Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Školní hodnocení

Školní hodnocení


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Seminární práce zaměřená na problematiku školného hodnocení seznamuje s jeho významem, podstatou, funkcemi a formami, z nichž se věnuje zvláště slovnímu hodnocení.

Obsah

1.
Hodnocení ve výuce
2.
Podstata školního hodnocení
3.
Základní funkce hodnocení
4.
Typy a formy hodnocení žáků ve škole
5.
Alternativní postupy hodnocení
6.
Formy realizace hodnocení
7.
Známka
8.
Slovní hodnocení
9.
Formy slovního hodnocení
10.
Doporučení při formulaci slovního hodnocení
11.
Závěrem

Úryvek

"Hodnocení ve výuce
Vymezení pojmu hodnocení
 Jedná se např. o samostatný termín hodnocení – v anglické literatuře se setkáme s termíny evaluation nebo assessment.
 Assessment – pojem je vztahován k procesu shromažďování informací (diagnostická procedura, zkoušení, zjišťování, ověřování, měření znalostí testem).
 Evaluation – samostatné stanovení hodnocení (posouzení, stanovení známky, udělení absolutoria, napsaný posudek, formulace pedagogické diagnózy).
 Termínem hodnocení, které odpovídá anglickému assessment, bychom tedy měli rozumět všechny hodnotící procesy a informace uvnitř výuky, tj. hodnocení ve třídě (angl. classroom assessment). Toto hodnocení se vztahuje ke konkrétním cílům výuky a na výuce se přímo podílí nebo ji podporuje. Jedná se o různé druhy zkoumání vědomostí a dovedností žáků, zkoušení, testování, hodnocení žáků mezi sebou, výcvik žáků v sebehodnocení, průběžné diagnostické informování rodičů o školních výkonech žáků.
V české odborné literatuře se pojem evaluace vymezuje:
 Podle pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 1998) jako „ zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu, efektivnost vzdělávací soustavy“.
 Podobně se zabývá evaluací i J. Průcha (1996) – kde ji chápe jako „mnohostannou aktivitu, která má poskytovat hodnotící informace o celé pedagogické realitě – má co nejobjektivněji hodnotit kvalitu vzdělávacích programů, vzdělávacích potřeb, výuky a učitelů, edukačního prostředí“.

Podstata školního hodnocení
1) Hodnocení probíhá ve vyučování permanentně, jak v situacích, ve kterých si účastníci hodnocení ani neuvědomují, tak v situacích, v nichž je hodnocení záměrně organizováno.
2) Tato skutečnost vychází z poznání, že hodnotící aktivita je přirozenou součástí každé lidské činnosti. Hodnocení prostupuje život žáků a učitelů natolik intenzivně, že jej můžeme prohlásit za součást školního i mimoškolního života.
3) Dále má hodnocení velký podíl na utváření psychických stránek žákovy osobnosti. Zasahuje oblast žákova sebevědomí a jeho sebehodnocení. Může být významným aktivizujícím a stimulačním činitelem učební činnosti žáka.
4) Působí také jako sociální motivace, protože vnitřně souvisí se základními sociálními vztahy v procesu vyučování, tj. se vztahem mezi učitelem a žákem a žáky navzájem
5) Souvisí bezprostředně i s úrovní vztahu učitele a žáka. Jiný typ hodnocení budeme nacházet v autoritativním vyučování s dominantním postavením učitele, jiný typ hodnocení ve vyučování demokratickém s partnerským vztahem učitele a žáka."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51499b8477971.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Skolni_hodnoceni.doc (78 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse