Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální práce v rámci probační a mediační služby

Sociální práce v rámci probační a mediační služby

Kategorie: Právo, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce pojednávající o sociální práci v probační a mediační službě se otevírá tématem restorativní justice, v jejímž rámci jsou tyto služby uplatňovány. Vysvětluje cíl a zásady restorativní justice a seznamuje s jejími nejčastějšími programy. Následující část přináší výtah ze zákona č 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, který poté střídá výklad charakteru a cílů daných služeb i popis jejich cílových skupin. Poslední část se věnuje vlastnímu tématu práce, přibližuje jednotlivé úkoly a postupy jednání sociálního pracovníka v rámci probační a mediační služby.

Obsah

1.
Úvod
2.
Restorativní justice
2.1.
Potřeba restorativní justice?
2.2.
Principy restorativní justice
2.3.
Nejčastější programy restorativní justice
3.
Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě
3.1.
O probaci a mediaci (§2)
3.2.
O činnosti Probační a mediační služby (§4)
4.
Probační a mediační služba
4.1.
Probační a mediační služba (PMS)
4.2.
Cíle probační a mediační služby
4.3.
Cílová skupina PMS
4.3.1.
Pachatelé trestných činů (obvinění)
4.3.2.
Osoby poškozené trestnou činností
5.
Sociální práce v probační a mediační službě
5.1.
Mediace
5.2.
Práce s mladistvými a dětmi
5.3.
Obecně prospěšné práce
5.4.
Práce s oběťmi trestného činu
5.5.
Parole – dohled nad podmíněně propuštěným
5.6.
Probace – dohled nad podmíněně odsouzenými
5.7.
Trest domácího vězení
5.8.
Trest zákazu vstupu
6.
Závěr

Úryvek

"5. Sociální práce v probační a mediační službě
V probační a mediační službě označujeme sociálního pracovníka (poskytování pomoci lidem v obtížných životních situacích) jako probátora a mediátora.
Probátor vykonává tzv. probační dohled – tedy dlouhodobě pracuje s podmíněně odsouzenými, kterým byla rozsudkem soudu uložena povinnost být v průběhu zkušební doby v kontaktu s probačním pracovníkem.
Mediátor zprostředkovává jednání mezi obviněným a poškozeným v trestním řízení s cílem urovnání konfliktu mezi nimi a dohody o způsobu jejich vzájemného vyrovnání (7).
Sociální prací, kterou probátor a mediátor vykonává, většinou metodou individuální sociální práce, jsou tyto: mediace, práce s mladistvými a dětmi, obecně prospěšné práce, práce s oběťmi trestného činu, parole, probace, trest domácího vězení a trest zákazu vstupu…(3), které si ještě v následujícím odstavci blíže upřesníme:

5.1. Mediace
Mediace je alternativní metoda, ve které se jedná o mimosoudní řešení sporu, zprostředkovává ho mediátor, mezi pachatelem a obětí trestného činu, kteří se setkávají za účelem urovnání konfliktního stavu. Lze ji provádět pouze se souhlasem obou přítomných stran. Hlavním úkolem mediátora je pomoci oběma stranám dospět k přijatelnému řešení, které vyhovuje oběma stranám. Mediátor řídí proces jednání, napomáhá dorozumění účastníků a nalezení řešení.
Činnost zahajuje středisko PMS z podnětu, pokynu k zahájení činnosti (pokynu od orgánů činných v trestním řízení či pokynu od „zúčastněné osoby“ – pachatel, oběť, obhájce, poskytovatel sociálních služeb apod.) nebo na základě vlastní iniciativy, a to v rámci přípravného řízení i ve stadiu po podání obžaloby. V rámci přípravné fáze pozve pracovník v PMS obviněného a poškozeného (dále jen „klienty“) k úvodním konzultacím, resp. k individuálním jednáním, kdy je mapována situace pro případnou mediační činnost. Pracovník o tom sepisuje záznam. Pokud se obě strany rozhodnou pro mediaci, zúčastňuje se ho zpravidla mediátor, poškozený a obviněný, ale není vyloučena ani přítomnost dalších zúčastněných osob. O tomto společném jednání je proveden Písemný výstup z mediace. (8)

5.2. Práce s mladistvými a dětmi
Jedná se mediaci, která je určená mladistvým a dětem do 15 let. Tito klienti mohou být odesláni do služeb PMS Kurátorem pro mládež. Mediátor se snaží o mediaci (jednání s poškozením, náhrada škody, jednání s kurátory, zákonnými zástupci, školou, apod.), uložení alternativního trestu a zprostředkování dalších služeb, např. léčba závislosti v terapeutické komunitě.
Mladistvým mohou být uloženy probační programy: „…zejména program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným.“ (3)

5.3. Obecně prospěšné práce
Ukládání trestu obecně prospěšných prací je upraveno Zákonem č. 40/2009 Sb., Trestním zákoníkem, §62 – Obecně prospěšné práce (9) a dohlíží a kontroluje je právě pracovník PMS.
Je to nejčastěji ukládaný trest za přečiny (§14 téhož zákona), což jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné činy, kde horní hranice trestu odnětí svobody nepřesahuje 5 let. Práce spočívá většinou „…v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch obcí, nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které se zabývají vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností“. Tuto práci vykonává klient bezplatně, dobrovolně a ve svém volném čase. Ukládá se v rozsahu 50 – 300 hodin u dospělých a 50 – 150 hodin u mladistvých.
Alternativní trest Obecně prospěšných prací (OPP) se často zaměňuje s Veřejně prospěšnými prácemi (VPP). VPP je práce sezónního charakteru, která je zřizována obcí, na základě písemné dohody s úřadem práce. Tyto práce (úklid v obcích, údržbu zeleně a komunikací, stavební práce, údržbu sportovních zařízení v obci, zlepšení životního prostředí apod.) jsou pak doporučovány uchazečům o zaměstnání, kteří jsou obtížně umístitelní do zaměstnání (10)."


Poznámka

Zpracováno na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, studijní obor Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení.
V práci jsou barevně značeny korektury textu. Klíčové informace jsou zvýrazněny tučně nebo kurzívou, kurzívou jsou rovněž značeny citace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22360
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse