Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální podnikání

Sociální podnikání


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Seminární práce seznamuje s podstatou sociálního podnikání a přibližuje pohled profesorky Muhammad Yunus na tuto koncepci. Poté charakterizuje cíle sociálních firem a popisuje jejich typy.

Obsah

1.
Vymezení sociálního podnikání
2.
Typy sociálních podniků podle Muhammad Yunus
3.
Profesorka Yunus o sociálním podnikání
4.
Cíle sociálního podnikání
5.
Typy sociálních firem

Úryvek

"Sociální podnikání je dnes již běžně používaným pojmem. Poprvé byl definován nositelkou Nobelovy ceny míru profesorkou Muhammad Yunus.
Sociální podnikání, nebo také nový druh kapitalismu, vzniklo jako reakce na stále naléhavější sociální potřeby lidstva. Neustále rostoucí počet organizací, které se aktivně podílejí na sociálním podnikání je jen důkazem toho, že tento směr podnikání má velký budoucí potenciál.
Sociální podnikání je definováno jako podnikání beze ztrát a společnosti jsou budovány tak, aby dosahovali sociálních cílů v rámci dnešního vysoce regulovaného trhu. Toto pojetí je odlišné od neziskových organizací, protože sociální firma by se měla snažit dosahovat mírného zisku, který bude použit k rozšíření společnosti ve smyslu lepší dostupnosti výrobku či služby nebo využít tento zisk k dotování sociálního poslání.
Sociálním podnikáním je v podstatě jakákoliv činnost, která upřednostňuje sociální cíle před cíly finančními a tento termín obecně popisuje komerční aktivitu sociálně smýšlejících organizací.
Do společenského podniku se mohou ovšem zapojit i neziskové organizace s cílem generovat zde finanční prostředky pro svou základní činnost. Model sociálního podniku může být také použit pro podporované zaměstnávání handicapovaných nebo jinak sociálně znevýhodněných osob. Sociální podnikání je tedy podmnožinou sociálního podniku se specifickými vlastnostmi, zatímco nezisková organizace může být financována nebo spolufinancována fz filantropických zdrojů či státních dotací, sociální podnik by měl být soběstačný. Jinou variantou sociálního obchodního modelu je přijetí sociálních nástrojů a postupů pro interní i externí činnosti firmy.
Profesorka Muhammad Yunus navrhuje dva různé typy sociálních podniků:
I. Typem je sociální firma zaměřená na poskytování produktů nebo služeb s určitým sociálním, etickým a environmentálním cílem Ukázkovým příkladem takovéto firmy je Grameen Danone.
II. Typem je sociální podnik orientovaný na zisk, který je přímo ve vlastnictví skupin, kterým je sociální pomoc poskytována tedy například osobám společensky vyloučeným, kteří mohou prostřednictvím takovéhoto sociálního podnikání zlepšit a stabilizovat svou špatnou sociální situaci. Například Grameen Bank, kterou vlastní chudí a jinak sociálně znevýhodněné osoby, je učebnicovým příkladem tohoto typu sociální firmy.

Činnost sociální firmy Grameen Danone zahájila svou činnost v roce 2008. Sociálním posláním této firmy je řešit problémy s podvýživou obyvatel Bangladéše tím, že poskytuje potraviny jako jsou např. jogurty, které jsou vysoce výživné a prodává tyto produkty za ceny dostupné pro každého tamního obyvatele. Grameen Danone získala počáteční kapitál , materiální podporu a možnost využít dobrého jména světově známé značky výrobků společnosti Danone."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50210864391a1.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Socialni_podnikani.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse