Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Somatologie pro speciální pedagogy

Somatologie pro speciální pedagogy


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: V zápiscích z přednášek jsou formou odrážek zaznamenány nejdůležitější informace ze somatologie pro speciální pedagogy. Stěžejní prostor je věnován buňce a tkáním a tělním tekutinám. Podrobně je popsána také oběhová a dýchací soustava.

Obsah

1.
Somatologie jako vědní obor
2.
Pojmy
3.
Buňka (celulla)
3.1.
Základní funkce buněk
3.2.
Chemické složení buňky
3.3.
Složení buňky
3.4.
Buněčné dělení
4.
Tkáně
4.1.
Rozdělení tkání
5.
Tělní tekutiny
5.1.
Krev
5.2.
Míza
5.3.
Tkáňový mok
6.
Oběhová soustava
6.1.
Druhy oběhů
6.2.
Srdce
6.3.
Mízní oběh
7.
Dýchání
7.1.
Dýchání
7.2.
Ventilace plic
7.3.
Složení dýchací soustavy
7.4.
Druhy dýchání
7.5.
Choroby dýchací soustavy

Úryvek

"Somatologie pro speciální pedagogy
1. Somatologie jako vědní obor
• nauka o lidském těle, jeho složení a funkcích
• je založena hlavně na poznatcích systematické, topografické a srovnávací anatomie a fyziologie
2. Pojmy
• cytologie - věda zabývající se studiem buněk
• histologie – věda zabývající se mikroskopickou stavbou tkání těl mnohobuněčných organismů i člověka
• embryologie - nauka o zárodečném vývoji mnohobuněčných organismů
• anatomie - obor biologie zabývající se vnitřní stavbou organismů
• morfologie - nauka o tvarových vlastnostech rostlin, živočichů a člověka
• biochemie - obor zabývající se složením, přeměnami a funkcí látek v živé hmotě
• biofyzika - zkoumá biologické objekty a problémy fyzikálními metodami
• fyziologie - studuje mechanickou, fyzikální a biochemickou podstatu procesů a činností v organismu
• patologie - lékařský vědní obor zabývající se studiem chorobných jevu a pochodů v organismu
(v psychopatologii)
3. Buňka (celulla)
• základní stavební i funkční jednotka všech živých organizmů (jednotka života)
• živočišná buňka je vždy eukaryotická a mívá jedno jádro( výjimka u buňky jaterní nebo buněčných chrupavek)
• je schopna samostatné existence
• různé tvary
• v lidském těle je 45 bilionů buněk
• velikost: nejmenší – erytrocyt (7,2 m), největší – vajíčko (150 – 200 m)
3.1 Základní funkce buňky
• příjem živin
• uvolňování energie
• odstraňování koncových produktů
• růst
• reprodukce
• přenášení genetických informací
• komunikace s okolím"

Poznámka

Důležité informace jsou psány kurzívou nebo podtrženy.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51576770d8945.zip (33 kB)
Nezabalený formát:
Somatologie_pro_specialni_pedagogy.doc (142 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse