Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > René Rémond: Náboženství a společnost v Evropě

René Rémond: Náboženství a společnost v Evropě


Kategorie: Historie, Religionistika/Náboženství, Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce na základě díla Náboženství a společnost v Evropě autora René Rémonda zachycuje vztah náboženství, společnosti a církve a jeho rozdílné podoby před, během a po Velké francouzské revoluci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Období před Velkou francouzskou revolucí
3.
Porevoluční období
4.
Situace od konce druhé světové války po současnost
5.
Závěr

Úryvek

"Úvod
René Rémond ve svém díle pojednává vztah náboženství, státu a občanské společnosti v prostoru evropského kontinentu. Zaměřuje se na období započaté Velkou francouzskou revolucí a na změny, kterým předcházelo přijetí Deklarace práv člověka a občana (1789) a Civilní ústavy duchovenstva (1790) ve Francii, popisuje proces sekularizace, její fáze a důsledky pro zkoumanou oblast. K tomuto účelu nastiňuje i výchozí situaci v Evropě, tzn. skutečnost, která Velké francouzské revoluci předcházela. Přestože respektuje výjimečnost vývoje jednotlivých evropských zemí a výklad širších fenoménů prokládá lokálními, konkrétními příklady , jeho cílem je odkrýt společné či převažující tendence a hlavní směr vývoje v celé Evropě. Autorovo uchopení problematiky procesu proměny vztahu náboženství a společnosti nesměřuje k samoúčelnému popisu, ostatně sám zdůrazňuje, že „historické děje, kterými se studie zabývá, ještě nedošly konce“ , ale především k osvětlení jeho současné podoby a formulování nových otázek, které ji provázejí a ovlivňují další vývoj.
Ve své práci se zaměřuji především na proměnu vztahu náboženství, církve a společnosti v průběhu času, jak ji popisuje autor knihy. Budu postupovat chronologicky, v souladu se strukturou Rémondovy knihy je tedy první část referátu věnována období před Velkou francouzskou revolucí, druhá porevolučnímu období, kdy byl započat proces sekularizace, a poslední situaci od konce druhé světové války po současnost, respektive současnost zachycené autorem díla.

I.
„Společná příslušnost ke křesťanství je součástí evropské to¬tožnosti,“ píše René Rémond , když popisuje kořeny tohoto náboženství v Evropě. Křesťanství se poprvé stalo oficiálním náboženstvím roku 313 v Římě, díky vydanému ediktu milánskému. Na konci 4. století je pak císař Theodisius, Konstantinův nástupce, učinil státním náboženstvím. Do konce 9. a 10. století přijal křesťanství i zbytek Evropy.
V tomto období fungoval princip státního náboženství, církev stála v čele všech společenských činností. Stát byl státem konfesním, světská moc byla nezpochybnitelně (a legitimně) spojena s mocí církevní. To se odráželo ve všech oblastech společnosti, výrazně například v oblasti práva. Podobně jako nemohlo samostatně, odděleně od církevního příslušenství, existovat občanství, jež bylo naopak členstvím v církvi podmíněno, občanské zákoníky v sobě měly nést morální zákony, které dle tehdejších představ pramenily výhradně z Božích přikázání. Pro stát i pro jednotlivce tak byl ateismus nepřípustný."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514ebd3a75216.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
R_Remond_Nabozenstvi_a_spolecnost_v_Evrope.doc (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse