyb služeb versus volný pohyb zboží
16.7
Omezení volného pohybu služeb
16.8
Omezení práva na usazování a volného pohybu služeb
17.
Přednost právních předpisů práva ES před předpisy vnitrostátními
17.1
Zásada přednosti práva Společenství
17.2
Důvody přednosti
17.3
Důsledky přednosti
18.
Evropský soudní dvůr (ESD) jako spolutvůrce práva ES
18.1
Obecně
18.2
Interpretační činnost ESD
18.3
Dotváření práva Soudním dvorem
19.
Ochrana soutěže na jednotném vnitřním trhu
19.1
Normy upravující hospodářskou soutěž
19.2
Kartelové dohody
19.3
Zneužití dominantního postavení
19.4
Slučování podniků
20.
Ochrana spotřebitele
20.1
Obecně
20.2
Hlavní zájmy, pokud jde o ochranu spotřebitele
20.3
Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitelů
20.4
Ochrana ekonomických zájmů spotřebitele
21.
Spolupráce ve věcech justičních a vnitřních
21.1
Spolupráce ve věcech justičních a vnitřních
21.2
Právní nástroje v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech
21.3
Ústavní smlouva a spolupráce v trestních věcech
22.
Evropské soukromé právo a spolupráce soudů ve věcech civilních
22.1
Evropský právní prostor v oblasti soukromého práva
22.2
Metody úpravy evropského mezinárodního práva soukromého
22.3
Prostředky Společenství k vytváření právní úpravy soukromého práva
22.4
Jednotlivé oblasti úpravy soukromého práva spadající do pravomoci Společenství
22.5
Právní úprava soukromoprávních vztahů
22.6
Překonání teritoriálního omezení justice
22.7
Smlouva ES a justiční spolupráce
23.
Nadstátnost ES, pojem, projevy, důsledky
23.1
Úvod
23.2
Supranacionální (nadstátní) princip
23.3
Znaky supranacionality
24.
Evropské občanství
24.1
Prvotní vznik a vývoj občanství EU
24.2
Maastrichtská smlouva
24.3
Rozšíření obsahu pojmu občanství EU - Amsterodamská smlouva
24.4
Vztah občanství EU a národního občanství
24.5
Práva občanů EU
24.6
Katalog práv občanů EU vytvořený Soudním dvorem
24.7
Znaky občanství EU
24.8
Evropská unie a povinnosti občanů
24.9
Charta základních práv EU
24.10
Občanská práva a Smlouva o ústavě pro Evropu
24.11
Občanství EU a ČR

Úryvek

"Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po II. SV

První myšlenky – před II. SV – spíše idealistické koncepce (Karel Veliký, Jiří z Poděbrad, ministr fr. Krále Jindřicha IV. Sullyho, Napoleon I, díla od Benthama, Rousseaua, Kanta, úsilí kancléře Metternicha, snahy různých konferencí, kongresů a jiných událostí – dva základní společné rysy: 1. snaha o mírové uspořádání, 2. dobyvačné cíle (zej. Pokud jde o evropské panovníky)

Období po II. SV
- tyto myšlenky se jeví již jako reálné, neboť zde existovaly opodstatněné obavy z toho, že by obdobný vývoj mohl nastat případně i později
- tyto snahy se navíc znásobují v období druhé pol. 40. let, kdy se Evropa dělí na dva tábory
- zintenzivnění myšlenek o evropské integraci – důvod: politická a ekonomická situace po II SV

Předpoklady počátků evropské integrace Pro pochopení podstaty a významu evropského integračního procesu nestačí soustředit se pouze na ty vývojové tendence, které bezprostředně vedly ke vzniku tří evropských společenství. Je nutné přihlížet i k vývoji dalších mezinárodních organizací, které vznikly po II SV v Evropě. Mnohé z nich jsou různým způsobem propojeny s Evropskými společenstvími, jejich cíle se doplňují s cíli Evropských společenství či dokonce jsou v jistém smyslu souběžné.

- reakce na rozdělení Evropy
- obezřetnost k poraženému Německu
- snaha o vytvoření evropské politické velmoci
- snaha o vytvoření velkého hospodářského celku (Evropa se chce vyrovnávat s USA (tam obrovský integrovaný prostor))
- snaha o kvalitativní zvýšení efektivnosti evropských ekonomik

1946 - W. Churchill – snaha o založení SPOJENÝCH STÁTŮ EVROPSKÝCH -> založen VÝBOR PRO SPOJENÉ STÁTY EVROPSKÉ, přejmenováno na HNUTÍ ZA SJEDNOCENÍ EVROPY – centrum pro různé proevpropsky orientované organizace.

1948
– celní unie (členské státy Beneluxu)
- úmysl další integrace – ZÁPADNÍ UNIE – BRUSELSKÝ PAKT O ZÁPADNÍ UNII (Francie, VB, země Beneluxu) – spolupráce členských států v oblasti hospodářské, sociální, kultury a závazek vojenské pomoci v případě ozbrojeného útoku proti jednomu smluvnímu státu, transformace (Pařížskou smlouvou) na ZÁPADOEVROPSKOU UNII, úkoly týkající se vojenské obrany byly následně převedeny na NATO (základní koncepce NATO – dohoda ministrů zahraničních věcí Západoevropské unie), ministři zahraničních věcí Západoevropské unie se dohodli na založení RADY EVROPY

Rada Evropy
- organizace politická, zaměřená na ochranu lidských práv a na spolupráci v oblastech mimoekonomických
- vznik 1949, Londýn (Francie, VB, země Beneluxu)
- Výbor ministrů, Parlamentní shromáždění, Sekretariát
- RE je dnes (po ES) druhou nejvýznamnější integračně politickou organizací, která sice nemá nadstátní charakter, ale v důsledku mnoha smluv uzavřených mezi členskými státy přispěla významně k harmonizace práva jejích členských států

NATO (organizace severoatlantické smlouvy)
- vojensko politická organizace
- Kanada, USA, státy západní Evropy

RVHP
- rada vzájemné hospodářské pomoci"

Poznámka

Otázky jsou vypracovány formou odrážek. Text je barevně členěn a klíčová slova jsou zvýrazněna tučně a barevně odlišena. Součástí textu je 1 mapa a další schémata. Čistý text je cca 167 stran. Rozsah jednotlivých otázek je v rozmezí 5 - 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21191
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse