Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Smlouva o dílo - teorie

Smlouva o dílo - teorie


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá smlouvou o dílo. Uvádí citace ze zákona, popisuje smluvní náležitosti, i povinnosti obou stran. Upravuje podmínky při zhotovení věci na zakázku a vyzvednutí věci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Hlavní náležitosti smlouvy
2.1.
Podstata díla
2.2.
Cena
2.3.
Provádění díla
3.
Povinností zhotovitele
4.
Povinností objednatele
5.
Zhotovení věci na zakázku
6.
Vyzvednutí věci

Úryvek

"Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu. Může to být např. nějaká montáž, úklidové služby, jazykový překlad, oprava nebo úprava stavby (opravou je činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo účinky jejího opotřebení, úpravou věci je činnost, kterou se zejména mění povrch věci nebo její vlastnosti)

Cena je dohodnuta ve smlouvě nebo se určí způsobem stanoveným ve smlouvě. Nelze-li cenu pevně stanovit ve smlouvě musí se určit alespoň odhadem. Byla-li cena dohodnuta podle rozpočtu, nesmí být bez písemného souhlasu objednatele zvýšena. Pokud zjistí zhotovitel, že by odhadovaná cena měla být vyšší, musí objednatele písemně upozornit a ten bude buď souhlasit nebo může od smlouvy odstoupit. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, pouze měl-li z částečného plnění smlouvy majetkový prospěch. Není-li cena dohodnutá nebo určitelná a je přesto platná, je objednatel povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek. Je vhodnější se na ceně nebo způsobu předem dohodnout, čímž je možné se vyhnout případným pozdějším sporům o ni. Předem dohodnutá nebo jinak určená cena se platí po dokončení díla. Pokud ale je ta částka vysoká mohou se dohodnout na nějakých přiměřených zálohách.

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně pokud si nestanovili ve smlouvě jinak. Ale může provedením díla pověřit i jinou osobu pokud to není ve smlouvě stanoveno jinak. I když pověří jinou osobu, stále má zhotovitel stejnou odpovědnost. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že je v rozporu s tím co je uvedeno ve smlouvě je oprávněn dožadovat odstranění vad. Jestliže zhotovitel tak neučiní je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě, jinak na místě stanoveném zákonem. Předáním zhotovené věci nabývá k ní objednateli vlastnické právo a na objednatele přechází nebezpečí škody na zhotovenou věc. Výsledek činnosti, který je předmětem díla je zhotovitel oprávněn poskytnout i jiným osobám než objednateli, pokud to dovoluje smlouva.

Jestliže zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, objednatel nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem, pokud smlouva nestanoví něco jiného.

Jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, říkáme že dílo má vady. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit prohlídku co nejdříve po předání díla.

Povinností zhotovitele je upozornit objednatele na nedostatky dodaného materiálu, který brání řádnému vyhotovení díla. Trvá-li objednatel i nadále na objednávce, může zhotovitel od smlouvy odstoupit."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4899473d1a123.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Smlouva_o_dilo.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse