Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Problémy s integrací, mobilita pracovníků v EU a mezi nečlenskými zeměmi a EU

Problémy s integrací, mobilita pracovníků v EU a mezi nečlenskými zeměmi a EU

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce objasňuje hlavní principy migrační politiky Evropské unie uplatňované jak v rámci Unie, tak vůči třetím zemím. Dále pak specifikuje konkrétní historické milníky spojené s touto politikou s nástinem do budoucna. Konkrétněji se zaměřuje na mobility pracovníků mezi jednotlivými členskými státy EU a také mezi Evropskou unií a nečlenskými státy, přičemž budeme tuto problematiku řešit rovněž na úrovni České republiky. Klade si za cíl specifikovat konkrétní problémy spojené s migrací pracovníků, kterými jsou jak obavy ze strany zemí, které pracovníky přijímají, tak zemí, ve kterých dochází k odlivu pracovní síly. Na tyto problémy je nahlíženo z různých hledisek – politických, sociálních, kulturních a v neposlední řadě i demografických.Veškeré údaje, se kterými je pracováno jsou získány z dostupných periodik ekonomického směru, z oficiálních webových stránek zainteresovaných organizací, např. MPSV, EURES či EUROSTAT. Dále využívají informace poskytnuté pracovníky Informačního místa pro podnikatele při OHK Kolín a Eurocentra v Českých Budějovicích.

Obsah

1.
Úvod
2.
Metodika
3.
Mobilita pracovníků
3.1.
Mobilita pracovníků mezi EU a třetími zeměmi
3.2.
Mobilita pracovníků v rámci EU
3.2.1.
Současný stav mobility pracovníků v EU
3.2.2.
Mobilita pracovníků a Česká republika
3.3.
Mobilita pracovníků v rámci EHP a Švýcarska
3.3.1.
EURES
3.4.
Dopady mobility
4.
Integrace
4.1.
Cíle EU v politice integrace
4.2.
Evropský fond pro integraci příslušníků třetích zemí
The European Fund for the Integration of Third-country nationals
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury
7.
Summary
8.
Přílohy
8.1
Přehled zaměstnanosti občanů ČR na území států EU/EHP a Švýcarska v letech 2005 – 2007
8.1.1
Komentáře k jednotlivým zemím
8.2
Přechodná opatření vůči ČR – stav k 1.11.2007

Úryvek

“3.2.2. Mobilita pracovníků a Česká republika
Základním právem občana EU a tedy občana ČR je možnost volného pohybu na pracovních trzích ostatních členských států a právo na práci v jednotlivých členských státech za stejných podmínek, jaké mají jeho vlastní občané. Po vstupu ČR spolu s ostatními deseti státy do EU v květnu 2004 bylo zavedeno již zmíněné přechodné období podle principu 2+3+2, kdy mají členské státy právo omezit přístup na svůj pracovní trh. Naproti tomu Česká republika má recipročně právo zavést podobná omezení pro vstup na pracovní trh ČR.

Emigrace pracovníků z ČR
Hlavní omezující přechodné období uplatňované vůči ČR bylo ze strany Německa a Rakouska, jakožto cílových zemí pro pracovníky z východní Evropy. Někteří členové EU naopak otevřeli své pracovní trhy bezprostředně po přijetí ČR do Evropské unie. Mezi těmito státy byly Nizozemí, Dánsko, Švédsko, Irsko či Velká Británie. Ve Velké Británii však stále platí pravidlo, podle kterého se musí každý zájemce nejprve registrovat, přičemž součástí této procedury je platba určitého administrativního poplatku.
Po uplynutí dvouletého přechodného období dále otevřely své pracovní trhy Finsko, Portugalsko, Řecko a Španělsko. Jen částečně, a to pouze pro vybrané nedostatkové profese, otevřely své trhy Francie a Belgie. Francie například otevřela trh pro profese z oboru stavebnictví, ale i pro elektrikáře, zdravotní sestry nebo vědce z oboru chemie a fyziky. Belgie poptává především počítačové experty, pracovníky telekomunikace nebo řidiče kamionů. K červnu 2006 otevřela své pracovní trhy také Itálie a od července 2006 byly zjednodušeny administrativní procedury pro vstup na dánský pracovní trh. Od listopadu 2007 nově zcela ustoupilo od přechodných opatření na volný pohyb pracovníků také Lucembursko a Německo otevřelo svůj pracovní trh pro nedostatkové profese. Ostatní státy původní EU 15 přechodná opatření neaplikují – a to buď již ode dne vstupu ČR do EU, nebo od 1.5.2006, příp. od 1.5.2007 , v těchto státech tedy čeští občané mohou pracovat bez jakýchkoliv omezení, zatímco v členských zemích uplatňujících přechodná omezení mohou pracovat pouze na základě platného pracovního povolení, jehož vydání závisí na typu vykonávané profese. Některé profese jako například pracovníci z oboru stavebnictví, strojnictví, medicíny, či cestovního ruchu jsou přijímány okamžitě bez ohledu na to, jestli má daná země svůj pracovní trh ještě uzavřen či nikoliv. Z původních patnácti členských států EU v současnosti pouze Rakousko v plné míře omezuje vstup českých pracovníků na své pracovní trhy. Pokud jde o nové členské státy EU, byly jejich národní pracovní trhy pro občany ČR ihned zpřístupněny. To znamená, že čeští občané se mohou od 1. 5. 2004 volně ucházet o práci v Polsku, Slovinsku, Slovensku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Pokud jde o Kypr a Maltu, vůči kterým nebyla uplatňována přechodná omezení ze strany původní patnáctky, v případě Kypru neexistuje pro české pracovníky žádné omezení a v případě Malty je uplatňován systém automaticky vydávaných pracovních povolení.
V souvislosti s mobilitou pracovníků je nutné rovněž zmínit bilaterální smlouvy mezi Českou republikou a ostatními zeměmi. Konkrétně má ČR uzavřeny smlouvy s Německem, Rakouskem a Švýcarskem, které umožňují částečný přístup na pracovní trhy těchto států. Dohoda s Německem vstoupila v platnost roku 1991 a roční kvóta byla stanovena na 1400 stážistů, dále zde existuje možnost čtyřměsíčních sezónních prací v oblasti zemědělství, hotelnictví a gastronomie. Se Švýcarskem byla dohoda podepsána roku 1997 a zahrnuje celkem 100 ročních stážistů. Nejnovější je smlouva s Rakouskem, která byla rakouským parlamentem schválena až roku 2005 a v praktické rovině je využívána od ledna 2006. Je zatím dohodnuto 450 pendlerů a 300 stážistů na rok.
Výhled do budoucna ohledně částečně uzavřeného německého pracovního trhu a zcela uzavřeného rakouského trhu se nejeví příliš pozitivně. Nejčastěji citovaný důvod odmítnutí uvolnění pracovního trhu v Německu novým členským státům je vysoká nezaměstnanost a to zvláště ve spolkových zemích, které hraničí s Českou republikou a Polskem. Rakousko zase argumentuje špatnými vyhlídkami na vývoj nezaměstnanosti.

V souvislosti s podmínkami přijetí pracovníka v zemích EU je také potřeba se zmínit o sociálním zabezpečení. To je poskytováno bez ohledu na národnost příjemce. Takže například český občan, který získá pracovní povolení v některé ze členských zemí EU a bude zde pracovat, nárokuje tímto veškeré sociální dávky této země a současně je vázán legislativou upravující pracovně právní vztahy tohoto členského státu. Jinými slovy to znamená, že občan jednoho státu EU má nárok na práci, ale také na veškeré výhody pracovníků v ostatních členských státech. Členové jeho rodiny mají právo se za ním přistěhovat a členský stát, který toto zaměstnání poskytl, je povinen zajistit jim všechny sociální výhody tak, aby nebyli diskriminováni."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 13 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13944
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse