Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální patologie a deviace

Sociální patologie a deviaceKategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce po vymezení sociálně patologických jevů a sociálních deviací provádí klasifikaci deviací a dále se podrobněji zabývá drogami a jejich užíváním a zmiňuje se rovněž o kriminalitě a prostituci.

Obsah

1.
Sociální patologie a deviace: pojmy
2.
Znaky a klasifikace sociálních deviací
3.
Drogy
3.1.
Vymezení a historie
3.2.
Tabák
3.3.
Alkohol
3.4.
Marihuana
3.5.
Stimulační drogy
3.6.
Halucinogeny
3.7.
Opiáty
3.8.
Další psychotropní látky
4.
Kriminalita
5.
Prostituce

Úryvek

"Sociální patologie (drogy, kriminalita, prostituce) a společenský

Deviace - každé odchýlení od nějaké normy
Sociální deviace - porušení nebo podstatná odchylka od spol. normy nebo skupiny norem, nerespektování požadavků, které na jednotlivce či skupinu klade určitá norma, nebo soubor norem
 velmi široké pojetí
 je to chápáno jako narušení kterékoliv sociální normy
Negativní sociální jevy - nežádoucí sociální procesy - rozvodovost, pokles natality
Protispolečenské jednání
- narušení (záměrné, nezáměrné) ekonomických, politických zájmů, morálky
- pouze negativně (soc. deviace může být i kladná)
Sociálně patologické jevy - nejnebezpečnější jevy, negativní sankce

Sociální deviace : velmi široký pojem, je neutrální - nehodnotí odchylku jako pozitivní nebo negativní
je pojem emocionálně indeferentní - neříká zda je to dobré nebo špatné

Obecné znaky pro sociální deviaci jako sociální jev :
1. hromadný charakter - stejná orientace u stejných skupin obyvatelstva ve shodných či podobných podm.
2. podobnost příčin nebo jejich identita - jejichž působením vznikají
3. určitá opakovatelnost - stabilita deviantních jevů v čase a v místě - určitá hromadnost, stabilita a rozšířenost při stejných podmínkách

Klasifikace sociálních deviací :
1. dle typu porušované normy - právní, mravní, náboženské, etické ...
2. dle subjektu - jednotlivci x soc. skupiny
3. dle objektu - vůči čemu - ekonomika, kultura, zájem spol., životu, důstojnosti
4. primární - porušování normy na základě původního podnětu nebo zdroje (reakce na úmrtí blízkého - alkohol)
sekundární - důsledek reakce jednotlivce na označení
5. negativní - pohled na chudobu, odstrčení
pozitivní - boháči - viz USA
6. dle cílové orientace - zištné - získání materiálních hodnot
agresivní - jsou vyvolané nepřátelstvím, neúctou
pasivní - lhostejnost k plnění povinností
7. vědomé (úmyslné) - největší nebezpečí pro spol.
z nedbalosti - zanedbání, neznalost (právní ) normy
8. dle charakteru porušovaných norem - národní - odchylky od vnitrostátních norem
mezinárodní - mezinár. právo a morálka"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50a4f958e6582.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Socialni_patologie_socialni_deviace.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse