Psychologie pro pedagogy 3/5

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V souvislém textu vypracované státnicové otázky z psychologie pro pedagogy se věnují tématům prevence sociálně patologických jevů, socializace a diagnostiky osobnosti, sociální komunikace, sociálních skupin či náročných životních situací a stresu. Předchozí otázky naleznete zde Psychologie pro pedagogy 2/5 a následující zde Psychologie pro pedagogy 4/5.

Obsah

1.
Prevence sociálně patologických jevů
2.
Socializace osobnosti. Pojetí. Mechanismy, činitelé, fáze
3.
Diagnostika osobnosti
4.
Sociální komunikace. Struktura a její složky. Dovednosti komunikace
5.
Bariéry v komunikaci
6.
Sociální skupiny, jejich klasifikace. Struktura sociální skupiny. Školní třída jako sociální skupina, vedení školní třídy
7.
Diagnostika jedince v sociální skupině
8.
Rodina jako malá sociální skupina, její struktura, funkce
9.
Socializační vliv rodiny, disfunkční rodiny a důsledky jejich působení
10.
Náročné životní situace a jejich vliv na utváření osobnosti
11.
Stres, prevence a zvládání stresu

Úryvek

"12. B PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

- ke složitějším sociálním jevům patří problematika obtížné vychovatelné mládeže - jde o problematiku
pedagogickou (speciálně, pedagogickou), kriminologickou (kriminalita mládeže), sociologickou a lékařskou
(sociálně patologické jevy a psychické stránky jevu)
- obtížná vychovatelnost se vyznačuje takovými poruchami chování, které se nedají zvládnout obvyklými
pedagogickými prostředky a vyžadují proto zvláštní výchovnou péči (speciálně pedagogická definice) - toto postižení
je především v sociální sféře, kde tito obtížně vychovatelní jedinci vyrůstají; výsledkem je nepřizpůsobení se / chybné
přizpůsobení narušeného jedince společenskému prostředí
- rodina - její role ve výchově a socializace dětí/mládeže je nezastupitelná; u většiny populace příznivě ovlivňuje
sociální vývoj dítěte
- její základní funkce (biologicko-reprodukční, ekonomicko-zabezpečovací, kulturně socializační a emocionální)
představují hlavní typy vlivů, které od nejranějšího věku formují sociální svět dítěte
- funkčnost rodiny z pragmatického hlediska - 3 základní typy:
1) rodiny, které bezezbytku plní uvedené funkce a jsou optimálním zázemím pro vývoj dítěte
2) rodiny, v nichž se vyskytují různé dysfunkce, aniž by vážněji ohrozily vývoj dítěte
3) rodiny, v nichž došlo k podstatnému narušení vztahů uvnitř rodiny a mezi rodinou a společností

- u obtížně vychovatelných je nápadně častá neúplnost rodiny (více u dětí/ mládeže z diagnostických a výchovných
ústavů). Hlavní příčinou neúplnosti rodiny - rozvod rodičů, úmrtí jednoho z rodičů, častěji také děti svobodných matek
- obtížně vychovatelní jedinci pocházejí častěji z vícečetných rodin, projevuje se i vyšší podíl špatného zdravotního
stavu jednoho/obou rodičů, zvýšená konzumace alkoholu, zneužívání dalších drog, vyšší trestanost rodičů/dalších
členů rodiny
- důležité je vzdělání rodičů (otec obtížně vychovatelného dítěte - typické dosažení pouze základního vzdělání; matky –
je ještě více těch, které nezískaly ani základní vzdělání) = negativní vliv nízkého vzdělání na kvalitu výchovné funkce
rodiny; často se stává, že ZŠ přesunují část svých povinností na rodiče - tyto povinností nejsou rodiče schopni plnit,
což prohlubuje nízkou úroveň vzdělání žáků; vedle objektivní neschopnosti rodičů pomáhat dětem v důsledku jejich
nízké vzdělanosti se ukazuje, že i subjektivně se projevuje nezájem rodičů, o školní prospěch, kamarády svých dětí, o
volný čas dětí.
- nezájem rodičů o výchovu dští se pak promítá do vztahu obtížně vychovatelných k rodičům
- významná část obtížně vychovatelné mládeže - osoby romského původu (příčiny obtížné vychovatelnosti nejsou
etnické povahy - jde zřejmé o složité historicko-sociální faktory). Romské děti žijí častěji v úplných rodinách;
výrazněji se u nich projevuje nižší vzdělání a kvalifikace rodičů, vyšší trestanost členů rodiny, jejich vlastní nízká
úroveň vzdělání (cca 1/3 navštěvuje zvláštní školy), vyšší záškoláctví a ostatní negativní jevy. Mezi pozitivní znaky
romské populace patří zejména vyšší soudržnost rodiny. Ta je ale komplikována výše uvedenými negativními znaky.
- korelace mezi vzděláním, kvalifikací a obtížnou vychovatelností - vysoký podíl obtížně vychovatelných dětí, kteří
navštěvují zvláštní školy; vztah ke škole se projevuje v prospěchu i v záškoláctví a dalších negativních jevech. Obtížně
vychovatelná mládež opouští školu s výrazně nižšími vědomostmi, v menší míře získává odbornou kvalifikaci, je
schopna pouze mechanické a nepříliš zajímavé, nekvalifikované pomocné práce
- vliv party a kamarádů – s přibývajícím věkem – odpoutávají se od rodiny, přimykají se ke skupině vrstevníků (v malé
skupině - jedinec se učí vzájemnému přizpůsobování, vytváří si vlastní hodnotový svět, navyká si podřizovat se
společným cílům = sociální vztahy mimo rodinu)
- u obtížně vychovatelných dětí - negativně orientovaná parta často dále zesiluje vliv sociálně neintegrované rodiny
(existuje únik jedince ze sociálně integrované rodiny do sociálně neintegrované party, ale jsou i případy, kdy sociálně
integrovaná parta může jedince vymanit z vlivu sociálně neintegrované rodiny); pod vlivem sociálně neintegrované
rodiny a sociálně neintegrované party se mladí jedincí často ve své činnosti orientují do asociální a antisociální roviny
- doba trvání party obtížně vychovatelných - závisí na věku členů, labilitě programu, vnějších zásazích
- tyto party jsou otevřeny jiným mladým lidem, ale jsou maximálně nedůvěřivé k oficiálním institucím
- v partě nachází její člen to, co ve svém rodinném/okolním prostředí nenašel - pocit soudržnosti, aktivity, uznání a
bezprostředního přátelství
- odmítání vnějšího světa - základ asociality představuje např. odlišování „my“ (parta, vnitřní svět chovanců) a „vy“
(vychovatelé, společnost) v prostředí diagnosticích a výchovných ústavů - je potřebné pronikat do specifického
prostředí těchto part a odvádět jejich pozornost jiným, méně nebezpečným směrem"

Poznámka

Jednotlivé otázky jsou zpracované v rozsahu cca 1 až 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27379
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse