Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Sociální psychologie - skripta

Sociální psychologie - skripta

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato publikace seznamuje se základními pojmy sociální psychologie a jejím vztahem k ostatním disciplínám. Přibližuje nejstarší názory na sociální chování. Zabývá se nejen kulturou, jazykem a komunikací, ale také normami, postoji, socializací, skupinami, předsudky a stereotypy. Věnuje se sociální percepci a veřejnému mínění. Definuje sociální oporu, detailněji charakterizuje prosociální chování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice sociální psychologie:
2.1.
Základní kategorie sociální stimulace (Sherifovi, M. a C. W.)
2.1.1.
Jiní druzí /others/
2.1.2.
Kulturní produkty
3.
Vztah sociální psychologie k příbuzným disciplínám
3.1.
Sociální psychologie a obecná psychologie
3.2.
Sociální psychologie a sociologie
3.3.
Sociální psychologie a antropologie
4.
Nejstarší názory na sociální chování
4.1.
Platon (427 - 327 př. n .l.)
4.2.
Aristoteles (384 - 322 př. n. l.)
4.3.
Epikuros (341 - 270 př. n. l.)
4.4.
Křesťanství
4.5.
Počátky novověku
4.5.1.
Machiavelli
4.5.2.
Thomas Hobbes (1588 - 1679)
4.6.
Psychoanalýza - Sigmund Freud (1856 – 1939)
4.7.
Behavioristické teorie
5.
Kultura
5.1.
Hlavní myšlenky
5.2.
Explicitní kultura (vnější)
5.3.
Implicitní kultura (vnitřní)
5.4.
0bsah kultury
5.5.
Vliv kultury jedince
5.6.
Kulturní normy
5.7.
Metody výzkumu kultury
6.
Jazyk a komunikace
6.1.
Hlavní myšlenky
6.2.
Funkce slov
6.3.
Denotativní a konotativní význam
6.4.
Komunikace
6.4.1.
Status
6.4.2.
Mezilidské komunikační procesy
6.4.3.
Komunikace mezi muži a ženami
6.5.
Rituál
7.
Normy
7.1.
Hlavní myšlenky
7.2.
Normy konvenční
7.2.1.
Zvyk
7.2.2.
Obyčeje
7.3.
Normy institucionální
7.4.
Normy ideální
7.5.
Internalizace norem
7.6.
Konformita
7.6.1.
Experimentální měření a výzkum konformity
8.
Postoje
8.1.
Hlavní myšlenky
8.2.
Předmět (objekt) postoje
8.3.
Postoj = vyhodnocený názor
8.4.
Postoj obsahuje vždy 3 složky
8.5.
Vytváření postojů
8.6.
Postojová změna
8.7.
Kvalita hodnotového systému
8.8.
Teorie postojových změn – kognitivní rovnováha a kognitivní disonance
8.9.
Možnosti redukce disonance
9.
Socializace
9.1.
Hlavní myšlenky
9.2.
K socializaci existují dva typy teorií
9.3.
Skutečnost mezilidského soužití má dvojí aspekt
9.4.
Dle Heluse - řada sociálních potřeb
9.5.
Teorie sebedeterminace
9.6.
Teorie stresu
9.7.
Fáze socializačního procesu
10.
Skupiny
10.1.
Hlavní myšlenky
10.2.
Skupina a vůdcovství
10.3.
Morfologie skupin
10.4.
Vznik skupin
10.5.
Role
11.
Předsudky a stereotypy
11.1.
Hlavní myšlenky
11.2.
Ageismus
11.3.
Autoritářská osobnost
11.4.
Změna předsudků
11.5.
Stereotypy
11.6.
Tolerance
12.
Sociální percepce
12.1.
Hlavní myšlenky
12.2.
Vnímání jiných osob
12.3.
Implicitní teorie osobnosti
12.4.
Efekt primárnosti
12.5.
Haló-efekt
12.6.
Používání stereotypů
12.7.
Výběrová organizace
12.8.
Kauzalita
12.9.
Vztahový rámec
12.10.
Nesnášení dvojznačnosti
12.11.
Uzavřenost mysli
12.12.
Interpersonální přitažlivost
13.
Veřejné mínění
13.1.
Hlavní myšlenky
13.2.
Proměnné, týkající se sdělení
13.3.
Proměnné, týkající se příjemce sdělení
14.
Sociální opora
14.1.
Hlavní myšlenky
14.2.
Autonomie
14.3.
Autonomie vs. nezávislost
14.4.
Sociální opora
15.
Prosociální chování
15.1.
Prosociální chování a vývoj jedince
15.1.1.
Rané dětství
15.1.2.
Batolata a předškoláci
15.1.3.
Školáci
15.1.4.
Adolescence
15.1.5.
Dospělost
15.2.
Teorie vzniku prosociálního chování
15.2.1.
Sociobiologická teorie
15.2.2.
Teorie sociálního učení a prosociální chování
15.3.
Observační učení
15.3.1.
Teorie sociálně kognitivní
15.4.
Sociálně kognitivní vývoj a normy prosociálního chování
15.5.
Proč se tedy chováme prosociálně?
15.6.
Sociálně kognitivní vývoj a empatie
15.7.
Sociálně kognitivní dimenze stavu „je mi pomáháno“
15.8.
Sociální kontext prosociálního chování
15.8.1.
Rodina
15.9.
Situační komponenty prosociálního chování
15.10.
Rozdíly pohlaví a prosociální chování
15.11.
Mezikulturní rozdíly a prosociální chování
16.
Závěr
17.
Věcný rejstřík

Úryvek

"Sociální psychologie a sociologie
Zájem o duševní život člověka ve společenských podmínkách se poprvé prosazuje na půdě sociologie. Sociologie se ve specifickém smyslu vztahuje k objektivním stránkám společenského procesu. Pozoruje a popisuje formy lidského sociálního života jako objektivní útvary transpsychického druhu s vlastními transpsychickými zákony. Vztah obou disciplín bývá teoreticky vymezován tak, že obsahem sociální psychologie jsou interpersonální vztahy a vztahy jedince ke skupině, jak se projevují v psychickém životě člověka, kdežto primární zájem sociologie směřuje do oblasti obecných zákonitostí sociálních procesů a mezilidských vztahů ve velkých sociálních celcích.
Sociální psychologie a antropologie
Antropologie je vědou, která studuje změny lidské existence, tj. jedince i lidstva jako celku v čase a prostoru. Problémy antropologie lze řešit na základě existence vývoje lidské společnosti, tj. na základě nejen přírodních zákonitostí, ale mnohdy a především zákonitostí společenských. (Wolf, 1971). Zvláštní postavení a základní význam nabyly v posledních desetiletích kulturní a sociální antropologie, zabývající se styčnými problémy sociologicko-etnograficko-psychologickými.
Kulturní antropologie za svůj vlastní výzkumný cíl považuje stanovení rozdílů mezi jednotlivými kulturami a odkrytí vzorků individuálního chování, podmíněného zvláštnostmi té či oné kultury. Kulturně antropologické výzkumy ovlivnily psychologii v tom, že vedly k pochopení vztahů mezi sociálně kulturními podmínkami a charakteristickým mentálním vývojem lidí žijících v takových podmínkách. Významný americký antropolog Malinowski (1948, dle Claude Levi-Strauss, 1969) uvádí, že kultura je celek, skládající se z nástrojů a spotřebního zboží, z ustavených zásad pro různá sociální seskupení, z lidských myšlenek i zručností, víry a zvyků.
Vliv kultury (viz dále) se neprojevuje jen v různých funkcích individuální psychiky, jako je percepce, způsob myšlení apod., ale zasahuje i do struktury psychiky (viz modální osobnost). Sociální psychologie se začala ve větší míře podílet i na výzkumech psychických procesů v mezikulturních studiích a klade si za cíl prověřit, jak specifická kulturní struktura vede ke specifické mentální struktuře. Kulturní vzorky nepůsobí izolovaně – jsou zprostředkovávány konkrétními sociálními podmínkami společnosti. Za podstatný klad lze považovat i skutečnost, že právě výzkumy kulturní a sociální antropologie vedly k tomu, že psychologie se postupně oprostila od absolutizace hodnotových měřítek a norem jen své vlastní kultury.
Claude Levi – Strauss (1969): má-li člověk poznat sebe sama, musí znát motivy a cesty, kterými procházel ve svém historickém a prehistorickém vývoji na Zemi. Odlišujeme se rádi od primitivních kmenů, ale máme své pověry, talismany, předsudky tabu, stereotypy, rituály.
V současné době můžeme při historickém porovnání ve vědách o člověku sledovat jakýsi návrat k aristotelovskému pojetí člověka jako společenského tvora (Aristotelův zoon politikon), přičemž podstata člověka je hledána v jeho povaze a v jeho díle, v jeho myšlenkovém úsilí a v jeho kulturnosti. Při současném pohledu kulturních a sociálních antropologů je zřejmé, že člověk je chápán jako bytost sociální a kulturní, biologická i nonbiologická. Člověka je možno chápat nejen jako jedince (sui generis) s vlastní neopakovatelnou osobností, ale také jako příslušníka národa, skupiny, rasy ve smyslu Homo sapiens.
Velmi výstižnou antropologickou charakteristiku člověka a kultury jakožto souboru jeho motivací a determinant uvádí např. Shakespeare v Hamletovi:"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 94 stran. Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15656
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse