Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Přednášky k ústavnímu právu

Přednášky k ústavnímu právu

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Pojem ústavní právo - jako právní odvětví, soubor právních předpisů nejvyšší pr. síly, v objektivním smyslu (objektivní právo, subjektivní právo), vědní obor, učební disciplína. Zástupné ústavní právo, význam úst. práva - kontinuita a diskontinuita (povaha státní moci, organizace a fungování, suverenita národa, menšiny, suverenita státu, jedinec a státní moc), předmět, obsah, forma, formální diskontinuita, kontinuita a diskontinuita materiální, retroaktivita, retrospektivita, ultraaktivita. Vnitřní a vnější ústavní právo, rozdělení podle norem ústavního práva (normy pr. hmotného, normy pr. organizačního, normy procesní, sankční normy. Vztah úst. pr. ve vztahu k právu veřejnému a soukromému - teorie zájmová, podřazovací, přiřazovací, teorie povahy norem, sankční , ovšem ve vztahu, kde je stát nadřazený, tak platí jiná pravidla, rozdíl v použití pr. předpisů. Ústavněprávní vztahy a jejich subjekty - subjekty (vlastní ústavněprávní subjektivita, způsobilost k ústavněprávním úkonům, procesuální způsobilost, deliktní způsobilost, typy subjektů). Ústavněprávní skutečnosti - ústavněprávní události, čas (lhůta, termín, ustálený pojem, neurčitý pojem), počítání času (pravidla, lhůty pro hmotné právo, lhůty procesní, procesně právní lhůta, počítání času - Computacio civilis, Computacio naturalis, rámcové určení času, termín, rozhodný den, prekluze, kalendářní den, pracovní den, a quo, počítání a momento ad momentum, dies a quo, dies ad quem. Prameny práva úst. pr. - charakter úst. práva, státní režim (kontinentální a anglosaský), povaha právního odvětví, obyčeje, literatura. Ústavní právo jako odvětví - odpovědnost a sankce v úst. pr. (objekt, subjekt, odpovědnost subjektivní, objektivní a absolutní, protiprávnost ústavně-politická a ústavně-právní), sankce v úst. právu (lex perfecta, imperfecta, lex minusquamperfecta, plusquamperfecta, trestní sankce, sankce normotvůrce za to, že normu nevydal, sankce prohlášení aktu za neplatný, sankce rozpuštění nebo pozastavení činnosti pol. strany nebo spolku, zbavení někoho funkce - funkce může být zbaven např. ministr nebo někdo může být zbaven funkce v rámci orgánu, impeachment, velezrada, rezignace, abdikace, demise, ztráta funkce poslance v důsledku toho, že nesloží slib nebo jej složí s výhradou, odnětí volebního práva, nenabytí uděleného státního občanství, sankce pozbytí státního občanství, sankce disciplinární. Ústava - ústava, ústava, ústavní pořádek, ústavní zk., Listina základních práv a svobod, zástupné ústavní právo, Příprava Ústavy ČR, základní pojmy teorie ústavy (ústavní materie), klasifikace ústavy, ústava v právním smyslu, v materiálním smyslu, ve formálním smyslu, v ideálním smyslu, psaná a nepsaná, rigidní a flexibilní, dohodnutá, oktrojovaná, revoluční, reálná a fiktivní), funkce ústavy (právní, politická, kulturní, ideologická). Ústavní pořádek (Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony o státních hranicích - přejaty z pr. řádu ČSFR, ústavní zákony ČNR přijaté od 6. června 1992 do 31. 12. 1992 (kromě Ústavy jsou 4/93, 29/93 - oba se týkají opatření související se zánikem ČSFR), ústavní zk. přijaté od 1. 1. 1993 dle čl. Ú 2 (přímá demokracie), 9, 11 (změna státních hranic), 100 (vytvoření nebo zrušení vyššího územěsprávného celku), 106 (ustavení Prozatímního Senátu)), typy ústavních zákonů, Listina zákl. pr. a svobod byla přejata do pr. řádu ČR úst. zk. 4/1993 (obsah Ústavy, ústavní pravidla chování (otázky státní moci, její organizace a fungování, zajišťuje zákl. pr. a svobody jednotlivce, hodnoty a cíle), norma a pravidlo, zásada, dynamismus a stabilita, forma ústavy (vnitřní forma: ústavní norma, ústavní institut, ústavní systém jako celek, vnější forma (nadpis, systematika - obecná a zvláštní, právní síla Ústavy (úroveň úst. zákonů, zákony, podzákonné předpisy, vyhlášky a výnosy ministerstev, územní právní předpisy, vyhlášky v samostatné působnosti, vztah nařízení vlády a vyhlášek ministerstev). Pravidla ústavního práva - lex superior (silnější) x lex inferior (zákon slabší), v případě, že obě pravidla pocházejí z předpisu stejné pr. síly a v ústavních předpisech budou rozporná ustanovení, platí lex specialis, lex posterior x lex prior (dřívější), spolkové právo láme právo zemské (neplatí u nás), v případě, že řešíme střet dvou norem (jedna přiznává jednotlivci svobodu, druhá je ve prospěch státu), tak je třeba dát přednost ke svobodě jednotlivce. Hierarchie aplikačn - prameny, smysl hierarchie, teorie nicotnosti a teorie zrušitelnosti, povaha ústavních zákonů. Stát - teorie jeho existence, znaky, úkoly státu, forma státu, forma státního režimu, forma vlády, forma územní organizace, hranice ČR (smlouvy o nich, delimitace, demarkace, imperium, dominium), vnitřní členění státního území (územěsprávní členění (obecné, zvláštní, územěsamosprávné členění), forma státního režimu (liberální, právně-státní, demokratický, sociální stránka st. režimu, totalitní (neústavní)), povinnosti státu, typy státní režimy (státněobčanský, cizinecký (minimální standard, zvláštní režim, národní režim, vztah mezi státem a cizinci, kteří se nenacházejí na jeho území), formy státu. Další úkoly ústavyj - kdo je subjektem státní moci, kdo je subjektem veřejné moci. Územní samospráva, mocenská oprávnění (samostatná působnost, exekutivní, státní mechanismus, profesní společenstva, akademická samospráva). Státní moc - subjekt, problémy fungování státní moci z hlediska demokracie (demokratická forma vlády, jakým způsobem je vykonávána, vláda lidu, lidem a pro lid , všichni občané jsou si vůči státu rovni, pluralita, princip konsenzu, princip nenásilné formy vlády, politická rozhodnutí jsou přijímána většinou na základě svobodného hlasování, princip většiny, náhoda (los), princip ochrany menšiny (základní prostředky ochrany: kvalifikovaná většina, systém poměrného zastoupení, ochrana základních práv a svobod). Dělba moci - moc zákonodárná, výkonná a soudní, Ústavní soud, regulátory vyplývající z norem úst. pr. (hodnoty, maxima, politika státu, volební právo). Demokratický st. režim - aktivní status jednotlivce, cesta přímá nebo cesta zástupců, volby (požadavky na ně - musejí být demokratické, musejí být svobodné, jejich znaky), volební systém (příprava voleb, hlasování, zjištění volebního výsledku, poradná fáze, významy (sociologický pojem, normativní, základní složky voleb, které určují volební výsledek), volební formule (systém absolutní většiny, systém poměrného zastoupení, systém Hagenbach-Bischofův, systém volebního dělitele). Funkce voleb, Z hlediska ČR - legitimační, reprezentační, integrační, kontrolní, ústavněprávní statistiky, formování vlády, řešení ústavněprávních konfliktů. co tvoří volební pr. v objektivním slova smyslu (Ustanovení v úst. předpisech: Listina, Ústava, volební zákony, vyhlášky ministerstva vnitra, mezinárodní právo, nálezy Ústavního soudu ve věcech úst. pr.(nálezy o vol. systému, nálezy o volbách do senátu, otázka zvláštních seznamů voličů)), principy (svoboda voleb, obecnost, rovnost), řešení problémů (volební aritmetika, volební geometrie, volební kampaň, kandidování, přímost, tajnost hlasování), význam vyhlášení voleb, volební území (volební jednotka, princip společensko-politický, princip federativní nebo regionální, exekutivní, justiční), volební orgány, hlasování, zjišťování výsledků, kontrola voleb. Vztah státu a společnosti, sdružování se v ČR a jeho aspekty (sdružovací právo, sdružovací povinnost, vývoj, dnešní hledisko (každý může činit vše, co není zákonem zakázáno a nikdo není nucen činit, co zákon neukládá, každý je povinen se sdružovat, pokud mu to zákon ukládá), typy sdružení (náboženská sdružení, politické strany, odborové organizace a sdružení národnostních menšin), formy sdružení (sdružení za výdělečným cílem, živnostenská společenství, zájmová sdružení právnických osob, konsorcium, společnosti k ideálním cílům, obchodní společnosti kapitálové, v Listině jsou speciální úpravy (čl. 16 - hovoří se zde o církvích a náboženských společnostech (speciální zk. 308/1991, 161/1992 - o registraci církví a náboženských společností), Zk. 118/1994 (o sdružování v politických stranách a politických hnutích). Toto úplné znění bylo změněno nálezem), sdružení, která musí mít sídlo na území ČR)), združování jako povinnost, evidence (obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností, nadační rejstřík, rejstřík občanských sdružení, rejstřík organizací s mezinárodním prvkem a vede seznam lidí a politických stran, rejstřík církví a náboženských společností, rejstřík zájmových sdružení právnických osob). Povaha právního aktu, kterým sdružení vzniká. Státní občanství - občanství jako právní vztah, občanství jako právní stav, státní občanství jako veřejné subjektivní právo, příslušnost, vztah státního občanství (z hlediska vnitrostátního - citizenship) a z hlediska národnostního (nationality), funkcionální pojem státního občanství (aspekty: situace po r., 33/1945 (dekret), Všeobecná deklarace lidských práv, pět základních skupin nálezů k těmto otázkám (1. skupina - řeší otázky rozpadu ČSFR a její důsledky pro st. občanství (nález 207/1994 Sb., druhý problém byla otázka udělení občanství oprávněním ministerstva vnitra. Výjimky se udělovaly pouze šlechticům. Par. 18 - úst. soud řekl, že je to v pořádku (s odvoláním na hágskou úmluvu), další nález byl k par. 17 tohoto zákona (čl. 12 odst. 2 Ú - pozbývá občanství, kdy na vlastní žádost nabyl občanství jiného státu), nálezy restituční. Problematika voleb - novinky, nálezy, volby, senátní volby, státní občanství, udělování občanství, prominutí trvalého pobytu. Teorie základních práv a svobod - teorie liberální, koncepce sociálního státu, marxistická koncepce lidských práv, fašistická koncepce, islámská, asijské koncepce, koncepce univerzalitstické (koletivistické). Listina základních práv a svobod. Ústavní soudnictví - vývoj ve světě a u nás, organizace, způsob rozhodování, postup při podávání ústavních stížností, co přinese nová ústavní úprava, vztah našeho práva ve vztahu k ES, kompetence Ústavního soudu. Státní moc uvnitř státu - koncentrace a dělba moci.

Obsah

1.
Pojem ústavní právo
2.
Význam
3.
Právo veřejné a soukromé, vztah k právu ústavnímu
4.
Ústavně-právní vztahy, jejich subjekty
5.
Státní režim
6.
Povaha právního odvětví
7.
Ústava - popis, klasifikace, teorie ústavy
8.
Pravidla ústavního práva
9.
Ústava ČR
10.
Regulátory vyplývající z norem ústavního práva
11.
Volby, volební právo, nálezy, které se této oblasti týkají
12.
Vztah státu a společnosti
13.
Státní občanství
14.
Teorie základních práv a svobod, jejich dosah
15.
Listina základních práv a svobod
16.
Ústavní soudnictví
17.
Státní moc uvnitř státu

Úryvek

"Pojem ústavní právo

a) jako právní odvětví - soubor právních norem, které upravují určitou skupinu společenských
vztahů (existence, organizace, fungování státní moci – státně mocenské vztahy).
Změna ústavy se projevuje ve změnách právního řádu a celého systému

b) soubor právních předpisů nejvyšší pr. síly - vlastnost dána tím, že jeden zk. je superior a druhý inferior (Ú 112/1, pojem ústavní pořádek = souhrn všech právních předpisů se sílou úst. zákona - mezinárodní smlouvy sem nepatří, je to jiný typ práva. Do úst. pořádku patří: Ú, úst. zk. L)

c) v objektivním smyslu jako souhrn všech právních předpisů a jiných pr. pramenů, které tvoří a upravují ústavněprávní vztahy. Patří sem zk. o jednacím řádu, volbách, petiční zk. shromažďovací zk., nálezy úst. soudu, sdružování politických stran atp. Ne každý pr. předpis z těchto je automaticky součástí úst. pr. (např. organizace voleb patří do správního práva).
Objektivní právo je souhrn pramenů práva obecné povahy, tzn. určené obecně neurčitému počtu.
Subjektivní právo - je tu konkrétní subjekt, který se tohoto práva může dovolávat. Je to tedy velký rozdíl. V tomto příp. se můžeme bránit, pokud je porušeno naše ústavní právo (nebyla nám převzata přihláška k volbám do senátu). Úst. pr. chrání, i když mnohdy není vysloveně dotčeno subjektivní právo. Volební stížnost chrání v objektivním smyslu, kdežto ústavní stížnost chrání právo v subjektivním smyslu (takto se můžeme bránit proti orgánu veřejné moci, který zasáhl do našich ústavních práv).
Abstraktní kontrola ústavnosti - nejde o konkrétní problém

d) vědní obor - úst. pr. je soubor určitých dokazatelných odpovědí o určitém úseku reality, např. otázka dělby moci - z toho předvídáme, kam se bude vývoj ubírat (vědní obor)

e) učební disciplína
Válka soudů - střed úst. soudu a obecných soudů (L – o vzetí do vazby, můžu být vzat do vazby způsobem a na dobu stanovenou zákonem). Z hlediska hodnocení ústavnosti je úst. soud oprávněn na základě odkazující normy vzít si zákonnou normu. Obecný soud říká, že má kontrolovat jen úst. právo (př. případ pana Růžičky, který byl držen ve vazbě déle než čtyři roky. 4 roky je nejdelší doba, kdy může být někdo držen ve vazbě. Úst. soud rozhodl, že se do této doby nezapočítají průtahy způsobené jeho advokáty)."

Poznámka

Velmi komplexní a propracované. Nicméně v některých částech práce se dá hůře orientovat.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4606
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse