Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Preventivní působení Policie ČR ve školství

Preventivní působení Policie ČR ve školství


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o sociologický výzkum se zaměřením na preventivní působení Policie ČR ve školství. Práce obsahuje obecně sestavený dotazník, který by se zabýval zhodnocením efektivity tohoto působení, včetně stanovení hypotéz a metodologie výzkumu.

Obsah

1.
Dosavadní stav preventivních programů
2.
Obsah preventivních programů
3.
Základní výzkumné otázky:
4.
Vlastní hypotézy
5.
Stanovení pracovních hypotéz
6.
Určení techniky sběru dat
7.
Stanovení způsobu výběru a počtu tazatelů provádějících sběr dat
8.
Zpracování výzkumu
9.
Organizační zabezpečení
10.
Využití výsledků
11.
Použitá literatura

Úryvek

"Základní výzkumné otázky:
Je dostatečné právní vědomí o preventivním působení Policie České republiky ve školských zařízeních?
Je preventivní působení Policie České republiky ve školských zařízeních účinné a efektivní?

Vlastní hypotézy
Ad 1) Předpokládáme, že právní vědomí o preventivním působení PČR je dostatečné na základních školách, neboť zde je realizována naprostá většina preventivních programů. Naproti tomu u nejrizikovější skupiny mládeže (15 – 18 let), tedy osob trestně odpovědných, je realizace preventivních programů minimální, proto je zde právní vědomí o preventivním působení PČR nedostatečné.

Ad 2) Předpokládáme, že na základě statistických údajů týkajících se kriminality mládeže není preventivní působení PČR zcela účinné a efektivní. Je třeba zohlednit i působení sociálních složek společnosti a sociálního prostředí, ve kterém se mládež pohybuje. Taktéž je potřeba úzce spolupracovat s osobami, které působí na děti (rodiče, učitelé).

Tyto hypotézy vycházejí ze statistických materiálů, odborných materiálů týkajících se této problematiky, předběžného ústního průzkumu a vlastní zkušenosti.

Stanovení pracovních hypotéz:
Předpokládáme, že minimální účinnost preventivních programů je u těchto skupin mládeže:
 mládež z rozvrácených či nefungujících rodin
 mládež pocházející ze sociálně slabého prostředí
 mládež s vlastní zkušeností s kriminalitou a patologickými jevy
 mládež pocházející z rodin finančně vysoce zajištěných, která nemá efektivní a správné využití svého volného času
 mládež pocházející z prostředí národnostních menšin

Předpokládáme, že podstatně větší účinnost preventivních programů je u těchto skupin mládeže:
 mládež pocházející z plně fungujících rodin
 mládež, která dosud nemá vlastní zkušenost s kriminalitou
 mládež se silným sociálním cítěním
 mládež s plně organizovaných a efektivně využívaným volným časem"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49f61da016760.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Pusobeni_policie_ve_skolstvi.doc (177 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse