Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Předškolní výchova

Předškolní výchovaKategorie: Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na předškolní výchovu. Pojednává o mateřské škole, uspořádání života v mateřské škole neboli režim dne, dále pak o hře a dělení her.

Obsah

1.
Mateřská škola
1.2.
Uspořádání života v MŠ- režim dne
2.
Hra
2.1.
Dělení her

Úryvek

"výchovný význam režimu dne:
 je prostředkem výchovy
 využívá střídání činností a odpočinku k rozvoji
 je prostředkem ukázněnosti, dítě se podřizuje normám
 je zdrojem jistoty a bezpečí (dítě ví, co má očekávat)

požadavky na režim dne:
 měl by být účelný, přiměřený věku a podmínkám zřízení
 měl by vyhovovat podmínkám všech pedagogům a zaměstnancům

Uspořádání života v MŠ – režim dne:
1. přijímání dětí (adaptace)
 učitelka by měla děti přijímat s laskavostí a pozorností
 pomáhat dětem při překonávání strachu z odloučení od rodičů
 pohovořit s rodiči o projevech doma (zdravotním stavu dítěte)
 začlenění do smíšených skupin, kde je přirozené sociální prostředí, funguje zde nápodoba starších, kteří také mohou poskytnout pomoc a ochranu mladším. Zlepšuje to také organizaci a netrháme díky tomu sourozenecké vztahy.
 adaptace dítěte by měla trvat 4 – 6 týdnů, pokud jsou i nadále problémy, dítě má sklony k plačtivosti, nespavosti, nejí, učitelka rodičům doporučí odklad
2. spontánní činnosti (hry dle volby dětí)
 musí citově uspokojit dítě, naplňovat ho radostí
 učitelka dětem nabízí hračky, náměty pro hry, sportovní náčiní a dbá na dodržování bezpečnosti
 děti, které si nevyhrají, jsou neukázněné, neklidné, nemají zájem o řízenou činnost

3. pohybová aktivita (ranní cvičení)
 připravuje dítě na celodenní zatížení
 procvičujeme všechny části těla, části: rušná část (přirozené aktivity), zdravotní cviky, pohybová hra
 používá se různého náčiní – šátky, kruhy, obruče, míčky

4. řízená činnost
 je to činnost, kterou se rozvíjí všestranný rozvoj dítěte, je motivovaná, důležitá je tvořivost
 učitelka dává podněty, zajišťuje zdravý rozvoj dítěte, rozšiřování poznatků, střídání činnosti rušné a sedavé
 uplatňuje hrové metody
 opakuje a prověřuje
 soustředění u mladších dětí (3-5 let) je 10-15-20 minut, u starších dětí (5-6) 20-30 minut

5. podávání jídla
 jídlo musí odpovídat zdravé životosprávě, musí být dodržován pitný režim
 hygienické návyky
 učitelka učí základům hygienických návyků (použití WC, mytí rukou, použití kapesníku), je zde nutná spolupráce s rodiči
6. otužování
 probíhá vodou, sluncem, vzduchem
 děti absolvují předplavecký výcvik, saunování,
 větrání a pobyt venku, minimálně 2 hodiny denně, u mladších dětí probíhá na zahradě, u starších vycházkami do okolí
7. odpolední odpočinek
 délka závisí na věku – mladší děti (3-4 roky) dvě hodiny, starší jedna hodina"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54113c2274618.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Predskolni_vychova.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse