Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Problematika a prevence kolorektálního karcinomu

Problematika a prevence kolorektálního karcinomu

Kategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou a prevencí kolorektálního karcinomu (KRCA) a návrhy na zlepšení prevence a zejména screeningu tohoto onemocnení. Zejména se zabývá anatomií kolorekta, kancerogenezí, epidemiologií, incidencí, screeningem, diagnostikou a terapií KRCA a
dispenzarizaci rizikových pacientu.

Obsah

1
Úvod
2
Teoretická část
2.1
Anatomie tlustého střeva a konečníku (kolorekta)
2.1.1
Intestinum crassum – tlusté střevo
2.1.2
Úseky tlustého střeva a jejich vztahy k okolí
2.1.3
Cévy kolorekta
2.1.4
Hmatné útvary při vyšetření per rectum
2.1.5
RTG obraz tlustého střeva
2.2
Co je to nádor
2.2.1
Dělení nádorů
2.2.2
Vznik nádoru – tumorigeneze (kancerogeneze)
2.2.3
Kancerogenní faktory
2.2.4
Průběh kancerogeneze
2.3
Metastazování
2.3.1
Druhy metastazování
2.4
Genová podstata karcinogeneze
2.4.1
Formy dědičnosti
2.4.2
Heterozygozita
2.4.3
Proto-onkogeny a onkogeny
2.4.4
Tumor-supresorové geny (antionkogeny, také recesivní onkogeny)
2.4.5
Geny udržující stabilitu genomu
2.4.6
Snížená senzitivita vůči protinádorové terapii
2.5
Kolorektální karcinom
2.5.1
Endoskopické známky maligního polypu
2.5.2
Anatomická distribuce malých a velkých kolorektálních karcinomů
2.5.3
Stupeň tzv. maligního potenciálu
2.5.4
Histologie
2.5.5
Stádium (stage) malignizovaného karcinomu
2.5.6
Vývoj kolorektálního karcinomu
2.5.7
Polypy a syndromy polypózy kolorekta
2.5.8
Nádorové, hamartogenní a hyperplastické polypy
2.5.9
Juvenilní polypy a juvenilní polypóza
2.5.10
Familiární autozomální polypóza kolorekta
2.5.11
Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom
2.5.12
Peutzův-Jeghersův syndrom
2.5.13
Maligní lymfomatózní polypóza
2.5.14
Cronkhiteův-Canadaové syndrom
2.5.15
Crowdenův syndrom
2.6
Karcinoid
2.7
Anální karcinom
2.7.1
Jiné anální a perianální tumory
2.8
Kaposiho sarkom
2.9
Epidemiologie
2.10
Prevence
2.10.1
Preventivní, protektivní faktory
2.10.2
Chemoprevence kolorektálního karcinomu
2.10.3
Depistážní programy
2.11
Vyšetření ze 3 po sobě následujících stolic standardizovaným testem na okultní krvácením (TOKS)
2.11.1
Historie TOKS
2.11.2
Historie TOKS v ČR
2.11.3
Přehled základních údajů o Českém projektu a Pražském projektu
2.11.4
„Obtěžuje” depistážní program zdravé v zájmu nemocných?
2.11.5
Zhodnocení provádění TOKS
2.11.6
Dispenzarizace rizikových skupin
2.12
Situace v ČR a ve světě
2.12.1
Geografická distribuce
2.13
Symptomatologie
2.14
Diagnostika kolorektálního karcinomu
2.15
Léčba kolorektálního karcinomu
2.15.1
Prognóza
2.15.2
Standardní předoperační vyšetření
2.15.3
Předoperační příprava pacienta
2.15.4
Metody kurativní chirurgické léčby KRCA
2.15.5
Terapeutický postup podle jednotlivých stádií
3
Závěr
4
Seznam literatury
5
Seznam zkratek
6
Slovníček nejčastěji používaných pojmů
TNM klasifikace

Úryvek

"Angiogeneze

Jako všechny buňky v těle, i buňky vytvářející primární (počáteční) nádor potřebují soustavnou výživu a kyslík a zároveň se musí zbavovat oxidu uhličitého a odpadních produktů svého metabolismu. Pokud je ložisko nádoru menší než 1 mm, mohou buňky spoléhat na přísun a odsun látek difúzí, jak přijímané, tak uvolňované molekuly snadno difundují na krátkou vzdálenost. Jakmile ale shluk buněk doroste velikosti 1 mm, dosáhne tím hranice, od které již proces difúze nemůže dále zajistit dostatečný přísun živin a kyslíku a rychle odstraňovat odpadní látky. U buněk dochází k hypoxii až anoxii a tyto buňky jsou často odstraňovány apoptózou spouštěnou genem p53.
Rychlost, se kterou buňky umírají kvůli nedostatku kyslíku a metabolické otravě, se v průběhu růstu nádoru začíná přibližovat rychlosti, se kterou jsou tyto buňky regenerovány. A tak přírůstek buněk díky proliferaci je neutralizován jejich eliminací, takže velikost shluku nádorových buněk zůstává konstantní. Některá mikroskopická ložiska zhoubných buněk setrvávají v tomto stavu léta a možná i desítky let.
Buňky v normálních tkáních zajišťují stálou přítomnost kapilár vylučováním specifického růstového faktoru, který zaručuje, že endoteliální buňky zůstávají aktivní a schopné vytvářet kapilární řečiště. V případě, že buňky pociťují nedostatek kyslíku, začnou uvolňovat vaskulární endoteliální růstový faktor – VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), který povzbuzuje proliferaci endoteliálních buněk a tvorbu nových kapilár.
Aby se ložisko nádorových buněk mohlo zvětšovat nad milimetrový limit, musí najít způsob, jak dovést krevní kapiláry do svého středu. Více než dvě desetiletí studoval strategii nádorových buněk chirurg Judah Folkman. Zjistil, že některé buňky ve shluku napodobují buňky normální a získávají schopnost vylučovat růstové faktory. Těmi lákají endoteliální buňky z okolní tkáně a vyvolávají jejich pomnožení. To způsobí, že kapiláry začnou vrůstat do shluku buněk, až nakonec vznikající nádor získá přímý přístup ke krvi bohaté na kyslík a živiny. Teprve potom mohou buňky ložiska nádoru zahájit intenzivní růst. Program proliferace potlačovaný řadu let může začít a počet buněk se začne explozivně zvyšovat.
Růstové faktory uvolňované zhoubnými buňkami se často označují jako angiogenní, protože podporují angiogenezi, tj. výstavbu a růst krevních cév. Patří mezi ně VEGF a růstový faktor fibroblastů – BFGF (Basic Fibroblast Growth Factor). To, zda shluk buněk případně uspěje při růstu a tvorbě nádoru, je úzce spojeno se schopností vyvolat angiogenezi. Pokud buňky ve shluku produkují vysoké hladiny angiogenních faktorů, jejich potomci později začnou vytvářet agresivně rostoucí a rychle se rozšiřující nádory, které jsou hustě protkány kapilárami. Na základě přítomnosti nebo absence husté sítě kapilár ve vzorcích nádoru lze určit stádium vývoje nádoru a předpovídat další průběh choroby.

Odolnost vůči protinádorové léčbě

Jak již bylo řečeno, jedním z významných rozdílů mezi nádorovou a normální buňkou je alterace kontrolních mechanismů buněčného cyklu. Na neštěstí tytéž alterace mohou učinit nádorovou buňku více rezistentní vůči toxickému působení protinádorové terapie. Ku příkladu genetická nestálost je častým rysem nádorových buněk a přispívá ke vzniku mutací v průběhu tumorigeneze. Taková genetická nestabilita, vzniklá mutací genů podílejících se na opravě poškozené DNA, může poskytnout nádorové buňce příležitost stát se odolnou vůči chemoterapii. V tomto případě je třeba hledat takový způsob zásahu, kdy navození zvýšené apoptózy předejde vzniku rezistence. Jinou možností je následné podání dvou agens: první zastaví dělení buněk, které neprojdou kontrolním bodem G1-fáze, to však buňky neusmrtí. Následné podání určité specifické substance učiní nádorové buňky mnohem citlivější vůči radioterapii (začnou se opět dělit), než jsou buňky nenádorové, jejichž buněčný cyklus zůstává blokován a radioterapií nejsou poškozeny.

2.2.3 Kancerogenní faktory

a) zevní
 fyzikální vlivy – ionizující záření, UV záření, mechanické dráždění…
 chemické – celá řada látek, např. cyklické uhlovodíky, nitrosaminy, těžké kovy apod. působících jako mutageny.
 biologické, zejména viry – při inkorporaci do genetického materiálu buněk hostitele, DNA i RNA viry, na rozdíl od chemických kancerogenů, které narušují preexistující celulární struktury, zavádějí viry do buňky zcela nové genetické informace.

Odpověď na některé otázky týkající se mutagenů dal uprostřed 70. let genetik Bruce Ames, který pracoval na Kalifornské universitě v Berkeley. Ames chtěl vyvinout jednoduchou metodu zjišťování relativní mutagenní účinnosti různých chemikálií. Jako objekty pro výzkum působení chemikálií byly geny bakterie salmonely (Salmonella typhymurium). Mutace vznikající v kritickém genu umožnili, aby se za určitých okolností mutované bakterie množili a vytvářely snadno pozorovatelné kolonie. Nemutované bakterie toho schopné nejsou, a tak účinnost potencionálních mutagenů může být jednoduše stanovena počítáním bakteriálních kolonií. Na Petriho misku se aplikují studované chemikálie a poté jsou na ni naočkovány testovací bakterie. Vznik mutací v kritických genech se projeví růstem kolonií. Počet kolonií na misce je pak úměrný síle testovaného mutagenu.

b) vnitřní
 vývojové a chronické patologické procesy vedoucí k hyperregeneraci.
 celkové poruchy neurohumorální regulace a dědičné dispozice k nádorovému onemocnění.
Podstatou může být to, že buněčné receptory nereagují adekvátně na regulační mechanismy nebo jsou samotné regulační systémy porušeny.

Maligní nádor je genetické onemocnění, ale jeho exprese začíná v jednotlivé buňce (monoklonální teorie). Je to několikastupňový proces, kdy na úrovni chromosomů dochází k postupnému nahromadění mutací kontrolujících proliferaci (dělení), diferenciaci a zánik buňky."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9134
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse